Al sinds de oprichting in 1999 lopen de leden van DorpsGoed voorop om de kracht van onze gemeenschap in alle kernen te behouden, te stimuleren en faciliteren. En dat zullen we blijven doen om alle veranderingen die in de toekomst op ons afkomen aan te kunnen. Sterke dorpsgemeenschappen met een levendig verenigingsleven en een  eigen karakter zijn naar ons idee van groot belang in een sterk veranderende wereld. DorpsGoed staat voor een samenleving waarin we open staan voor deze grote veranderingen, maar waarin we op plaatselijke schaal samen blijven leven, werken en wonen. Die sterke, vertrouwde thuisbasis is ons inziens essentieel om samen met de ander de toekomst positief tegemoet te treden

Het gemeentebestuur neemt daarin een belangrijke positie in. Het kan voorwaarden scheppen die ervoor zorgen dat onze dorpen ook echt vitaal en karaktervol blijven. In de ogen van DorpsGoed betekent dit dat er goede voorzieningen moeten zijn; dat het verenigingsleven met zijn vrijwilligers ondersteuning krijgt; dat mantelzorgers de waardering krijgen voor de zorg die zij leveren aan hun naasten; dat er maatregelen worden getroffen om de (verkeers)veiligheid nog verder te verbeteren, dat natuur en landschap worden versterkt en dat cultuurhistorische waarden worden behouden of zelfs verbeterd. DorpsGoed komt voor deze waarden op en geeft samen met de inwoners inhoud aan deze thema’s  en die wij in dit programma concreet benoemen.

Een lokale overheid die alles beter weet en burgers voorschrijft wat al dan niet mogelijk is en aangeeft hoe te handelen, is niet de gemeente die DorpsGoed voorstaat. In veel gevallen is loslaten, dereguleren en dus vertrouwen hebben in je burgers beter. DorpsGoed staat voor minder regels en meer vertrouwen.

Financieel wijs en weloverwogen is uitgangspunt dat DorpsGoed al sinds haar oprichting hanteert. Wij zien de burger niet als melkkoe die de euro’s voor de ambities van de politiek maar mag ophoesten. Op slimme manieren geld vrijspelen voor doelen die wij en onze inwoners belangrijk vinden is meer ons uitgangspunt.

DorpsGoed is in zijn aanpak een kritische en constructieve partij. Daarnaast weet iedereen dat DorpsGoed staat voor een werkwijze die niet alleen zichtbaar en hoorbaar is in de raadsvergaderingen. Zo hebben we de afgelopen jaren op regelmatige basis wijkbezoeken afgelegd, om zo in gesprek te gaan met mensen in hun eigen woonomgeving. Daarnaast vraagt DorpsGoed constant aandacht voor zaken die onze inwoners bezighouden, natuurlijk in de gemeenteraad, maar DorpsGoed is daarover in gesprek met burgers en verengingen, de leden laten van zich horen in lokale media, enz. DorpsGoed is voor politiek die midden in de gemeenschap staat. We nemen initiatieven naar burgers toe en zijn actief in alle kernen van onze gemeente. DorpsGoed kent een open communicatie en onze achterbanvergaderingen zijn bij uitstek een platform om ieders mening te laten horen.

DorpsGoed gaat graag met alle betrokkenen aan de slag om te vernieuwen, te verbeteren en te veranderen en soms ook te behouden. Samen met onze inwoners gaan we graag deze uitdaging aan.

Visie op de toekomst

In onze aanpak volgen wij drie belangrijke domeinen. Langs deze lijnen proberen wij onze kijk op de toekomst van onze kernen in de gemeente Sint-Michielsgestel samen met onze inwoners te realiseren. Deze lijnen zijn de basis voor de politieke standpunten die wij innemen en voor het beleid dat wij gaan uitvoeren.

DorpsGoed gelooft in samen: Samen wonen, samen leven en samen werken. Ons programma bestaat uit deze thema’s. Wij presenteren met trots onze ideeën voor goede dorpen, samen met u!

Samen wonen

Hoe je woont en hoe je omgeving er uit ziet, bepaalt voor een groot deel je woongenot. Past de buurt bij jou? Woon je in het huis dat bij je past en staat het in de omgeving waar je je prettig voelt? En wat dragen je huis en omgeving bij aan een duurzame wereld? DorpsGoed wil dat we samen zorgen voor een prettige buurt en omgeving. Samen wonen is daar de basis voor.

Woningen

In onze dorpen komen voldoende en passende woningen in wijken met voldoende variatie. Bewoners vinden een gevarieerde buurt prettig, omdat variatie leidt tot meer levendigheid en contact in de buurt. 

Leegstand

De leegstand van panden binnen en buiten de kernen van onze dorpen pakken we aan. Verkoop van panden stimuleren we, of een aangepaste functie voor het pand is mogelijk. Leegstand, verpaupering en sloop passen niet in een gemeente die voor jongeren en ouderen meer passende woonruimte moet realiseren. De centra van Berlicum (Berlerode) en Den Dungen (Blauwe Scholk, Grienselhof) verdienen echt meer levendigheid door bewoning.

Duurzaamheid

Bij wonen besteden we aandacht aan duurzaamheid. De gemeente neemt daar een voortrekkersrol in. Niet alleen meegaan met wat er al is, maar ook nadenken over wat er nog meer kan en vervolgens ook doen, denk aan verlichting op zonne-energie.

We bieden ruimte aan innovaties binnen onze gemeente. En bij duurzaamheid hebben we oog voor onze herkomst en onze geschiedenis: we zijn zuinig op de cultuurhistorische waarden van panden en dorpselementen.

Groen

Groen en recreatie zijn erg belangrijk, binnen onze kernen, maar ook daar buiten. Denk aan groen en speelgelegenheid in de wijken en behoud van open ruimte in het buitengebied. Dat is belangrijk om prettig te wonen en te recreëren. Dat geldt niet alleen voor de bewoners, maar ook voor bezoekers van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Dit betekent:

 • Voldoende en passende woningbouw mét variatie
 • Aandacht voor sociale woningbouw waar ook plaats is voor nieuwkomers en statushouders
 • Betere doorstroming in de woningmarkt door meer appartementen en bungalows
 • Leegstand bestrijden door ruimte te geven aan herontwikkeling
 • Ruimte voor initiatief van groepen en individuen op de woningbouwmarkt.
 • Een concrete duurzaamheidsagenda op het gebied van energie, afval en openbare ruimte
 • Zorgen voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte, met aandacht voor cultuurhistorische waarden.
 • Een open buitengebied dat aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers.

Samen Leven

Leven doe je met elkaar. We hebben elkaar nodig om het leven voor jezelf en de ander waardevol te maken. Natuurlijk heeft de een meer behoefte aan andere mensen om zich heen dan de ander.

DorpsGoed gelooft in een gemeenschap waarin we voor elkaar zorgen, waarin we elkaar helpen als het nodig is. En als dat niet meer lukt met de hulp van je omgeving, dan staat de gemeente klaar. Sinds een aantal jaren nam de gemeente de zorgtaak over van de rijksoverheid; die taak moeten we zeer serieus nemen!

Actieve burgers

Mensen zijn samen tot veel in staat. DorpsGoed stimuleert en faciliteert actieve burgers. We geven ruimte aan mensen en steunen de inzet van vrijwilligers op allerlei gebied. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze kernen, zij zijn de bron van veel ideeën én de onmisbare kracht die deze uitvoert. Door dicht bij hen te staan, kan er meer dan we vaak voor mogelijk houden. Ook hier geldt: iedereen doet mee naar zijn vermogen en draagt bij aan onze samenleving. Subsidies kunnen een hulpmiddel zijn, maar belangrijker zijn meer ruimte, vertrouwen en faciliteiten vanuit de gemeente.

Zorg

Ieder mens is anders en in de verschillende fasen van het leven zijn behoeften anders. DorpsGoed ziet die verschillen en houdt daar rekening mee. Dat betekent dat er zeer diverse voorzieningen zijn en dat de zorg voor onze burgers uit gaat van maatwerkoplossingen. Onze aandacht is gericht op iedereen: jong en oud, werkenden en niet-werkenden, validen en minder-validen, ouders en kinderen en huidige en nieuwe inwoners. Geld voor zorg gaat naar zorg. We zijn voor een evenwicht in geld voor preventie en goede zorg.

Onze mantelzorgers zijn onmisbaar, zeker in een gemeente waarin we willen dat iedereen meetelt en meedoet. DorpsGoed haalt barrières voor mantelzorgers weg, vermindert de papierwinkel en biedt ruimte aan zorg dicht bij de mensen.

Verkeersveiligheid

Het hedendaags verkeer in onze kernen kent genoeg uitdagingen om veilig van A naar B te komen. Wij stimuleren het fietsen, ook met het oog op toerisme. Ook de wegen in het buitengebied zijn daar belangrijk in. De dorpskernen zijn vooral het domein van voetgangers en fietsers, de auto is er te gast. De bereikbaarheid van voorzieningen voor voetgangers en fietsers is voor ons het belangrijkst.

Voorzieningen

DorpsGoed is er voor dorpen waar het goed leven is. In die dorpen zijn de voorzieningen dicht bij de gebruikers. Sporten kun in je eigen omgeving. En andere gemeenschappelijke voorzieningen worden door iedereen gebruikt en gedeeld met elkaar. In die dorpen werken verenigingen samen en zorgen ze voor het behoud en het gebruik van die voorzieningen.

Handhaving

Wat voor de één een goed idee is, kan voor de ander overlast opleveren. Door handhavend op te treden op overtreding van de regels die we met elkaar hebben afgesproken, kan er overlast in de kiem gesmoord worden. De onafhankelijke rol van de gemeente is hierin belangrijk. DorpsGoed maakt werk van consequent en doortastend handhaven.

Dit betekent:

 • Actieve burgers worden gestimuleerd en gefaciliteerd
 • Mantelzorgers krijgen ondersteuning
 • In ondersteuning van burgers leveren we maatwerk, met aandacht voor ieders mogelijke bijdrage aan onze gemeenschap
 • Samenwerking met maatschappelijke partijen is vanzelfsprekend voor de gemeente
 • Sint-Michielsgestel wordt een dementievriendelijke gemeente
 • Er is evenwicht in zorg en preventie
 • De gemeente is vooruitstrevend in innovatieve oplossingen en staat open voor pilots op het gebied van verkeersveiligheid
 • Fietsers en voetgangers zijn de belangrijkste verkeersdeelnemers in de kernen van onze dorpen
 • Wegen in het buitengebied worden goed onderhouden voor fietsers en (landbouw)verkeer
 • De sportvoorzieningen zijn op peil en exploitatie is op orde
 • Verenigingen werken (bestuurlijk) samen en maken gebruik van elkaars voorzieningen
 • Handhaving van regels is vanzelfsprekend

Samen werken

In de gemeente Sint-Michielsgestel wonen veel mensen die daarbuiten werken. Maar DorpsGoed vindt het belangrijk de bedrijven die gevestigd zijn in onze dorpen en onze gemeenschappen levendig houden, te koesteren en te behouden.

Iedereen doet mee

Werk is meer dan geld verdienen. Je doet makkelijker mee in de samenleving, je maakt contact met collega’s en draagt verantwoordelijkheid voor wat je doet: mensen groeien hier van. DorpsGoed stimuleert dat iedereen mee doet op de arbeidsmarkt: jong, oud en mensen met een beperking. Armoede bestrijden we door meedoen te belonen. We hebben echte aandacht voor gezinnen in armoede.

Bedrijvigheid in het buitengebied

Ons prachtige buitengebied leent zich prima voor agritoerisme: fietsen, wandelen, steppen en varen, het kan allemaal. Om deze unieke eigenschap van dat gebied te behouden wil DorpsGoed gepaste bedrijvigheid in het buitengebied. We kijken goed naar inpassing in de groene ruimte en de verkeerseffecten die activiteiten veroorzaken. Recreatieve en toeristische initiatieven stimuleren en  ondersteunen we.

Gemeentelijke organisatie

DorpsGoed ziet dat burgers steeds meer initiatief nemen. Zij doen dit omdat zij zelf goede ideeën hebben en deze prima kunnen uitvoeren, daarbij gestimuleerd door een overheid die zich terugtrekt. Die omslag is nog steeds gaande. Ook nu we weer in economisch betere tijden terecht komen, houdt DorpsGoed die beweging van overheid naar burger vast en zet zij deze door. De gemeente moet steeds alert zijn op wat haar taken zijn. Een kleine en effectieve gemeentelijke organisatie volstaat daarbij.

Dit betekent:

 • De gemeente geeft het goede voorbeeld dat iedereen meedoet op de arbeidsmarkt door diversiteit in haar aannamebeleid
 • Armoede bestrijden we door meedoen te belonen
 • Bedrijvigheid in het buitengebied past in het groene en recreatieve/toeristische karakter van onze gemeente
 • Initiatieven blijven zoveel mogelijk bij burgers liggen, ook in economisch betere tijden
 • De gemeente blijft kritisch op eigen taken en de omvang van haar organisatie

DorpsGoed ziet en biedt kansen voor onze dorpen

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Wat vandaag nieuw is, is morgen al weer oud. Deze ontwikkelingen gaan ongelooflijk snel, maar bieden telkens ook kansen. Social media en internet brengen mensen op afstand bij elkaar en zorgen vaak voor oplossingen die ons verder helpen.

DorpsGoed staat open voor de kansen die dagelijks op ons afkomen. Hoewel die kansen niet altijd even duidelijk en vanzelfsprekend zijn, hebben we er wel oog voor. Denk daarbij aan ontwikkelingen op het gebied van vervoer, duurzaamheid, zorg, werk en bestuur. Wij treden deze met nieuwsgierigheid en gezond verstand tegemoet. In de periode van 2018 tot 2022, waarin DorpsGoed bestuurt, nemen we iedereen mee in deze houding, opdat we ook na 2022 voorbereid zijn op onze toekomst.