DorpsGoed voor afkoppelen en tegen hittestress

In september stond de duurzaamheidsvisie van de gemeente Sint-Michielsgestel op de raadsagenda. Goed dat het college met een visie komt, maar eerlijk gezegd: het duurt wel allemaal erg lang bij een thema waar burgers gewoon ook actie willen zien. Teneur van het document was vergroten van het bewustwording van onze inwoners. Een goed uitgangspunt wat DorpsGoed betreft, maar als je daar als lokale overheid ook direct eigen acties aan verbindt, ben je voor diezelfde burger geloofwaardiger.

Voor afkoppelen regenwater

Vanuit DorpsGoed pleitten we in de vergadering voor meer initiatief op het vlak van het afkoppelen van regenwater. Gezien de verdroging, is dit een ingreep die snel uitgevoerd moet worden en waarvan het effect bij concrete acties direct merkbaar is. Momenteel loopt het afkoppelen van regenwater (d.w.z. dat het regenwater niet via het rioolstelsel afgevoerd wordt) gelijk op met de vervanging van het rioolstelsel. DorpsGoed wil dat er sneller actie plaatsvindt en diende een motie in die de “Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater” naar voren haalt. Deze motie kreeg unaniem steun in de gemeenteraad en zo kunnen inwoners al vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van deze regeling en dus ook zelf tot afkoppeling overgaan. DorpsGoed hoopt dat velen gebruik maken van deze regeling. Martijn van Meurs: “Een aantal bewoners van de Van Rijckevorselstraat in Den Dungen is al een tijdje bezig met een aantal proeven om het regenwater niet af te voeren, maar direct op te nemen in de grond. Dergelijke initiatieven zullen hopelijk toenemen als de gemeente Gestel zich proactief opstelt met een stimuleringsregeling.”

DorpsGoed tegen hittestress

Bij de inrichting in de openbare ruimte wordt steeds meer rekening gehouden met hittestress. DorpsGoed juicht dit van harte toe. Wij menen echter dat er in onze gemeente nog genoeg plaatsen zijn waar voorlopig de buitenruimte niet anders wordt ingericht, maar waar wel hittestress wordt ervaren. DorpsGoed daagde ter vergadering het college uit te zorgen dat kleinschalige pilots en samenwerking met inwoners, onderzoekers en studenten, juist op die plekken plaats kunnen vinden. Martijn van Meurs: “In veel van die gevallen snijdt het mes aan twee kanten: er komt minder verharding (bestrating) en meer groen. Het gevolg is dat meer regenwater direct opgenomen wordt en dat de temperatuur bij hitte afneemt.