Miriam Cooijmans nieuwe fractievoorzitter DorpsGoed

Op 22 september stopt fractievoorzitter en boegbeeld Mariska Sturkenboom als raadslid voor DorpsGoed. Na 10 jaar tomeloze inzet voor de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel stopt zij om nieuwe kansen in haar baan aan te pakken. Haar opvolging Miriam Cooijmans staat al klaar. Mariska: “Ik kan echt met een gerust hart afscheid nemen, want bij DorpsGoed zijn nieuwe en enthousiaste mensen die volop ideeën en plannen hebben.”

Miriam Cooijmans zal op 22 september in de gemeenteraad worden geïnstalleerd. Op dit moment zet zij zich al in als steunfractielid voor DorpsGoed. Ze heeft er veel zin in om nu als raadslid deel te gaan nemen. Daarnaast neemt zij ook het stokje van fractievoorzitter over.

“Het is aan de fractie om een nieuwe fractievoorzitter te kiezen” licht Toine van Vught toe. “en we waren er eigenlijk al vrij snel uit!”. Christel Heijmans knikt instemmend “Miriam is jong, energiek én ambitieus. We hebben er samen alle vertrouwen in”. Miriam is enthousiast en dankbaar voor de geboden kans: “Samen met de fractie wil ik het lokale belang maximaal borgen.”

“Met mijn partner en 2 dochters woon ik in Den Dungen en weet ik hoe belangrijk fijn wonen is met alle generaties. Ik wil mij sterk maken voor leefbare dorpskernen. Voor jong én oud moet het in onze gemeente goed wonen zijn.” Miriam Cooijmans werkt als adviseur van de ondernemingsraden van Kentalis. “In de medezeggenschapsraad ervaar ik het belang om samen op te trekken. Dat wil ik graag meenemen in onze gemeenteraad!”

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Mariska Sturkenboom stopt als fractievoorzitter en raadslid in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Mariska Sturkenboom stopt als fractievoorzitter en raadslid in de gemeente Sint-Michielsgestel. Bijna 10 jaar heeft zij in de gemeenteraad DorpsGoed vertegenwoordigd als raadslid, waarvan bijna 9 jaar als fractievoorzitter.

Mariska: “Met veel plezier heb ik me bijna 10 jaar ingezet voor een mooiere gemeente Sint-Michielsgestel. Nu is het tijd voor iets anders. Ik wil mij meer gaan richten op de kansen die zich op mijn werk aandienen. Raadslid ben ik met hart en ziel geweest en dan is er minder ruimte voor andere dingen die ik ook leuk en belangrijk vind.

Als partij hebben we steeds veel aandacht gevraagd voor de inbreng en inzet van alle mensen in de gemeente. Dat staat nu op de agenda als burgerparticipatie. Daar zijn we trots op. Maar DorpsGoed heeft ook altijd aandacht voor andere woonvormen gehad, wat nu door het college opgepakt wordt; tijdelijke woningen en woningsplitsing bijvoorbeeld.

Ik kan echt met een gerust hart afscheid nemen, want bij DorpsGoed zijn nieuwe en enthousiaste mensen die volop ideeën en plannen hebben.”

Riny Schakenraad (voorzitter): “Het is jammer dat Mariska er mee stopt. De afgelopen jaren is zij een bekend gezicht geworden in de Gestelse politiek. Zij heeft altijd op een positief-kritische wijze en met een constructieve houding politiek bedreven. Als je dit werk met zoveel inzet doet als Mariska, dan is er vaak geen tijd voor andere mooie uitdagingen. We begrijpen haar keuze om te stoppen en zijn haar enorm dankbaar voor haar inzet de afgelopen jaren.

We zijn erg blij dat Miriam Cooijmans straks het stokje zal overnemen als raadslid. Zij is zeer gemotiveerd en betrokken. Wij wensen haar veel succes en plezier in de gemeenteraad”. 

In de raadsvergadering van 22 september 2022 zal Miriam Cooijmans voor DorpsGoed geïnstalleerd worden als raadslid.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Christinastraat Middelrode, omwonenden aan het woord.

7 juli is er tijdens het raadsplein gesproken met een aantal omwonenden van de Christinastraat in Middelrode. Bij dat groene stuk Middelrode wordt een woonwijk gepland. Woningbouw is nodig om onze dorpen levendig te houden. Maar laten we dat vooral in overleg met de huidige bewoners doen.

Een aantal inwoner spraken in tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad in de Meander. Het is duidelijk dat ze zich overvallen voelen door de plannen. Mensen die een paar jaar geleden hun huis met vrij uitzicht kochten en van de gemeente hoorden dat er niet gebouwd zou gaan worden.

Omwonenden zijn in gesprek gegaan met de projectontwikkelaar op de locatie. Daaruit bleek dat er kaders door de gemeente zijn meegegeven waar de projectontwikkelaar volgens eigen zeggen aan voldoet. Grote vraag is nu wat die kaders dan zijn. DorpsGoed gaat daar in ieder geval naar vragen en zal pleiten voor meer informatie voor omwonenden rond het hele proces.

21 juli wordt dit onderwerp in de raadsvergadering besproken. Publiek is van harte welkom, we starten om 20.00 uur.

Meepraten? Mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Extra geld voor versnellen woningbouw bij de Huif

Deze week kwam het bericht dat de gemeente 30.000,- subsidie heeft gekregen van de provincie om woningbouw aan te jagen. Dat geld wordt gebruikt voor een specifiek project, in dit geval voor de woningbouw bij de Huif.

De gemeente heeft zo mogelijkheden om extra mensen in te huren om dit traject te versnellen.

Vanuit DorpsGoed zijn we heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Vier jaar geleden is er namelijk al een keer 400.000,- beschikbaar gesteld door de gemeenteraad om ditzelfde te doen. Dat geld was bedoeld om op elke afdeling net wat extra mensen te zetten die zich bezighouden met het afhandelen van alle administratieve en vergunningszaken rondom woningbouw. Bij navraag over de besteding van de gelden, bleek er een projectleider te zijn ingehuurd. Meer was niet duidelijk. We hebben wel geconstateerd dat woningen niet sneller gebouwd of opgeleverd zijn.

We hopen, doordat dit geld voor 1 project beschikbaar komt, dat dit nu wel werkt. We gunnen namelijk onze inwoners de mogelijkheid om in een passend huis te wonen.

De gemeente heeft nu alle kans om ook het werk van de Buren van de Huif voort te zetten. De Buren van de Huif hebben namelijk zoveel goede input gegeven voor een mooie wijk, dat dat ook beloond mag worden met een snelle, goede realisatie.

Meepraten? Mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Christinastraat Middelrode, Praat mee!

7 juli wordt er in de Meander weer een voorbereidende ronde van de gemeenteraad gehouden.

Een van de onderwerpen die daar besproken wordt, zijn de ontwikkelingen rond de Christinastraat in Middelrode.

Vanuit het college is er namelijk een notitie gestuurd over de omgevingsdialoog die daar gevoerd is. DorpsGoed vond dat reden genoeg om er dan ook met raadsleden en andere belanghebbenden over te spreken. En sinds kort doen we dat in een nieuwe vorm.

Je kunt inspreken bij de gemeenteraad. Je krijgt dan 5 minuten spreektijd om te vertellen wat je aan de raadsleden kwijt wilt. Over de Christinastraat bijvoorbeeld. Want raadsleden zijn benieuwd wat de omwonenden en andere belanghebbenden nu vinden van de omgevingsdialoog die daar gevoerd is.

Op 7 juli kun je je ook aanmelden om ‘mee te spreken’. Samen met gemeenteraadsleden aan 1 tafel om mee te praten over het onderwerp dat op de agenda staat. Die kans pak je toch als het onderwerp je aan het hart gaat?!

Meepraten? Mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO inzake resultaten initiatief klimaat test straat Den Dungen

Inleiding

In november 2019 startte het initiatief “klimaat test straat Den Dungen”. Het doel van de proef (2 jaar) was om op kleine schaal te kijken of infiltratie van regenwater in de straatgoten een goede manier is om meer water vast te houden en welke uitvoering van de goot de beste resultaten geeft op korte en wat langere termijn. Dit alles met het hogere doel van klimaat adaptatie voor ogen.

Daarbij is hier vooral gelet op het functioneren van de goot als onderdeel van de straat. Meer water vasthouden maakt gebieden minder gevoelig voor langere perioden van droogte. En meer water vasthouden zorgt ervoor dat het gemeenteriool minder wordt belast, minder wateroverlast optreedt en minder water wordt afgevoerd naar de RWZI. 

De straatgoten in de Jhr. Van Rijckevorselstraat zijn op zes verschillende manieren aangepast en gedurende een periode van twee jaar is gemonitord wat het effect van de verschillende aanpassingen is. Daarbij zijn de straatkolken dichtgezet, zodat al het regenwater in de goten in moest infiltreren.

Na 2 jaar testen is de proef geëvalueerd en lezen we in de evaluatie dat men in onderstaande goede mogelijkheden ziet om de uitkomst van klimaat test straat in de toekomst toe te passen. 

 1. Bij geschikte onderhoudsprojecten

Onderhoud is maar een heel klein deel van alle aanpassingen en aanleg van bestrating. Maar juist omdat er minder voorbereidingstijd voor nodig is, biedt het kansen op de korte termijn. We leggen de zogenaamde afkoppelkansenkaarten en klimaatstresstesten naast de wegenonderhoudsplanning. Zo kunnen we een aantal kansrijke locaties aanwijzen, waar onderhoud op de planning staat. Daar maken we dan (waar technisch en financieel mogelijk) straatgoten met zijn een onderlaag en permeoblokken.

 • Bij rioolvervanging
  Rioolvervanging is bij uitstek dé gelegenheid om maatregelen te nemen voor meer klimaatadaptatie. De plannen voor de rioolvervanging in Theereheide zijn al in een vergevorderd stadium. Waar mogelijk nemen we het resultaat van de klimaat test straat nog wel mee. Het volgende gebied dat wordt aangepakt is Den Dungen (over zeker vijf jaar) en ook dan nemen we het mee.
 • Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten 
  Bij nieuwbouw- en renovatieproject is een grote slag te slaan. Wat daar gebeurt, is afhankelijk van de projectleider en het budget. Goede infiltratie kost meer. Het is belangrijk dat projectleiders op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Ze informeren over de uitkomst van de klimaat test straat is een eerste stap daarin.


Naar aanleiding van het rapport over de klimaatteststraat, stellen DorpsGoed en PPA de volgende vragen:

 1. Zijn er onderhoudsprojecten uitgevoerd waar straatgoten met een onderlaag en permeoblokken zijn gemaakt? Zo ja, welke?
 2. Zijn er toekomstige onderhoudsprojecten aangewezen waar straatgoten met een onderlaag en permeoblokken gemaakt gaan worden? Zo ja, welke en wanneer?
 3. In hoeverre is het gelukt om het resultaat van de klimaat test straat mee te nemen voor het rioolvervangingsproject in Theereheide?
 4. Hoe zijn of worden momenteel projectleiders geïnformeerd over de toepassing bij nieuwbouw- en renovatieprojecten? 
 5. Kunt u nieuwbouw- en renovatieprojecten aanwijzen waarbij de toepassing voor goede infiltratie zal gaan plaatsvinden?
 6. Wat zijn de financiële voordelen/nadelen van het toepassen van de teststraat resultaten?
 7. Wat zijn de positieve effecten van het toepassen van de teststraat resultaten?
 8. Zijn, of worden, de teststraat resultaten geïntegreerd in bestaande beleidsplannen?
 9. Zijn de teststraat resultaten eventueel in samenwerking met beide waterschappen ook al verder in de regio gedeeld?

Met vriendelijke groet,

Fractie DorpsGoed

Fractie PPA

Lokaal 7, wat is er aan de hand?

Het bestuur van lokaal 7 heeft aangegeven dat zij stoppen met hun bestuurswerk omdat er geen toekomst in Lokaal 7 zit zoals het nu gaat. De lokale omroep van de gemeente Sint-Michielsgestel krijgt te weinig geld om een stap te zetten naar een omroep die meer kan uitzenden en meer met nieuws bezig kan zijn.

Lokaal 7 vraagt nogal wat. Per jaar moet er structureel € 100.000,- uitgetrokken worden voor de lokale omroep. Dat is nu een bedrag van € 16.000,-.

De afweging die gemaakt moet worden? Is er noodzaak en behoefte aan een lokale omroep voor zoveel geld? Wat levert het op voor de mensen in de 7 kernen? 

Al een tijd geleden heeft Lokaal 7 de plannen voorgelegd aan de politieke partijen. Dat het voorstel niet is opgenomen in de begroting voor 2022, zegt misschien genoeg over hoe de verschillende partijen over de investering denken.

Of is er meer aan de hand? 

Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden. DorpsGoed betreurt het dat het zover heeft moeten komen dat het bestuur van Lokaal7 de bestuurstaken heeft neergelegd.

Van wethouder én programmamaker naar wethouder

Op 30 mei 2022 zit het bestuur bij wethouder Van Druenen. Deze wethouder weet precies wat er speelt bij Lokaal 7, want in de eerste weken van zijn wethouderschap was hij daar nog een bevlogen programmamaker. DorpsGoed vraagt zich af of er geen wethouder beschikbaar was die iets meer afstand van de zaak kan nemen. De verwevenheid is wel erg groot.

We zijn dan ook benieuwd naar de uitkomst van het gesprek met de wethouder en wachten de berichtgeving hierover af. En zoals u van ons gewend bent: Duurt het te lang? Dan vragen we ernaar!

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Het coalitieakkoord besproken

12 mei is in de gemeenteraad het aangeboden coalitieakkoord besproken.

DorpsGoed is de komende vier jaar de grootste oppositie partij en zit niet in de coalitie. DorpsGoed heeft geen invloed gehad op de totstandkoming van het akkoord.

Het betoog dat Mariska Sturkenboom hield in de raadsvergadering is terug te lezen op onze website.

Maar hoe liep het debat verder?

Mariska: “Tja, van een echt debat kon je niet spreken. Elke partij hield een betoog. De coalitiepartijen (PPA, CDA en PvdA/GroenLinks) met veel opgewektheid en vertrouwen en de oppositiepartijen (DorpsGoed, De Gestelse Coalitie, VVD en D66) met veel vragen en minder vertrouwen.”

Mariska gaat verder: “Waar we ons bij DorpsGoed zorgen over maken is MGD (mijn gemeente dichtbij). Niet vanwege de mensen die er zitten, maar we vragen ons af of het college zich echt bewust is van de rol die zij daar in kunnen hebben. Alle plannen zijn afhankelijk van de ambtelijke capaciteit; zonder ambtenaren geen uitvoering. Bij alle plannen kwam een winstwaarschuwing, of ‘disclaimer’ zoals de formateur het noemt. Eigenlijk wordt er gezegd: als het niet lukt, is het niet de schuld van het college. Dan loop je toch wel een beetje weg voor je verantwoordelijkheid. En wij vinden dat je die verantwoordelijkheid juist moet nemen om je plannen uit te voeren.”

En hoe zit DorpsGoed er de komende vier jaar in?

Mariska: “We gaan goed kijken naar de uitvoering: worden die woningen gebouwd, komt die dialoog met de inwoners van Gestel echt op gang, wordt er vergroend, is er meer aandacht voor fietsers en voetgangers? Een kritische blik dus. En vooral als raad ingrijpen als dat kan en nodig is. Met moties, amendementen en voorstellen.

En dat doen we met drie raadsleden en twee steunfractieleden, dus een mooie club!”

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Betoog Coalitieakkoord 12 mei 2022 / Mariska Sturkenboom, fractievoorzitter

Verbijsterd, vol ongeloof en met open mond bleven we bij DorpsGoed achter toen we het bestuursakkoord hadden gelezen. Nog even gecheckt of het echt het bestuursakkoord was, maar dat was het zeker. 

We kunnen onszelf feliciteren! De moties die we de afgelopen jaren hebben ingediend, 

het verkiezingsprogramma dat we geschreven hebben. Alles staat er in!

Het is dan ook extra pijnlijk dat we weer niet mee doen met de uitvoering. De formateur van dit college vindt de woonplaats van de wethouderskandidaat belangrijker dan dat er recht gedaan wordt aan de uitslag van de verkiezingen. We horen het de PPA lijsttrekker de heer Van Druenen en CDA Lijsttrekker mevrouw Van der Aa nog zeggen tijdens het lijsttrekkersdebat: De woonplaats van een wethouder maakt niet uit, je werkt voor de hele gemeente. Maar dat de PPA dat niet echt gelooft, hadden we eigenlijk toen al kunnen weten. In de folder, die door de hele gemeente verspreid is, wordt immers een wethouder uit Gestel, Den Dungen en Berlicum beloofd. Die belofte hebben ze dan wel waar gemaakt, dat moet ik ze nageven. Gemonde is in dit geheel weer overgeslagen door de PPA.   

4 jaar geleden werd DorpsGoed niet in de coalitie gevraagd. Reden: PPA wilde alleen verder met partijen die gewonnen hadden bij de verkiezingen. Saillant detail dat PPA nu gekozen heeft voor partijen die per saldo allebei verloren hebben bij de verkiezingen. Het structureel buitensluiten van DorpsGoed voor de coalitie door PPA begint op te vallen. Naar de reden kunnen we alleen maar raden. Dat er bij de vorige en huidige coalitie gekozen wordt voor landelijke partijen sluit in ieder geval niet aan bij de verkiezingsslogan van de PPA: Lekker lokaal.

DorpsGoed heeft de afgelopen jaren constructief oppositie gevoerd. De raadsleden van DorpsGoed hebben geen gesprekken hoeven voeren over het beledigen van mensen in de raad en de toon die we aanslaan, wij gaan namelijk voor de inhoud. Dat doen we ook bij de invulling van de functies binnen de raad. Het proces dat daarbij gelopen is deze keer, heeft de toon al weer gezet voor de komende jaren in de raad.

Na deze uiteenzetting over het proces, nu naar de inhoud van het bestuursakkoord. Zoals ik aan het begin al zei staan er heel veel dingen in waar DorpsGoed zich in kan vinden. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dat maakt het ook oppervlakkig en weinig concreet over de uitvoering. Er staat bijvoorbeeld bij het hoofdstuk Iedereen kan meedoen alleen maar lopend beleid in. Wat er al jaren gedaan wordt. De PvdA/GroenLinks signatuur om echt iets aan armoede te doen en mensen op weg te helpen, missen we hier. 

We zien die alleen terug bij het vasthouden aan het klimaatneutraal zijn van de gemeente in 2040. Daar worden meteen winstwaarschuwingen bijgegeven: de bezetting bij MGD en de financiële bijdrage van het Rijk.

DorpsGoed wil hierbij bij aantekenen dat het vorige college waar eveneens PPA en CDA in zaten zo weinig aan duurzaamheid heeft gedaan en dat die achterstand bijna niet in te halen is.

Een aantal heikele punten zijn niet opgenomen in het akkoord: 

Theereheide: PvdA/GroenLinks heeft tegen de plannen op deze locatie gestemd en dat meermaals herhaald. Hoe gaat het college hier mee verder? Ik hoor het graag van de formateur. 

Windmolens komen er niet tot 2030, maar daarna? Als we in 2040 klimaatneutraal moeten zijn, zal er nu al iets in gang gezet moeten worden. Zegt het college nu toe dat er ook geen voorbereidingen komen voor windmolens? Of komen we er over 4 jaar achter dat er vanaf 2030 windmolens in de gemeente staan?

Het CDA heeft nog iets over VABs in kunnen brengen. Gelukkig maar, anders waren zij onzichtbaar geweest.

DorpsGoed maakt zich wel zorgen over woningbouw in dit akkoord. Er wordt aangegeven dat er een versnelling moet komen, maar door onder andere een gebrek aan menskracht bij MGD, is dit de afgelopen jaren ook al niet gelukt. Waarom zou het nu wel lukken met dezelfde middelen? 

Er komt meer variëteit in bouwen, maar concreet is het niet. PPA en CDA hebben de afgelopen jaren ook geen serieuze pogingen gedaan het aanbod aan woningen te veranderen. En het is het afgelopen jaar ook niet gelukt een woonvisie te produceren, ondanks vele toezeggingen.

In het bestuursakkoord staat dat starters extra geholpen worden. De starterslening blijft bestaan. Al jaren wordt aangetoond dat deze lening er alleen maar voor zorgt dat de prijzen binnen de woningmarkt worden opgestuwd. En met de huidige inflatie blijft het financiële plaatje voor de starters met een starterslening, wankel. 

Ondertussen heeft het huidige college, waar PPA en CDA ook deel van uitmaken, 2 weken na de verkiezingen de projectontwikkelaars bij Beekveld de mogelijkheid gegeven de prijzen van de starterswoningen met 40.000 euro te verhogen. Hoe serieus kun je de extra aandacht voor de starters dan nemen?  Ik hoor graag hoe de formateur hier naar kijkt.

Het voornemen van PvdA/GroenLinks om in 4 jaar tijd 1000 woningen te bouwen, waarvan minstens 700 voor ouderen en starters is in de onderhandelingen onder tafel geschoven. We zijn benieuwd of de belofte dat er binnen anderhalf jaar Tiny Houses staan, wel nagekomen wordt.

Daarnaast vraagt DorpsGoed zich af hoe blij je bent als je op PvdA/GroenLinks gestemd hebt en je hoort dat er plannen gemaakt worden om in het buitengebied te gaan bouwen. En hoe verhoudt zich dat dan met de uitbreiding van de natuur die beloofd wordt in het bestuursakkoord. DorpGoed hoort graag waar die natuur dan gepland is.

Dan nog even naar de omvang van het college. We snappen dat daar uitbreiding op komt. Maar de omvang van het college is wel heel veel meer dan vorige periode. Waarbij ook nog wel wat af te dingen valt op de verdeling. We hadden bij de uitbreiding van het college dan ook gehoopt dat er meer aandacht van het college voor MGD zou zijn. Zoals een aantal keer wordt aangehaald in het akkoord is veel afhankelijk van de omvang van MGD. Behalve een voetnoot in het akkoord wordt er concreet niets over gezegd. DorpsGoed ziet dit wel als een van de grootste uitdagingen voor de komende 4 jaar. Zonder ambtenaren geen uitvoering.

Omdat het gehele akkoord niet financieel onderbouwd is, althans, we zien daar hier niets van terug, is ook dat nog een risico dat we niet kunnen inschatten. Zeker omdat er geen kadernota komt in 2022. Dus er wordt nu een bestuursakkoord gepresenteerd waarbij we er bij de behandeling van de begroting in oktober achter komen dat het wellicht niet uitvoerbaar is. Omdat dan pas concreet gemaakt wordt wat er precies gaat gebeuren en wat het gaat kosten. 

En wat betreft de uitvoering, daar mag u van DorpsGoed de komende jaren wat van verwachten. Want dat is waar we het college op gaan controleren. Doet het college wat ze belooft? Komt die burgerparticipatie eindelijk op gang of blijft het bij woningbouw weer bij de projectontwikkelaars liggen zoals gesuggereerd wordt in het akkoord?

Want plannen zijn mooi, maar het gaat om de uitvoering!

Verbijsterd, vol ongeloof en met open mond bleven we bij DorpsGoed achter toen we het bestuursakkoord hadden gelezen. Nog even gecheckt of het echt het bestuursakkoord was, maar dat was het zeker. 

We kunnen onszelf feliciteren! De moties die we de afgelopen jaren hebben ingediend, 

het verkiezingsprogramma dat we geschreven hebben. Alles staat er in!

Het is dan ook extra pijnlijk dat we weer niet mee doen met de uitvoering. De formateur van dit college vindt de woonplaats van de wethouderskandidaat belangrijker dan dat er recht gedaan wordt aan de uitslag van de verkiezingen. We horen het de PPA lijsttrekker de heer Van Druenen en CDA Lijsttrekker mevrouw Van der Aa nog zeggen tijdens het lijsttrekkersdebat: De woonplaats van een wethouder maakt niet uit, je werkt voor de hele gemeente. Maar dat de PPA dat niet echt gelooft, hadden we eigenlijk toen al kunnen weten. In de folder, die door de hele gemeente verspreid is, wordt immers een wethouder uit Gestel, Den Dungen en Berlicum beloofd. Die belofte hebben ze dan wel waar gemaakt, dat moet ik ze nageven. Gemonde is in dit geheel weer overgeslagen door de PPA.   

4 jaar geleden werd DorpsGoed niet in de coalitie gevraagd. Reden: PPA wilde alleen verder met partijen die gewonnen hadden bij de verkiezingen. Saillant detail dat PPA nu gekozen heeft voor partijen die per saldo allebei verloren hebben bij de verkiezingen. Het structureel buitensluiten van DorpsGoed voor de coalitie door PPA begint op te vallen. Naar de reden kunnen we alleen maar raden. Dat er bij de vorige en huidige coalitie gekozen wordt voor landelijke partijen sluit in ieder geval niet aan bij de verkiezingsslogan van de PPA: Lekker lokaal.

DorpsGoed heeft de afgelopen jaren constructief oppositie gevoerd. De raadsleden van DorpsGoed hebben geen gesprekken hoeven voeren over het beledigen van mensen in de raad en de toon die we aanslaan, wij gaan namelijk voor de inhoud. Dat doen we ook bij de invulling van de functies binnen de raad. Het proces dat daarbij gelopen is deze keer, heeft de toon al weer gezet voor de komende jaren in de raad.

Na deze uiteenzetting over het proces, nu naar de inhoud van het bestuursakkoord. Zoals ik aan het begin al zei staan er heel veel dingen in waar DorpsGoed zich in kan vinden. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dat maakt het ook oppervlakkig en weinig concreet over de uitvoering. Er staat bijvoorbeeld bij het hoofdstuk Iedereen kan meedoen alleen maar lopend beleid in. Wat er al jaren gedaan wordt. De PvdA/GroenLinks signatuur om echt iets aan armoede te doen en mensen op weg te helpen, missen we hier. 

We zien die alleen terug bij het vasthouden aan het klimaatneutraal zijn van de gemeente in 2040. Daar worden meteen winstwaarschuwingen bijgegeven: de bezetting bij MGD en de financiële bijdrage van het Rijk.

DorpsGoed wil hierbij bij aantekenen dat het vorige college waar eveneens PPA en CDA in zaten zo weinig aan duurzaamheid heeft gedaan en dat die achterstand bijna niet in te halen is.

Een aantal heikele punten zijn niet opgenomen in het akkoord: 

Theereheide: PvdA/GroenLinks heeft tegen de plannen op deze locatie gestemd en dat meermaals herhaald. Hoe gaat het college hier mee verder? Ik hoor het graag van de formateur. 

Windmolens komen er niet tot 2030, maar daarna? Als we in 2040 klimaatneutraal moeten zijn, zal er nu al iets in gang gezet moeten worden. Zegt het college nu toe dat er ook geen voorbereidingen komen voor windmolens? Of komen we er over 4 jaar achter dat er vanaf 2030 windmolens in de gemeente staan?

Het CDA heeft nog iets over VABs in kunnen brengen. Gelukkig maar, anders waren zij onzichtbaar geweest.

DorpsGoed maakt zich wel zorgen over woningbouw in dit akkoord. Er wordt aangegeven dat er een versnelling moet komen, maar door onder andere een gebrek aan menskracht bij MGD, is dit de afgelopen jaren ook al niet gelukt. Waarom zou het nu wel lukken met dezelfde middelen? 

Er komt meer variëteit in bouwen, maar concreet is het niet. PPA en CDA hebben de afgelopen jaren ook geen serieuze pogingen gedaan het aanbod aan woningen te veranderen. En het is het afgelopen jaar ook niet gelukt een woonvisie te produceren, ondanks vele toezeggingen.

In het bestuursakkoord staat dat starters extra geholpen worden. De starterslening blijft bestaan. Al jaren wordt aangetoond dat deze lening er alleen maar voor zorgt dat de prijzen binnen de woningmarkt worden opgestuwd. En met de huidige inflatie blijft het financiële plaatje voor de starters met een starterslening, wankel. 

Ondertussen heeft het huidige college, waar PPA en CDA ook deel van uitmaken, 2 weken na de verkiezingen de projectontwikkelaars bij Beekveld de mogelijkheid gegeven de prijzen van de starterswoningen met 40.000 euro te verhogen. Hoe serieus kun je de extra aandacht voor de starters dan nemen?  Ik hoor graag hoe de formateur hier naar kijkt.

Het voornemen van PvdA/GroenLinks om in 4 jaar tijd 1000 woningen te bouwen, waarvan minstens 700 voor ouderen en starters is in de onderhandelingen onder tafel geschoven. We zijn benieuwd of de belofte dat er binnen anderhalf jaar Tiny Houses staan, wel nagekomen wordt.

Daarnaast vraagt DorpsGoed zich af hoe blij je bent als je op PvdA/GroenLinks gestemd hebt en je hoort dat er plannen gemaakt worden om in het buitengebied te gaan bouwen. En hoe verhoudt zich dat dan met de uitbreiding van de natuur die beloofd wordt in het bestuursakkoord. DorpGoed hoort graag waar die natuur dan gepland is.

Dan nog even naar de omvang van het college. We snappen dat daar uitbreiding op komt. Maar de omvang van het college is wel heel veel meer dan vorige periode. Waarbij ook nog wel wat af te dingen valt op de verdeling. We hadden bij de uitbreiding van het college dan ook gehoopt dat er meer aandacht van het college voor MGD zou zijn. Zoals een aantal keer wordt aangehaald in het akkoord is veel afhankelijk van de omvang van MGD. Behalve een voetnoot in het akkoord wordt er concreet niets over gezegd. DorpsGoed ziet dit wel als een van de grootste uitdagingen voor de komende 4 jaar. Zonder ambtenaren geen uitvoering.

Omdat het gehele akkoord niet financieel onderbouwd is, althans, we zien daar hier niets van terug, is ook dat nog een risico dat we niet kunnen inschatten. Zeker omdat er geen kadernota komt in 2022. Dus er wordt nu een bestuursakkoord gepresenteerd waarbij we er bij de behandeling van de begroting in oktober achter komen dat het wellicht niet uitvoerbaar is. Omdat dan pas concreet gemaakt wordt wat er precies gaat gebeuren en wat het gaat kosten. 

En wat betreft de uitvoering, daar mag u van DorpsGoed de komende jaren wat van verwachten. Want dat is waar we het college op gaan controleren. Doet het college wat ze belooft? Komt die burgerparticipatie eindelijk op gang of blijft het bij woningbouw weer bij de projectontwikkelaars liggen zoals gesuggereerd wordt in het akkoord?

Want plannen zijn mooi, maar het gaat om de uitvoering!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

De Raadskamer, parkeren blijft een probleem

Het stond al in het Brabants Dagblad deze week: Het zal nog wel even groen blijven in het centrum van Gestel. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de bezwaren die er zijn tegen het gedeelte van het centrumplan dat de Raadskamer gaat heten. Een stuk uit het persbericht van de gemeente:

“Omwonenden zijn tegen de uitspraak van de rechtbank over parkeren in hoger beroep gegaan. Hierover oordeelt de Raad van State dat voor de aanleg van de –inpandige- parkeerplaatsen van de appartementen een nieuw besluit genomen moet worden. Deze parkeergarage past namelijk niet binnen het bestemmingsplan, maar moet via een aparte vergunning aangevraagd worden. Daarnaast heeft de Raad van State de gemeente opgedragen om het aantal aan te leggen parkeerplaatsen te toetsen aan de parkeernormen uit de paraplunota parkeren. Daardoor is er nog geen inhoudelijke uitspraak gedaan over de totale parkeerbalans in het centrum.

De Raad van State geeft de gemeente de gelegenheid om deze twee formele gebreken in de vergunning te herstellen. Binnen 8 weken moet de gemeente een nieuw besluit nemen. Tegen dit besluit is vervolgens beroep mogelijk bij de Raad van State.”

Het gaat inderdaad dus nog even duren voor er begonnen kan worden met de bouw. De gemeente moet hard aan het werk, over 8 weken moet er bekeken zijn of het parkeerplan dat bij de Raadskamer is gemaakt, past bij het beleid van de gemeente. Nu maar hopen dat het zo is en dat we snel door kunnen. Want groen in het centrum is helemaal niet verkeerd, maar het zou mooi zijn als alle bouwactiviteiten eens klaar zijn en we volop gebruik kunnen maken van het centrum!

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld