DorpsGoed: hoe gaat het met de zorg in onze gemeente ¬?

Vanaf 2015 heeft de gemeente het voor het zeggen hoe de zorg voor onze inwoners wordt geregeld. Vanaf dat moment werd er ook een bezuiniging vanuit het rijk doorgevoerd. Sindsdien bekijkt de gemeente hoe een zorgvraag met maatwerk kan worden ingevuld. Daarnaast werd er een sociaal team binnen de gemeente gevormd met expertise om complexe zaken het hoofd te bieden.Diny Pennings maart 2016

Ervaringen
DorpsGoed wil van u als organisatie, als vrijwilliger of als zorggebruiker weten hoe u deze verandering ervaart: wat gaat goed, wat kan beter? De komende tijd besteden we op verschillende momenten aandacht aan het thema zorg, o.a. door middel van dit soort artikelen. Bij dezen nodigen wij u uit te reageren via de adressen onderaan dit artikel.

De gemeente Sint Michielsgestel heeft in regioverband met twintig gemeentes de inkoop voor jeugdzorg geregeld. De wmo-zorg voor dagopvang en beschermd wonen is samen met tien gemeentes in De Meierij ingekocht. In beide samenwerkingsverbanden is de gemeente Den Bosch centrumgemeente, dat wil zeggen dat deze de uitvoering en organisatie van de inkoop regelt. Tijdens kwartaaloverleggen wordt de uitvoering van dit beleid besproken, waarbij elke gemeente vertegenwoordigd wordt.

Moeilijke opdracht
De opdracht die de gemeenten hebben gekregen, liegt er niet om: doe het zelf, organiseer je in regioverband en draag zorg voor adequate uitvoering mét een flinke bezuiniging erbij. Bovendien wordt er van de inwoners een omslag in denken gevraagd: wat kun je zelf en waar hebben we expertise voor nodig?

Maar werkt de organisatie zoals die nu bedacht is goed genoeg? Niet de gemeente Sint-Michielsgestel wordt aangesproken als het om de inkoop van zorg gaat, daarover gaat immers de gemeente Den Bosch. Komen zo de signalen als het niet goed gaat wel bij de juiste personen terecht? Vragen die leven binnen DorpsGoed. DorpsGoed vraagt zich ook af of er voldoende budget begroot is om alle zorg te kunnen inkopen. De rekening van een te krap budget mag niet bij de zorgvragers of zorgverleners terecht komen, zeker als later blijkt dat er voldoende budget is.

Wat vindt u er van?
Hebt u antwoorden op onze vragen of zelf ideeën hoe het beter of anders kan? Of bent u tevreden over de zorg die u krijgt of kunt leveren, dan horen wij dat graag. We kunnen dan uw signalen tijdens de raadsvergaderingen laten horen.

Uw reacties ontvangen wij graag via facebook.com/dorpsgoed, www.dorpsgoed.nl/meldpunt en m.sturkenboom@kpnmail.nl