DorpsGoed: geurhinder en veehouderijen

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Naast de overheid die wettelijke regels vaststelt voor het houden van vee, heeft ook de gemeente Sint-Michielsgestel een zorgtaak in het beheersen van de geurverspreiding door agrarische bedrijven. De gemeente geeft aan in welke mate de geurhinder die bij deze bedrijven ontstaat, een belasting mag zijn voor bewoners, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied.

Minder geur.

In september heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om de regels voor de geurhinder aan te scherpen. Scherpere regels nog dan het voorstel zoals het college van B en W dit bracht. Voor de uitstoot van geur door varkens- en kippenbedrijven is de toegestane hoeveelheid naar beneden bijgesteld. Daarnaast heeft de raad voor agrarische activiteiten de afstand tot een burgerwoning, in het buitengebied, vergroot. D.w.z. dat bij uitbreiding van zijn veestapel de boer verplicht is om maatregelen te treffen die zorgen dat de geurhinder wordt beperkt.  Een meerderheid van de raad, waaronder DorpsGoed, vindt de aanscherping nodig en passen in een tijd waarin gezondheid en ’n leefbare woonomgeving om prioriteit vragen.

Raad op bezoek.

Het wil niet zeggen dat daarmee het economisch belang van de veehouder wordt ontkend, maar wel dat hij zich bewust moet zijn dat extra voorzieningen aan veestallen nodig zijn om geurhinder te beperken.  Daarover zijn veel veehouders het niet eens met het politiek besluit. Veel reacties kwamen binnen op het voorlopige raadsbesluit. Essentie van de bezwaren: maak de geurnormen niet zwaarder. De gemeenteraad wil graag in contact blijven en heeft daarom vorige week een bezoek gebracht aan een melkveebedrijf in Berlicum en een varkensbedrijf in Middelrode. Daarbij heeft ieder zijn belang uitgebreid toegelicht. Ook hebben wij gesproken met inwoners die als omwonende van een agrarisch bedrijf, hinder ondervinden en daarover met ons in gesprek wilden gaan. Er waren reacties van inwoners vanuit zowel Gestel, Gemonde als uit Berlicum. Zij hebben ons duidelijk gemaakt dat er stanksituaties zijn waarvoor echt een oplossing moet komen. Deze week neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de geurverordening.

Wilt u reageren op dit onderwerp? Neem dan contact op met Martijn van Meurs, mvanmeurs@hetnet.nl , tel. 0649 315 308 of ga naar www.dorpsgoed.nl.