DorpsGoed: bezuinigen of anders inrichten?

Voor eind april 2015 komt het college met voorstellen voor bezuinigingen  met een omvang van 2,3 miljoen euro. Deze omvangrijke bezuiniging gaat vanaf 2017 invloed hebben op veel wat er binnen de dorpen in onze gemeente gebeurt. DorpsGoed is zeer benieuwd welke keuzes het college nu eindelijk maakt. Heel bewust hebben wij in februari jl. het college gevraagd om te komen tot een samenhangend voorstel, waarin ook de gevolgen van de bezuinigingen breed worden beschouwd, want een bezuinigingen op één terrein heeft vaak grote gevolgen op andere gebieden. Het gevaar bestaat dat je het kind met het badwater weggooit en bijvoorbeeld sociale structuren kapot maakt, die juist in deze moeilijke tijden zo belangrijk zijn.

Praat mee; juist nu is uw mening belangrijk

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei zal DorpsGoed laten horen wat onze partij belangrijk vindt. Daarvoor horen onze raadsleden graag eerst van u, als inwoner, wat u vindt dat er behouden moet blijven of waarvan u vindt dat het wel een onsje minder mag of eventueel anders aangepakt kan worden. Ook willen we graag van u horen op welke terreinen de gemeente meer los mag laten en het initiatief aan de burger over kan laten, want ook dat kan bezuinigingen opleveren. Dat geldt natuurlijk ook voor het anders gebruiken van gemeentelijke gebouwen.  Wij willen graag uw ideeën kennen om nog beter het debat van 28 mei in te kunnen gaan.

DorpsGoed vindt in ieder geval onze verenigingen belangrijk, omdat zij onze sociale structuur in onze Mariska Sturkenboomdorpen in belangrijke mate vorm geven. Wij willen u vragen contact met ons op te nemen. Niet alleen voor uzelf, maar vooral voor uw vereniging, stichting of organisatie waar u lid, vrijwilliger of medewerker van bent. Alle ontvangen ideeën zullen wij meewegen in onze stellingname in de komende bezuinigingsdiscussie!

U kunt ook een afspraak maken met onze fractie of ons laten weten dat u mee wilt praten. Stuur een mail naar onze fractievoorzitter Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Nogmaals: laat horen wat er bij u leeft!

Leegstand in Den Dungen: gebouwen met toekomst !

Wat kun je doen met de Blauwe Scholk en de voormalige bibliotheekDe Blauwe Scholk aan het Grinsel; beide panden in Den Dungen die zijn vrijgekomen na de opening van de Litserborg ?  Voeg daaraan toe de panden van particuliere ondernemers, het Raadhuis en De Jonge Boer, en iedereen ziet dat leegstand in de kom van Den Dungen een serieus probleem is. En bij dit probleem spreken we niet alleen over kosten en behoud van het gebouw zelf maar ook over de bedreiging die leegstand vormt voor de leefbaarheid in het dorp.

Betekenis

Deze ontwikkeling, naar leegstand, werd enkele jaren terug al voorzien. Het verschijnsel is bij gemeentelijke gebouwen duidelijk en opvallender Bibliotheek Den Dungenomdat het van oudsher locaties zijn met een belangrijke publieke functie. Iedere inwoner heeft op enig moment in zijn leven wel een binding gehad met het gebouw;  was het voorheen als school, sportzaal, bibliotheek, het honk van jouw vereniging of als cultureel ontmoetingspunt. Daarnaast is de plek midden in het dorp natuurlijk beeldbepalend. Enkele panden hebben om die reden in het verleden de status van ‘ gemeentelijk monument’ gekregen. Daarmee is de erkenning en belang tot behoud vastgelegd.

Actie noodzakelijk                   

Zoals gezegd de situatie is al enkele jaren bekend en vandaar dat DorpsGoed vindt dat het hoogtijd wordt dat het gemeentebestuur met ideeën en voorstellen komt. Dit college van B&W is inmiddels een jaar actief maar het is doodstil rond het onderwerp. Eerder was aan de gemeenteraad een visie van het college op het onderwerp ‘vrijkomende gemeentelijke gebouwen’ toegezegd voor september 2014. Dit werd later uitgesteld en nu volgt voor het onderwerp blijkbaar afstel?  In een aantal Centrum Den Dungenpersoonlijke gesprekken met de wethouder werd er op aangedrongen om tot actie over te gaan maar dat heef tot nu toe niet geleid tot enig resultaat. Wij vinden dat het probleem niet genegeerd kan worden. Daarom zullen wij bij het college aandringen op een visie op korte termijn. Daarbij willen wij ook onze verantwoordelijkheid nemen. Ook wij zullen actief naar oplossingen zoeken en ideeën verzamelen. Want ook bij u leven ideeën over een nieuw gebruik of bestemming. Ons voornemen is om een bijeenkomst te houden waarin wij contact met u leggen; inwoners, ondernemers, ontwikkelaars, mensen met creatieve ideeën.

Wilt u op dit onderwerp reageren? Graag zelfs! Reageren kan hieronder  of neem contact op met Jos Maas, jos.ahm.maas@gmail.com of Martijn van Meurs, mvanmeurs@hetnet.nl .

Wie is fan van de Dungense polder ?

DorpsGoed zoekt mede-vrijwilligers voor zaterdag 28 maart a.s.

Ieder jaar in maart wordt in gemeente Sint-Michielsgestel de zwerfvuilactie gehouden. Hiervoor melden zich steeds vele vrijwilligers aan die bereid zijn om gedurende enkele uren in een aantal straten of in de wijk, de rommel langs de weg op te ruimen. Ook de leden van DorpsGoed zijn hierbij jaarlijks van de partij. In Gestel omvat de schoonmaakactie het hele grondgebied, van elke dorpskom tot het buitengebied.

Wij vinden dat bij de schoonmaakactie de Dungense polder (de Kloosterstraat) er ook bij hoort. Weliswaar is dit grotendeels het grondgebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch, maar wij beschouwen het als onze eigen achtertuin! Daarom hebben wij ons aangemeld bij de komende zwerfvuilactie van s’-Hertogenbosch.

Wij vragen hiervoor de hulp van enkele inwoners van Den Dungen/Maaskantje. De reden is dat de acties in beide gemeenten op één en dezelfde dag gehouden worden, namelijk op zaterdag 28 maart en wij  daardoor meer man- en vrouwkracht nodig hebben. Vandaar ons verzoek om assistentie.

Kloosterstraat

AANMELDEN

De actie  kost u ongeveer twee uur van uw vrije tijd: van 9.00 tot 11.00 uur. Wij zorgen voor de materialen en de koffie en voor iedere deelnemer een kleine attentie. Vindt u ook dat de Dungense Polder de moeite waard is ? Meld u aan en neem contact op met Willem van der Pennen, willemvanderpennen@kpnmail.nl, tel. 0644 942 376 of reageer via de contactpagina op deze site.

DorpsGoed: college aan de slag dankzij motie

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel was duidelijk op 12 februari: dit college moet kiezen! Kiezen wat er moet gebeuren nu er een kerntakenonderzoek is geweest. Dit college heeft zichzelf aan het roer gezet, is het vreemd dat de raad vraagt welke koers het dan wil varen?

Unanieme steun was er dus voor motie, die was ingediend door DorpsGoed, CDA en VVD. Deze motie roept het college op de keuzes die het maakt, duidelijk te presenteren, voordat ze in de kadernota staan. Zo kan de raad discussiëren over die keuzes: helder en transparant. Want u wilt toch weten wat u te wachten staat in de zorg? Of wat uw sportvereniging kan verwachten van dit college? En wie het groen en de speeltuintjes in onze dorpen blijft verzorgen?

Dat het college al aanvoelde, dat het deze kant op zou gaan, bleek uit de toezegging van de voorzitter van de raad dat het college een notitie vóór de kadernota aan de raad presenteert. Burgers en gemeenteraad hebben immers recht op een heldere en duidelijke opinie van dit college over het kerntakenonderzoek. Het college heeft veel tijd gestoken in het ophalen van informatie bij burgers, dus willen we nu ook weten welke bezuinigingskeuzes het maakt en waarom!

Mariska SturkenboomVoor meer informatie over dit onderwerp of andere zaken die u met DorpsGoed wilt bespreken, kunt u terecht bij Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl.

U bent ook altijd welkom om op een van onze achterbanvergaderingen mee te praten. Voor data en locatie kunt u onder het tabblad contact het vergaderschema raadplegen.

DorpsGoed: dit college durft niet te kiezen!

Het Gestels college heeft bijna een jaar na hun vorming eindelijk een programma gepresenteerd. Wat vindt DorpsGoed van dit collegeprogramma? We spreken erover met Mariska Sturkenboom, fractievoorzitter van DorpsGoed.

Staat er nog wat nieuws in?

“Helaas, veel van wat er in staat, stond ook al in het coalitieakkoord van 2014. Nee, er staat weinig nieuws in. Wij begrijpen eigenlijk niet waarom we, gezien de inhoud, zo lang op dit akkoord moesten wachten,” zegt Mariska. “Daarnaast is het zo dat er pas in de kadernota van mei 2015 keuzes gemaakt zullen worden, die vervolgens in 2016 uitgevoerd kunnen worden. Dat betekent dat er twee jaar zonder visie is gewerkt door dit college. Of ze menen tijd genoeg te hebben, of ze weten niet wat ze willen?”

Er was toch een kerntakendiscussie?

“Ja,” zegt Mariska, “dat klopt. Dat kerntakenonderzoek van het college en die heeft vooral veel tijd en geld gekost, terwijl er maar een beperkt aantal mensen heeft gereageerd. Bovendien was het geen dwarsdoorsnede van de bevolking die reageerde. Maar goed, nu had DorpsGoed verwacht dat er keuzes waren gemaakt door het college en dat er voorstellen kwamen. Dat is echter niet het geval: het college heeft de raad gevraagd om te kiezen welke richting ze op moet!” zegt Mariska verontwaardigd. “Van een college met visie, mag je ook keuzes verwachten, toch?”

Jullie vinden dat het college moet kiezen?

“Dat vindt DorpsGoed zeker,” geeft Mariska aan. “De PPA, De Gestelse Coalitie en D66 zijn op basis van hun verkiezingsprogramma’s gaan samenwerken. Dan heb je als samensteller van de coalitie al een keuze gemaakt wat je ongeveer wil. Daarna is er nog een kerntakendiscussie geweest, waar allerlei onderwerpen uitkwamen. En dan vragen ze uiteindelijk nog aan de raad om de richting aan te geven.”

Heb je het idee, dat dit college niet durft te kiezen?

“Ja, dat blijkt wel,” zegt Mariska. “Maar goed, ik kan me voorstellen dat de PPA niet graag aan deMariska Sturkenboom verenigingen uitlegt, dat ze hen geen subsidie meer geven vanaf 2016. En de Gestelse Coalitie moet gaan uitleggen dat de Huif op de huidige plek niet meer zeker is. Terwijl er voor de verkiezingen nog een motie is aangenomen, dat dat moest gebeuren. D66 wilde het liefst een bestuurlijke fusie met zes gemeenten, maar heeft uiteindelijk wel ingestemd met de ambtelijke fusie met enkel Boxtel. Al met al zijn dat toch andere besluiten dan die in hun verkiezingsprogramma’s stonden.”

Kiezersbedrog?

Mariska zegt: “Ik kan me best voorstellen dat je compromissen sluit, maar doe je dit op de speerpunten van je partij? PPA zegt de verenigingen in vooral Berlicum als achterban te hebben, D66 is een partij van de bestuurlijke vernieuwing en De Gestelse Coalitie heeft zwaar ingezet op een nieuwe Huif. DorpsGoed vindt het zorgelijk, dat zij hun achterban zo snel na de verkiezingen zijn vergeten.”

Wat wil DorpsGoed dan?

“We willen dat de sociale structuur die in de dorpen is, blijft bestaan. Die sterke banden zijn nodig om de vraagstukken rondom het vormgeven van de nieuwe samenleving te kunnen aanpakken. Dat betekent dus dat je bijvoorbeeld vanaf 2016 niet zomaar alle subsidies kunt afschaffen. Vrijwilligers moeten ondersteund worden, zodat ze de ogen, oren en handen van onze dorpen blijven. Daar staat DorpsGoed voor. Dan doe je het echt samen!

Daarnaast willen we dat de gemeente meer moeite doet om geld binnen te halen. Zo is vorige week een tracébesluit genomen over het fietspad bij de nieuwe fietsbrug. Het is in zo’n geval helemaal niet zo gek dat fietspad te laten financieren. Er zijn veel wandelaars en fietsers die veiliger en sneller kunnen fietsen; maak daar gebruik van! Maar dit soort mogelijkheden zie ik niet opgepakt worden door dit college.”

DorpsGoed: Zorgen om de Zorg!

Afgelopen weken is de kwetsbaarheid van het nieuwe WMO-beleid duidelijk geworden. Pantein-Vivent Huishoudelijke Hulp is failliet gegaan. Slechts enkele weken nadat Pantein-Vivent was gestart met de dienstverlening aan hun cliënten, stopt deze al weer. Gemeenten die een contract hebben met Pantein-Vivent moeten in allerijl iets regelen. Daarbij zijn de belangen van cliënten én personeel belangrijk. Ook de gemeente Sint-Michielsgestel heeft snel iets anders moeten regelen. De communicatie hierover vanuit de gemeente is ons inziens helder geweest en er is snel beslist een andere zorgaanbieder in te schakelen. De komende weken zal blijken of dit goed gaat lopen.

Zorg en burger

DorpsGoed is heel erg geschrokken van het plotselinge faillissement van deze organisatie; onze partij vertrouwde erop dat “onze” WMO zou worden uitgevoerd door de gecontracteerde organisaties.

U weet het, de WMO uitvoeren, is ondersteuning bieden, daar waar de burger het alleen niet meer kan. Maar dan moet u er op kunnen vertrouwen, dat er ondersteuning is. U wilt dat goed aangesloten wordt op uw vraag, maar u wilt dan ook dat die zorgaanbieder klaarstaat en niet plotseling wegvalt door bijvoorbeeld een faillissement.

Zorg en politiek

De raadsleden van DorpsGoed willen als volksvertegenwoordiger weten wat er gebeurt in onze gemeente. Dat willen we niet alleen horen van de medewerkers van de gemeente en van de wethouder, maar dat willen we vooral van u horen. We willen graag weten wat u meemaakt, zodat wij op tijd zien en horen als er ergens een structureel probleem optreedt. Zo kunnen we dit bespreekbaar maken in de plaatselijke politiek.

Meldpunt WMO

Graag horen we van u, hoe u de contacten met de gemeente over de WMO ervaart. Wij willen weten of u vertrouwen heeft in uw gemeente heeft en of zij u biedt wat u nodig heeft, als u er met uw eigen omgeving niet meer uitkomt. Met deze en andere signalen kunt u terecht op ons meldpunt WMO. Op deze website staat een link naar het meldpunt.

Uw zorg in de politiek

Zoals gezegd, uw opmerkingen verzamelen we en zullen we gebruiken om uw geluid te laten horen in de politiek. We nodigen u dan ook van harte uit gebruik te maken van de gelegenheid uw opmerkingen te maken op het meldpunt op deze site.

 

 

 

 

 

 

DorpsGoed: nieuwe fietsverbinding Berlicum – Den Dungen aangewezen, maar…

Afgelopen week is door de Gestelse gemeenteraad de plaats gekozen waar de nieuwe fietsverbinding tussen Berlicum en Den Dungen moet komen.  Een nieuwe fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart bij de Runweg-Hooidonksedijk maakt het mogelijk om een kortere fietsverbinding te maken. Goed voor alle inwoners van onze dorpen, maar vooral een verbetering voor alle scholieren die pendelen tussen Berlicum en Sint-Michielsgestel.

Dubbele keuze

De gekozen route gaat door het zuidelijk deel van het Oude Aadal en verbindt de fietsbrug met de Beemdweg. Totdat de brug gereed is, komt er een tijdelijk fiets-voetpad aan de nóórdkant van het gebied. Hier kan vanaf de kanaaldijk, vlakbij het sifon, een korte verbinding worden gemaakt met de Hooidonksedijk. Het wordt een fiets- en tevens voetpad, dat vervolgens verder gaat over de dijk en uitkomt op de Hooidonksestraat.

Waarom een tijdelijk fiets-voetpad?

Voordat de brug klaar is en de voorbereidingen voor het tracé door het Oude Aadal zijn afgerond, zal het nog enkele jaren duren voordat de aanleg plaatsvindt. Dat heeft te maken met verkrijgen van subsidie en verwerving van de grond. Maar ook met de financiële positie van de gemeente speelt een rol. Is er voldoende geld om dit project uit voeren? Met de komende bezuinigingsoperatie van 2,3 miljoen, die het college in het vooruitzicht stelt, is het nog maar de vraag of het fietspad het gaat redden.

DorpsGoed zal tegen die tijd ook de afweging maken, maar is blij dat er nu een keuze is gemaakt en is vastgelegd. Tevreden is ook de stichting Het Oude Aadal, die werkt aan het beheer en de inrichting van dit waardevolle weidegebied tussen kanaal en Hooidonksedijk. DorpsGoed is blij dat in de besluitvorming rondom dit fietspad rekening is gehouden met de opvattingen en oplossingen die door deze groep betrokken burgers is aangedragen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Jos Maas (jos.ahm.maas@gmail.com) of Martijn van Meurs (mvanmeurs@hetnet.nl)

 

 

 

 

 

Oud bestuurslid en medeoprichtster van DorpsGoed, Huub Polk overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op 25 december 2014 ons zeer gewaardeerde lid  Hubertine (Huub) Polk-Mulder, op 77 jarige leeftijd, is overleden. Zij was een van de medeoprichters van onze lokale politieke partij DorpsGoed en vervulde jarenlang met veel enthousiasme een bestuursfunctie. Hierbij lag voor haar vooral de nadruk op het ouderen- en armoedebeleid. Hiervoor heeft zij zich met veel energie jarenlang ingezet. 

Huub Polk was een persoonlijkheid binnen de Dungense en Gestelse dorpsgemeenschap. Iedereen kende haar als “Huub”. Vooral het wel en wee in ons dorp Den Dungen ging haar als vrouw van de toenmalige plaatselijke huisarts erg aan het hart. Zij wist daar altijd, op haar manier, heel discreet mee om te gaan. Huub Polk is steeds heel actief in het dorpsleven geweest. Onder meer was ze lid van het Dungense schoolbestuur en van nog diverse andere sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties. Dit zorgde er voor dat ze ook op politiek gebied erg betrokken raakte. Huub Polk was een van de oprichters van DorpsGoed.  Vanwege gezondheidsredenen stopte Huub met haar actieve politieke loopbaan in 2011. 

Huub bedankt! Je blijft in onze gedachte.

 

DorpsGoed kijkt terug, maar ook al vooruit

Na het besluit op 18 december om de ambtenaren van Sint-Michielsgestel en Boxtel te laten samenwerken, is het eind 2014 een mooi moment om de balans van dit jaar op te maken met de fractieleden van DorpsGoed. “Het was een bijzonder jaar,” zegt fractievoorzitter Mariska Sturkenboom. “In maart waren de verkiezingen en is de coalitiepartij van de afgelopen jaren een oppositiepartij geworden. Dat was even schakelen, maar we merken dat die rol ons ook past. We zijn een partij die tussen de mensen staat en met hen onze dorpen graag mooier maakt. En daarbij zijn we altijd kritisch. Dus ook het komend jaar zijn we alert, als het bijvoorbeeld gaat om de discussie over de kerntaken. We hebben al laten horen, dat we willen dat er op inhoud en met visie wordt samengewerkt in de coalitie. Helaas missen we een visie in de huidige coalitie.”

Bij welke onderwerpen zie je dat gebrek aan visie terug?
Raadslid Rik Sieben: “Onze verenigingen en stichtingen vormen voor een groot deel het sociale hart in onze dorpen. Zij zijn heel belangrijk om de nieuwe uitdagingen in de zorg aan te kunnen gaan. Dat wordt dan beaamd door de wethouder die over de zorg gaat, maar in de begroting wordt er vervolgens gedreigd alle subsidies te schrappen voor deze organisaties. Dat vinden wij beleid zonder visie.” Sturkenboom vult aan: “We kijken ook hoe er meer geld binnen kan komen bij de gemeente. Dus hoe haal je geld binnen en wie kunnen je daar bij helpen. Daar zijn we ook over in gesprek met de gemeente; we willen helpen door ideeën uit te wisselen.”

Windturbines
Wat hebben jullie de afgelopen periode gedaan om onze dorpen mooier te maken? “Tja,” grinnikt Martijn, “soms moet je al opstaan om de gemeente niet lelijker te laten worden! Denk aan de windturbines, die Den Bosch wil plaatsen. Samen met het CDA hebben we een avond georganiseerd om naar de bewoners te luisteren. We vonden dat zo belangrijk, dat we ook alle andere raadsleden uitnodigden om te komen luisteren. Die avond heeft ons gesterkt in de mening, die we al hadden. Er is een stevige brief naar Den Bosch gegaan dat de gemeente Sint-Michielsgestel die turbines niet op die plaats wil en dat er eerst naar alternatieven gezocht moet worden.”

Wijkzuster
Jos Maas valt bij: “Onze leefomgeving is heel belangrijk en dat we een vuist kunnen maken als politiek blijkt wel uit het groen en open houden van de Kloosterstraat”. Jos heeft dit van heel dichtbij meegemaakt, hij kent het klappen van de zweep. Het interessant om te horen waar hij momenteel mee bezig is. “Nou,” zegt Jos, “afgelopen jaar heb ik samen met Diny Pennings veel energie gestopt in het mogelijk maken van de wijkzuster in Gemonde. We willen dat ook in andere dorpen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel mogelijk maken.”

Armoedebeleid
Diny Pennings zit niet in de raad, toch? “Dat klopt,” bevestigt Sturkenboom, “maar niet alleen in de fractie zijn mensen actief, ook onze leden zijn heel actief. Zij zijn onze ogen en oren in de gemeente. Diny is nog steeds heel actief voor de sociale zaak. Ze houdt zich vooral bezig met het armoedebeleid. Daarnaast adviseert ze ons als raadsleden over de transities in de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Samen met Jos zit zij al jaren op dit dossier. Bovendien kan zij bij uitstek praktijk en theorie koppelen.”

Kortom, veel gedaan, maar ook nog veel te doen?
“Zeker, we blijven ons hard maken voor ons prachtige buitengebied.” zegt Van Meurs. “Fietsen, wandelen, recreëren, maar ook gezondheid zijn daarin de terugkerende thema’s. En natuurlijk alle mogelijkheden om op een goede manier recreatie te koppelen aan ondernemers in het gebied.”
Maas vult aan: “De zorg wordt het komende jaar heel anders georganiseerd en dat thema zullen we als DorpsGoed zeer kritisch volgen. Als we zien dat de gemeente zaken structureel niet goed aanpakt, zullen we haar daar als altijd op wijzen.”
Rik Sieben, druk bezig met de scholen in onze dorpen: “Het Eldecollege wil nog steeds verbouwen en daar gaan we het in 2015 uiteraard over hebben; bovendien leven er in het basisonderwijs in onze dorpen nog steeds wensen.” Sturkenboom vult tenslotte aan: “En natuurlijk hebben we ook nog een kluif aan het bepalen hoe we in de toekomst onze gemeente vormgeven. Daar zijn we momenteel bijna dagelijks mee bezig en dat willen in een groter verband bekijken dan de provincie. Daarnaast krijgen we regelmatig vragen van burgers over zaken, die in onze dorpen gebeuren. Daar steken we serieus tijd in om te zien of we kunnen helpen. Kortom, genoeg te doen in 2015!”

Kerstgroet DorpsGoed