Betoog DorpsGoed begroting en bestuursrapportage 2022 / betoog van de fractievoorzitter van DorpsGoed mbt de begrotingsbehandeling in de raadsvergadering van 21 oktober 2021

Voorzitter, de kadernota en de begroting zijn bijzondere momenten in het politieke jaar. Er wordt veel werk in een begroting gestopt en dat resulteert op papier in een indrukwekkend boekwerk. Als fractie neem je dat door, je verdiept je in details en bespreekt de kaders en zo kom je tot je politieke inbreng, samen met je achterban. Het leek beleidsarm met een klein lichtpuntje voor de bibliotheek. Maar tot onze verrassing blijkt er van alles mogelijk omdat er toch wat geld over is vanuit 2021. Het college heeft daar al een aantal keuzes in gemaakt, maar wij denken daar deels anders over. En, zoals u van ons gewend bent, doen wij voorstellen hoe het anders kan.

We willen dat de woningbouw echt op stoom komt. De inbreidingslocaties zijn mooi om de randen om onze dorpen heen groen te houden. Er is echter een locatie waar al lang geleden van gezegd is dat we die gaan ontwikkelen die geen inbreidingslocatie is. Heidelust. DorpsGoed heeft een aantal jaren geleden ingestemd met de verhuizing, verduurzaming en het opknappen van de voetbalclub. Dat hebben we gedaan met de toezegging dat er binnen 2 jaar een plan ligt. Dat is allemaal uitgesteld, er is een visie gekomen op dit gebied inclusief Theereheide. Dat heeft voor vertraging gezorgd. Nu is het tijd om gas te geven. Want het enorme bedrag dat in de voetbalclub is gestoken, moet nog steeds terug komen. Daarnaast zien wij de noodzaak om te investeren in onderwijs. Zeker als we gaan bouwen.

Dat zien we wel in Den Dungen. Daar wordt het concept integraal kindcentrum helemaal losgelaten op Fonkel omdat er geen plaats is voor Kinderdagverblijf, peuterarrangement, school en BSO in 1 gebouw. Ouders staan ’s ochtends op verschillende locaties en kinderen moeten tussendoor van de ene naar de andere locatie. Juist zo’n integraal kindcentrum zorgt niet alleen voor continue ontwikkeling, maar zorgt ook voor rust bij ouders en kinderen. Graag horen we van het college hoe hier de komende tijd mee om wordt gegaan en of er dusdanig gebouwd en verbouwd wordt dat er genoeg flexibiliteit ontstaat om tot een integraal kindcentrum op elke locatie te komen.

Als je iets snel wilt regelen, moet je niet in de politiek gaan. In de gemeenteraad heb je over het algemeen een lange adem nodig. Daarom hebben we het college ook wat tijd gegund om het amendement uit te voeren dat DorpsGoed in 2019 heeft ingediend om 400.000,- extra uit te trekken om de woningbouw vlot te trekken. Extra geld om in de hele ambtelijke keten een versnelling door te voeren. Het amendement is aangenomen, maar van de versnelling hebben we nog niet veel gezien.

Graag hoor ik uitvoerig van de wethouder hoe het nu staat met deze versnelling? Is er een aanjaagteam? Waar is de versnelling opgetreden? Waar is het geld aan besteed? En dat hoeft niet tot op de komma, het is geen technische vraag. Maar DorpsGoed wil graag weten wat er nu met het geld is gebeurd en wat de impact is.

DorpsGoed is blij met de structurele extra gelden voor de bibliotheek. Met dat geld kan de bibliotheek in onze gemeente eindelijk meer zijn dan een boekenkast. Mensen helpen met een digid, mensen leren informatie op te zoeken, mensen leren online bankieren, mensen Nederlands leren, kinderen enthousiast maken voor lezen. Dat kan allemaal. Dat zorgt ervoor dat mensen mee kunnen in de maatschappij. De bibliotheek speelt daar een grote rol in. Maar die rol is heel moeilijk als je bij de 5 gemeenten hoort die het minste uitgeven aan de bibliotheekvoorziening. Een gemeente in Nederland geeft gemiddeld 24,- per inwoner aan bibliotheekvoorzieningen uit per jaar. In Sint-Michielsgestel nog geen tientje. En dat met zoveel locaties en scholen om mee aan de slag te gaan. Het college geeft in de begroting aan dat zij de bibliotheekvoorziening toekomstbestendig wil maken. Graag hoort DorpsGoed van het college hoe zij daarbij Den Dungen en de bibliotheek gaat betrekken. In Den Dungen is geen bibliotheek op school en geen programma om ouderen digitaal wegwijs te maken om maar iets te noemen. Daar is een kast met boeken. Hoe gaat u er voor zorgen dat ook Den Dungen profiteert van een volwaardige bibliotheekvoorziening?

DorpsGoed heeft zorgen over de inwoners die steun nodig hebben vanuit de overheid in het dagelijks leven. Mensen die gebruik maken van de WMO, jongeren die Jeugdzorg nodig hebben. Dit keer willen we ons vooral tot het college wenden om in Den Haag aan te blijven geven wat mensen wel en niet nodig hebben. De huishoudelijke hulp die door iedereen middels de WMO aangevraagd en vergoed kan worden is een molensteen om de nek van elke gemeente. Maar helemaal voor een gemeente als Sint-Michielsgestel waar de vergrijzing enorm is. Blijf uw boodschap alstublieft herhalen in Den Haag.

We maken ons ook zorgen om statushouders. 11.000 mensen zitten te wachten op een woning in een Nederlandse gemeente en die houden nu plaatsen bezet in AZC’s waar nieuw aangekomen mensen op stoelen en op de grond slapen. Mensen die gevlucht zijn en hier een nieuw leven gaan opbouwen. Mensen die gaan werken in de zorg, in de techniek, in de bouw. Waar we zo hard  mensen nodig hebben. En hoe je het went of keert, we zullen toch echt een deel van die mensen gaan huisvesten. En dan hebben we snel woningen nodig. Dus college, kom nu eens op met die tijdelijke, kleine woningen!

Daarom dienen we graag mee de motie van de PvdA in die hierover gaat.

De mensen in Berlicum gunnen we De Run. Die hadden we ze al eerder gegund, door bijvoorbeeld 3 ton minder te investeren in het plein in Berlicum en dat geld dan te reserveren voor de Run, maar dat zat er niet in. Het plein in Berlicum is het enige project dat de aanvangsinvestering niet met 10% gekort zag worden. We zijn benieuwd naar de opening morgen en of de goten met de Beer nu ook echt het cachet aan het plein geven dat de parkeerplaats blijkbaar nodig had. En dat het toch echt om parkeren gaat op dit plein blijkt wel uit een aantal reacties van gebruikers waarbij de parkeerplaatsen zelf nog wat aandacht verdienen.

De discussie over duurzaamheid is actueler dan ooit. Klimaat, energieprijzen, het model dat we al decennia hanteren is niet meer houdbaar. Aanpassingen zijn nodig, net als creatief denken en gebruik maken van de mogelijkheden die zich aandienen. En dan wel in rap tempo! De PvdA dient straks een motie in over hoe we energie op de juiste plaats kunnen krijgen, ook als alle ruimte straks ingenomen is op het electriciteitsnet. Deze creativiteit is nodig om verder te komen. Laten we die benutten.

Voorzitter, dit zijn wat ons betreft de belangrijkste punten die aandacht verdienen. En daarbij realiseer ik me dat ik nog heel veel niet genoemd heb; Gemeenschapshuizen, verkeer, de staat van de wegen, en zo kan ik nog even door. Nogmaals, niet alle keuzes van het college zijn de onze. We zijn wel blij dat er op het laatste moment toch keuzes te maken zijn, anders was het wel erg beleidsarm en dat is niet voor het eerst in deze collegeperiode.

We dienen een amendement in, onder aanvoering van de heer Goossens van Groen Links. Die zal m voorlezen en uitleggen. Wat DorpsGoed betreft staan hier de keuzes in die we het belangrijkst vinden op dit moment: bouwen, scholen en ruimte voor initiatieven die direct ten goede komen aan onze inwoners, waarbij we de Meerse Plas eervol willen vermelden.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld