DorpsGoed en PvdA: extra natuurcompensatie weg Den Bosch – Veghel

Eind 2015 maakte de provincie bekend dat zij een extra inspanning wil doen om de gevolgen van de ombouw van weg langs de Zuid-Willemsvaart te verzachten. Hiervoor stelt zij een bedrag van 1,2 miljoen ter beschikking voor extra natuurcompensatie. Deze compensatie komt ten goede aan de inrichting van het landschap in de directe omgeving van de weg. Bij de aanvang van het project bleek de provincie niet in staat om aan de wens van de gemeente Sint-Michielsgestel te voldoen. Door de raad werd in 2013 namelijk geëist dat de compenserende maatregelen op Gestels grondgebied plaatsvinden. Dat gebeurde helaas niet. Maar nu komt de provincie daar op terug.

natuurfotoZowel DorpsGoed als de PvdA hebben zich sterk gemaakt om nu met concrete voorstellen en ideeën te komen voor natuurcompensatie in Den Dungen en Berlicum / Middelrode. Hiervoor zijn door beide partijen de actieve natuur- en landschapsgroepen in onze dorpen benaderd om mee te werken. Zij hebben het initiatief direct opgepakt. Naast deze groepen is de rol van de gemeente van belang. Ook zij moet zich actief opstellen richting provincie om dit plan kansrijk te maken.

Aanzet tot actie!
Daarom hebben DorpsGoed en PvdA In de raadsvergadering van 14 april samen een motie ingediend om het college te bewegen actief te worden en voorstellen en ideeën uit te werken. Daarbij gebruikmakend van de kennis van de natuurgroepen. De voorstellen worden ingebracht bij de provincie. Een ruime meerderheid van de raad ondersteunt het initiatief en geeft daarmee aan de kwaliteit van onze Groene Gemeente te willen bewaken.

Voor meer informatie of een reactie: mvanmeurs@hetnet.nl of www.dorpsgoed.nl.