DorpsGoed is een lokale politieke partij die midden in de gemeenschap staat en burgers met raad en daad bijstaat.

Sinds de oprichting in 1999 loopt DorpsGoed voorop om onze gemeenschap in alle kernen leefbaar te houden en verder te ontwikkelen.

DorpsGoed staat voor een samenleving waarin we open staan voor veranderingen en waarin we op plaatselijkeschaal leven, werken en wonen. Sterke dorpsgemeenschappen met herkenbaarheid en waardering van oudestructuren en karakteristieke elementen en met een levendig verenigingsleven en een eigen karakter zijn van belangin een veranderende wereld. Een vertrouwde thuisbasis is essentieel om met anderen de toekomst positief tegemoette treden.

Het gemeentebestuur neemt daarin een belangrijke positie in. Het moet voorwaarden scheppen waardoor onzedorpen vitaal en karaktervol kunnen blijven. Voor DorpsGoed betekent dit dat er o.a. goede voorzieningen moeten zijn voor:

 • Veiligheid
 • Behoud/verbetering van natuur, landschap, cultuurhistorie
 • Ondersteunen van verenigingen, stichtingen d.
 • Zorgondersteuning

DorpsGoed komt voor deze doelen op en geeft samen met de inwoners inhoud aan deze thema’s door burgers telaten participeren in het beleid. Daardoor ontwikkel je draagkracht voor bestaande en nieuwe plannen.

Financieel wijs en weloverwogen. Dat is het uitgangspunt dat DorpsGoed al sinds zijn oprichting hanteert. Het istenslotte de burger die meebetaalt.

DorpsGoed wil graag de uitdaging aan blijven gaan om samen met de burgers te werken aan een toekomst voor onzedorpen waar het goed wonen, werken en leven is.

WONEN

Wat is er nodig om prettig te kunnen wonen? Momenteel wordt dat sterk bepaald door de woningmarkt. DorpsGoed isvoorstander van flexibel en gevarieerd bouwen en dat moet betaalbaar zijn voor onze burgers. Zo worden ze nietgedwongen te verhuizen, omdat er hier geen mogelijkheden zijn en er weinig tot geen doorstroming is om eenwoning te huren of te kopen. DorpsGoed is voorstander van maatregelen die tot doorstroming leiden: bijv.

 • Woningsplitsing
 • Woningen waar tijdelijke bewoning mogelijk is
 • Tiny houses voor jong en oud
 • Tegengaan van leegstand/verpaupering/sloop

De gemeente is de regisseur als het gaat om het bouwen van woningen, zeker waar het gaatom de sociale woningbouw voor de minder draagkrachtige burgers. De realisering van duurderewoningen heeft, behalve het bedienen van de inwoners die voor dat segment in aanmerkingkomen, vooral ook tot doel sociale woningbouw mogelijk te maken. Daarom kan ook dewoningbouw niet aan de commerciële markt worden overgelaten.

De leegstand van gemeentelijke panden in onze dorpen pakken we aan door verkoop vanpanden of door een aangepaste functie voor een pand mogelijk te maken.

Leegstand, verpaupering en sloop passen niet in een gemeente die voor jongeren en ouderenmeer passende woonruimte moet realiseren.

Duurzaamheid/Groen

Bij wonen speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. De gemeente heeft daar een voortrekkersrol in door eersteigen panden te verduurzamen. De gemeente moet bewoners/bedrijven stimuleren tot het

nemen van maatregelen die voldoen aan de geldende maatschappelijke eisen en leiden tot een klimaat neutralerealisatie. Het doel moet zijn het verminderen van CO2-uitstoot en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van innovatie.

Groen en recreatie zijn erg belangrijk binnen onze dorpen maar ook daarbuiten. Denk aan groen en speelgelegenheid in de wijken en behoud van open ruimte in het buitengebied. Dat is belangrijk om prettig te wonen en te recreëren.

DorpsGoed denkt hierbij aan:

 • Gezamenlijk delen van groenvoorzieningen in nieuwe woonwijken
 • Regelen wateropvang
 • Verstening van tuinen tegengaan
 • Vermindering van restafval
 • Gratis GFT-container
 • Bewustwording eigen verantwoordelijkheid afvalstromen
 • Versnellen naar een circulaire economie
 • Behoud van bestaande recreatieve voorzieningen
 • Ontwikkeling van nieuwe initiatieven op recreatief gebied

LEVEN

Actieve burgers

DorpsGoed is een partij die actieve burgers graag stimuleert en faciliteert. Wij staan voor een gemeenschap waarin we voor elkaar zorgen en waarin we elkaar helpen als het nodig is.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze kernen. Zij zijn de kurk waar onze dorpse gemeenschappen op drijven.DorpsGoed steunt de inzet van deze vrijwilligers: iedereen doet mee naar zijn/haar vermogen en draagt bij aan onze samenleving.

Participatie

Inspraak/participatie betekent voor DorpsGoed serieus meedenken en meepraten en vooral ook serieus nemen wat door burgers wordt ingebracht. DorpsGoed ziet dat burgers steeds meer initiatief nemen. Zij doen dat, omdat ze zelf goede ideeën hebben en deze prima zelf kunnen uitvoeren, daarbij gestimuleerd door een overheid die dat faciliteert.

Zorg

De aandacht van DorpsGoed is gericht op zorg voor iedereen: jong en oud, werkenden en niet-werkenden,validen en minder-validen, ouders en kinderen. Ook mantelzorgers vervullen hierbij een onmisbare rol. Bij DorpsGoed gaat geld voor zorg naar zorg.

We zijn voor evenwicht in geld voor preventie en geld voor goede zorg. De vergrijzing zal een steeds grotere rol gaan spelen: er zal hiervoor meer gerichte zorg nodig zijn dus ook meer geld.

Daarnaast moet er ook oog en oor zijn voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. In deaandacht daarvoor kunnen ook de buurt en ondernemers betrokken kunnen worden.

DorpsGoed heeft aandacht voor armoede binnen gezinnen en huishoudens. Om dit te bestrijden is er ondersteuning nodig voor deze groep door middel van de bestaande voorzieningen.

Voorzieningen

DorpsGoed hecht waarde aan voorzieningen die zijn aangepast op de eigenheid van de kernen, waarbij demaatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs, sport, recreatie en cultuur de basis vormen.

Accommodaties dienen te voldoen aan de behoeften, waarbij duurzaamheid en zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik voorop staan.

Verkeer

De dorpskernen zijn vooral het domein van de voetgangers en fietsers, de auto is er te gast. De inrichting van straten en wegenaanleg is gerelateerd aan de inrichting van de wijk waarbij veiligheid altijd hetuitgangspunt is voor aanwonenden en passanten. Ook goed onderhoud is hier essentieel voor de toegankelijkheid.

DorpsGoed vindt het belangrijk dat burgers betrokken worden bij de inrichtingsplannen.

Handhaving

In een goede samenleving is het noodzakelijk dat je gedragsregels afspreekt met elkaar. Burgers ruimtegeven en bewust maken van eigen verantwoordelijkheid en hen daarop ook aan kunnen spreken.

WERKEN

DorpsGoed vindt het belangrijk dat de werkgelegenheid binnen onze gemeente zo goed mogelijk ondersteund wordt. Bedrijven gevestigd binnen onze kernen zijn daarbij vangroot belang, zij dragen ook bij aan een levendige gemeenschap.

DorpsGoed stimuleert dat iedereen naar eigen vermogen deelneemt aan de arbeidsmarkt. Voor hen die daaraan niet actief kunnen deelnemen, moet er een vangnet zijn

DorpsGoed wil gepaste bedrijvigheid in het buitengebied. We kijken goed naarinpassing in de groene ruimte en de verkeerseffecten die activiteiten veroorzaken.

DORPSGOED KIJKT VOORUIT

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Wat vandaag nieuw is, is morgen alweer verouderd. De ontwikkelingen gaan razendsnel, maar die bieden ook kansen.

Sociale media en internet brengen mensen op afstand bij elkaar en zorgen vaak voor oplossingen die hen verder helpen.

DorpsGoed staat open voor de kansen die dagelijks op ons afkomen. Denk daarbij aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zorg, werk, vervoeren bestuur. We treden deze met nieuwsgierigheid en gezond verstand tegemoet en dagen burgers uit om zich te laten horen. DorpsGoed kan daarbij en daarnaast als spreekbuis functioneren.

In de komende periode willen we iedereen meenemen in deze houding en zijn voorbereid op de toekomst!