Schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO inzake resultaten initiatief klimaat test straat Den Dungen

Inleiding

In november 2019 startte het initiatief “klimaat test straat Den Dungen”. Het doel van de proef (2 jaar) was om op kleine schaal te kijken of infiltratie van regenwater in de straatgoten een goede manier is om meer water vast te houden en welke uitvoering van de goot de beste resultaten geeft op korte en wat langere termijn. Dit alles met het hogere doel van klimaat adaptatie voor ogen.

Daarbij is hier vooral gelet op het functioneren van de goot als onderdeel van de straat. Meer water vasthouden maakt gebieden minder gevoelig voor langere perioden van droogte. En meer water vasthouden zorgt ervoor dat het gemeenteriool minder wordt belast, minder wateroverlast optreedt en minder water wordt afgevoerd naar de RWZI. 

De straatgoten in de Jhr. Van Rijckevorselstraat zijn op zes verschillende manieren aangepast en gedurende een periode van twee jaar is gemonitord wat het effect van de verschillende aanpassingen is. Daarbij zijn de straatkolken dichtgezet, zodat al het regenwater in de goten in moest infiltreren.

Na 2 jaar testen is de proef geëvalueerd en lezen we in de evaluatie dat men in onderstaande goede mogelijkheden ziet om de uitkomst van klimaat test straat in de toekomst toe te passen. 

 1. Bij geschikte onderhoudsprojecten

Onderhoud is maar een heel klein deel van alle aanpassingen en aanleg van bestrating. Maar juist omdat er minder voorbereidingstijd voor nodig is, biedt het kansen op de korte termijn. We leggen de zogenaamde afkoppelkansenkaarten en klimaatstresstesten naast de wegenonderhoudsplanning. Zo kunnen we een aantal kansrijke locaties aanwijzen, waar onderhoud op de planning staat. Daar maken we dan (waar technisch en financieel mogelijk) straatgoten met zijn een onderlaag en permeoblokken.

 • Bij rioolvervanging
  Rioolvervanging is bij uitstek dé gelegenheid om maatregelen te nemen voor meer klimaatadaptatie. De plannen voor de rioolvervanging in Theereheide zijn al in een vergevorderd stadium. Waar mogelijk nemen we het resultaat van de klimaat test straat nog wel mee. Het volgende gebied dat wordt aangepakt is Den Dungen (over zeker vijf jaar) en ook dan nemen we het mee.
 • Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten 
  Bij nieuwbouw- en renovatieproject is een grote slag te slaan. Wat daar gebeurt, is afhankelijk van de projectleider en het budget. Goede infiltratie kost meer. Het is belangrijk dat projectleiders op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Ze informeren over de uitkomst van de klimaat test straat is een eerste stap daarin.


Naar aanleiding van het rapport over de klimaatteststraat, stellen DorpsGoed en PPA de volgende vragen:

 1. Zijn er onderhoudsprojecten uitgevoerd waar straatgoten met een onderlaag en permeoblokken zijn gemaakt? Zo ja, welke?
 2. Zijn er toekomstige onderhoudsprojecten aangewezen waar straatgoten met een onderlaag en permeoblokken gemaakt gaan worden? Zo ja, welke en wanneer?
 3. In hoeverre is het gelukt om het resultaat van de klimaat test straat mee te nemen voor het rioolvervangingsproject in Theereheide?
 4. Hoe zijn of worden momenteel projectleiders geïnformeerd over de toepassing bij nieuwbouw- en renovatieprojecten? 
 5. Kunt u nieuwbouw- en renovatieprojecten aanwijzen waarbij de toepassing voor goede infiltratie zal gaan plaatsvinden?
 6. Wat zijn de financiële voordelen/nadelen van het toepassen van de teststraat resultaten?
 7. Wat zijn de positieve effecten van het toepassen van de teststraat resultaten?
 8. Zijn, of worden, de teststraat resultaten geïntegreerd in bestaande beleidsplannen?
 9. Zijn de teststraat resultaten eventueel in samenwerking met beide waterschappen ook al verder in de regio gedeeld?

Met vriendelijke groet,

Fractie DorpsGoed

Fractie PPA