DorpsGoed: wethouder geef duidelijkheid over openbare bibliotheek

Bibliotheek

Bibliotheek de Meierij

Openbare bibliotheek De Meierij is prominent in beeld bij het huidige college van Sint-Michielsgestel als het gaat om de forse bezuinigingen die het gaat doorvoeren. Dat heel veel inwoners het niet eens zijn met de bezuiniging op deze belangrijke voorziening, is de afgelopen maanden wel duidelijk geworden. Tientallen reacties kwamen er bij DorpsGoed binnen, naast de honderden die bibliotheek zelf kreeg.

Consequenties

DorpsGoed heeft er bij het college telkens weer op aangedrongen de consequenties van deze bezuiniging goed in beeld te brengen. De verantwoordelijk wethouder heeft wat ons betreft de gevolgen van die bezuiniging nog steeds niet goed doordacht. Tijdens de bespreking van de begroting vroeg DorpsGoed opnieuw om aandacht voor de bibliotheek.

Steun voor motie

We dienden een motie in om de wethouder te vragen nog voor het eind van dit jaar met een plan te komen waarin duidelijk wordt wat er met de openbare bibliotheek moet gebeuren. Dat D’n Durpsherd en De Huif daarin eveneens belangrijke schakels zijn, moge duidelijk zijn. Deze motie werd met overgrote meerderheid aangenomen. Daar zijn we heel blij om. De wethouder zal dus eind 2015 laten weten wat hij van een openbare bibliotheek in de toekomst verwacht. U kunt er van op aan dat DorpsGoed dit onderwerp samen met u op de voet blijft volgen!

Dorpsgoed

Rik Sieben, Raadslid DorpsGoed

Wilt u meer weten of uw mening geven over dit onderwerp? Mail dan naar Rik Sieben (rsieben@home.nl) of Mariska Sturkenboom (m.sturkenboom@kpnmail.nl).

DorpsGoed Ledendag: cultuur en historie in Boxtel en Gestel

De jaarlijkse Ledendag van DorpsGoed stond dit jaar in het teken van cultuur en historie, niet alleen in onze eigen gemeente, maar ook bij de buren!

In Boxtel zagen we, onder begeleiding van een enthousiaste gids, hoe bijzonder Ledendag 1kasteel Stapelen is: verschillende bouwstijlen naast en door elkaar die de tijdgeest weergeven waarin de verbouwingen plaats vonden. Stapelen is een sieraad voor Boxtel!

Ook de atelierroute in Den Dungen bezochten we. DorpsGoed werd uitgebreid ontvangen bij Henk Groenendaal. Zijn reconstructie van de Tuin de Lusten is een megaproject dat prachtig wordt. We leerden over schildertechnieken, waar Henk heel Europa voor doorgetrokken is om zich te laten informeren door deskundigen. We spraken over de symboliek op het schilderij en al die waanzinnige, prachtige en rare figuren die Jeroen Bosch heeft uitgebeeld. Henk, veel dank voor je verhaal en succes met je project in het Zwanenbroederhuis.

Ledendag

De organisatie bedanken we uiteraard voor een programma waarbij we Boxtel en Sint-Michielsgestel van een prachtige kant hebben gezien!

 

DorpsGoed in de bres voor Elde College

Het Elde College verzorgt een belangrijk deel van het voortgezet onderwijs in onze gemeente. Dat dit al jaren gebeurt in een pand, dat nodig onderhoud behoeft, is eveneens duidelijk. De gemeenteraad heeft dat zelf kunnen constateren tijdens een werkbezoek aan de school. De gesprekken daarover tussen het Gestelse college en het Elde College werden uiteindelijk gevoerd en de financiën werden geregeld. De gemeenteraad hoefde daar alleen nog een besluit over te nemen. Maar helaas, door een regiefout van het Gestelse college kwam het voorstel niet (op tijd) op de raadsagenda.

Het Elde College in Sint-Michielsgestel

 

DorpsGoed wees wethouder Loose op de belofte die werd gedaan aan het Elde College: uiterlijk 9 juli zou de gemeenteraad een besluit nemen over het benodigde geld. 1,5 Miljoen euro was voor het Elde College nodig volgens de kadernota. Maar, zoals gezegd, stond dit belangrijke punt niet op de raadsagenda en zou er geen besluit genomen kunnen worden!

Uiteindelijk is het onderwerp alsnog, op verzoek van DorpsGoed, 9 juli 2015 op de raadsagenda geplaatst, met de mededeling dat 9 juli 2015 het laatste moment zou zijn waarop het besluit zou kunnen worden genomen. Was dit niet gebeurd, dan zou het Elde College in de problemen zijn gekomen met de planning. De gemeenteraad werd zo echter eveneens voor het blok gezet snel te beslissen. Daarnaast werd er in het voorstel ook nog eens twee ton extra voor de verbouwing gevraagd.

Slordige omgang met belangen van Elde College

DorpsGoed vindt dat de leerlingen, docenten en andere medewerkers van het Elde College in een goed gebouw moeten kunnen werken. DorpsGoed weet dat besluitvorming over de verbouwing/renovatie een langlopend traject is, maar verbaast zich over de slordige afwerking van dit zo belangrijke onderwerp. Als politieke partij vinden we een dergelijke afwikkeling beschamend naar het Elde College toe, maar ook beschamend voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Ter raadsvergadering heeft wethouder Loose hier uiteindelijk het boetekleed voor aangetrokken: het siert hem, maar het kon in onze ogen ook niet anders!

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Ondertussen werden er door de wethouder ook nog wat proefballonnetjes over een schoolcampus opgelaten. DorpsGoed gaat er van uit dat de geïnvesteerde 1,7 miljoen ervoor zorgt dat het Elde College weer tien jaar in het gebouw vooruit kan. Een eerder vertrek is in onze ogen  kapitaalvernietiging. We wensen het Elde College een goede verbouwing toe, dat ondanks dit ‘vergeten agendapunt’ toch deze zomervakantie kan beginnen met de werkzaamheden.

Meer informatie of meepraten? Neem contact op met Rik Sieben via riksieben@home.nl, Mariska Sturkenboom via m.sturkenboom@kpnmail.nl of reageer onder dit bericht op de website.

DorpsGoed: aansluiting De Brand op Beusingsedijk ongewenst

Binnenkort start de ombouw van de provinciale weg Den Bosch – Veghel, de N279. De provincie Noord-Brabant is samen met de aannemingscombinatie De Vaart bezig enkele wijzigingen aan te brengen in het eerder vastgestelde plan.

Aansluiting N279 -de Brand

Aansluiting N279 -de Brand

Zo wordt gedacht aan het doortrekken van het fietspad aan de Dungense kant van het kanaal tot aan Veghel. Dit is een prima plan, maar er zijn nog twee andere veranderingen in beeld waar DorpsGoed minder blij mee is. De huidige aansluiting bij het industrieterrein De Brand wil men ongelijkvloers maken: in de vorm van een viaduct. Dat is misschien  voor het verkeer een verbetering, maar wat betekent dit voor het ruimtegebruik en de geluidhinder, als de weg hier de hoogte in gaat ? Welke effecten heeft dit voor de bewoners aan De Poeldonk?

Vrachtverkeer via Beusingsedijk

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Het is door de provincie niet openlijk naar buiten gebracht, maar DorpsGoed verwacht dat de aangepaste ontsluiting (ongelijkvloers) met De Brand een derde verandering met zich meebrengt. Een aanpassing daar, roept opnieuw de discussie op over een tweede ontsluiting voor het vrachtverkeer vanaf de Brand naar de Beusingsedijk. Deze optie is vorig jaar ook al door de gemeente Den Bosch aangedragen. In november 2014 heeft de Gestelse gemeenteraad in een brief aan Den Bosch duidelijk gemaakt, dat zij dit niet acceptabel vindt.  De gemeenteraad verzocht de voorgestelde aansluiting op de Beusingsedijk uit het  plan te schrappen. Nu dreigt deze optie weer in beeld te komen, nu ook bij de provincie. DorpsGoed heeft over deze laatste ontwikkelingen vragen gesteld aan het college van B&W en daarbij te kennen gegeven, dat wij van het college een stevige opstelling verwachten tégen deze ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij Martijn van Meurs, mvanmeurs@hetnet.nl of voor een reactie naar www.dorpsgoed.nl .

DorpsGoed: in gesprek met bewoners van Jacobskamp

DorpsGoed in gesprek

De zon kwam die dag heel even kijken, maar toen bleek direct wat een mooi plaatje de nieuwe woningen met het groen in de wijk Jacobskamp tezamen vormen. Dat geldt in ieder geval in die delen waar de wijk bijna klaar is. Er wordt uiteraard nog volop gebouwd in de wijk. De bewoners die de DorpsGoed-enquête invulden en inleverden op 13 juni tussen 10.00 uur en 13.00 uur merken dat natuurlijk dagelijks, maar hebben er alle begrip voor.

Zo is er ook veel begrip, sterker nog, plezier met het “leven” dat van de sportvelden komt. “Wel gezellig,” zegt een bewoonster met kleine kinderen. “Hopelijk gaan mijn kinderen hier ook sporten, dat is lekker makkelijk dichtbij.” Ook de diversiteit in de wijk spreekt bewoners aan.

Verkeer en hangjeugd

Dat het verkeer af en toe hinderlijk kan zijn in de wijk, is eveneens duidelijk. Het parkeerbezoek voor het sportpark brengt soms overlast met zich mee, maar het is vooral het harde rijden over de weg tussen het Tennispad en de Poeldonk dat bezorgdheid oproept. De snelheidsbeperkende maatregelen die de gemeente nam, werken wel, maar die zijn voor sommige automobilisten nog onvoldoende. Ook de hangjeugd die naast de sporthal verblijft, doet vaak aan dit onveilige gedrag mee!

Enthousiasme overheerst

Een aantal buurtbewoners is echt nieuw in Den Dungen. Zij zijn zeer aangenaam verrast over de vele sportmogelijkheden, de georganiseerde activiteiten en de goede voorzieningen in Den Dungen. En dan daarnaast nog het voordeel van dicht bij die prettige stad Den Bosch. Het is een veel gehoorde opmerking dat men blij is, dat men hier is komen wonen.

Kortom, veel enthousiasme over het wonen en leven in Den Dungen en in deze nieuwe wijk. Aandachtspunten zijn de verkeersveiligheid en de hangplek naast de sporthal.

Was u zaterdag 13 juni niet in de gelegenheid uw vragenlijst in te leveren? U kunt deze nog inleveren op Middelblok 13

Daarnaast kunt altijd een bericht sturen naar onze fractievoorzitter Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl

Reacties op artikel DorpsGoed: de bibliotheek moet blijven!

De reacties die DorpsGoed kreeg van burgers uit de gemeente Sint-Michielsgestel op het artikel van begin juni in De Brug over de voorgenomen bezuinigingen op De Bibliotheek de Meierij zijn talrijk en zeer duidelijk.

Veel burgers hebben via e-mail, telefoontjes, gesprekken op straat en tijdens de inspreekmiddag aangegeven, dat zij niet willen dat de bibliotheken in hun huidige vorm, met vaste vestigingen in Sint-Michielsgestel en Berlicum, verdwijnen. Een voorbeeld van zo’n reactie: “De Bibliotheek in Berlicum MOET blijven. Zit pas drie jaar in het nieuwe gebouw, wat een geldverspilling zou dat zijn!!!!”

Inmiddels is de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel geïnformeerd door de directeur van de Bibliotheek de Meierij. Hij gaf aan dat de voorgenomen bezuiniging van het college, gesteund door de coalitiepartijen PPA, de Gestelse Coalitie en D’66, ervoor zorgt dat de beide vaste vestigingen van de bibliotheek in onze gemeente zullen verdwijnen.

Het is aan de gemeenteraad op 25 juni a.s. om over de toekomst van de bibliotheken in onze gemeente te besluiten. DorpsGoed is van mening dat de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheken niet mag doorgaan en dat het college in overleg moet gaan met de Openbare Bibliotheek De Meierij over de toekomst van de bibliotheken in onze gemeente.

Luister naar je burgers

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Daarnaast vindt DorpsGoed dat het college meer gehoor moet geven aan de oproepen van de burgers. Veel van die burgers van de gemeente Sint-Michielsgestel hebben namelijk te kennen gegeven, dat zij de vaste vestigingen willen behouden. Het college kan hier niet zomaar aan voorbij gaan.

Immers, in een democratie wordt uitgegaan van het beginsel van volkssoevereiniteit. Volgens dat beginsel regeren politici, bestuurders en overheidsorganen in naam van het volk. Het is de bedoeling dat de politici, en dus ook dit college en deze coalitiepartijen, luisteren naar hun burgers. Om te voorkomen dat uw stem tot behoud van de bibliotheken nog niet is gehoord, roepen wij u nogmaals op mening te laten horen.

Laat uw mening achter op www.dorpsgoed.nl of mail naar rsieben@home.nl.

DorpsGoed op bezoek in Jacobskamp

Op zaterdag 13 juni gaat de lokale politieke partij DorpsGoed op bezoek in de nieuwbouwwijk Jacobskamp in Den Dungen. Van 10.00 uur ’s morgens tot 13.00 uur ’s middags zullen diverse leden van de partij in de wijk aanwezig zijn om van de nieuwe bewoners te horen hoe de eerste ervaringen zijn met het wonen op deze mooie plek in Den Dungen.

De Basket in Den Dungen

Aanzicht van Basket in Den Dungen

Het bezoek van deze zaterdag wordt voorafgegaan door een uitnodiging en een vragenlijst die huis aan huis in de nieuwe wijk verspreid wordt. Mariska Sturkenboom: “Onze relatie met deze plek is bijzonder: het waren de raadsleden van het eerste uur van DorpsGoed die meer dan tien jaar geleden in gesprek gingen met bestuursleden van de RKVV Den Dungen over de planontwikkeling die gerealiseerd is en wordt. Jaren later waren het onze wethouders Ben Leenen en Jos Maas die betrokken waren bij de realisatie van het sportpark en de woonwijk. Maar na de opening van het sportpark en de bouw van de woningen houdt het wat DorpsGoed betreft niet op. Mariska:  “Wij vinden dat je dan ook betrokken moet blijven bij deze Mariska Sturkenboomgrootschalige ontwikkeling. Vandaar dus dit gesprek met de nieuwbakken bewoners van deze buurt.”

Interesse in kwaliteit van wonen

Door vooraf een vragenlijst te verspreiden, wil DorpsGoed de bewoners prikkelen om na te denken over hun woonervaringen tot nu toe. “We zijn niet alleen geïnteresseerd in hun ervaringen in de wijk, maar ook met Den Dungen en de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn algemeenheid,” aldus fractievoorzitter Mariska Sturkenboom. Zoals gezegd, diverse leden van DorpsGoed staan aanstaande zaterdag aan de Basket in Jacobskamp. Iedereen die interesse heeft om met hen in gesprek te gaan is van harte welkom. Voor degenen die een vragenlijst in de bus heeft gekregen en deze inlevert, staat er een kleine groene verrassing klaar. Uiteraard is er ook koffie, thee en fris in de partytent van DorpsGoed. Heeft u vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl

Zorg van DorpsGoed: de bibliotheken verdwijnen uit onze dorpen!

Als het aan dit college ligt, verdwijnt de bibliotheek in haar huidige vorm uit onze gemeente. Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft dit college, gesteund door de coalitiepartijen (PPA, Gestelse Coalitie en D66), gekozen voor een bezuiniging op Bibliotheek De Meierij van ruim tweehonderdduizend euro.  De directeur van de bibliotheek had eerder tijdens een inspreekavond al aangegeven dat door deze bezuiniging de twee vaste bibliotheken in Sint-Michielsgestel en Berlicum gaan verdwijnen. Dit was echter onvoldoende reden voor de coalitiepartijen om van de betreffende bezuiniging af te zien, dan wel het voorstel aan te passen.

DorpsGoed vindt dit een zeer onverstandige keuze van het college en de coalitiepartijen. De openbare bibliotheek is allereerst een zeer waardevolle informatievoorziening in de dorpen van onze gemeente. De bibliotheken vormen daarnaast in Berlicum en Den Dungen het spreekwoordelijke hart van onze

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

gemeenschapshuizen. De bibliotheken zijn al lang niet meer enkel een plek om boeken te lenen, zij zijn ook een plek om samen te komen. Een plek waar jong en oud binnenloopt en bijvoorbeeld verder kennis maakt met digitale media.

Gat in Durpsherd

Daarnaast zal door het verdwijnen van de bibliotheek in Berlicum een gat worden geslagen van 400m2 in Den Durpsherd. Bovendien zal het verdwijnen van de bibliotheek uit Den Durpsherd een financiële aderlating zijn voor de exploitatie van Den Durpsherd. Gezien deze bezuiniging wordt nu ook de kans klein dat de bibliotheek in Sint-Michielsgestel, net als in Den Dungen en Berlicum, deel zal gaan uitmaken van De Huif. DorpsGoed vindt dit een gemiste kans.

Maar het is nog niet te laat! DorpsGoed laat het er niet bij zitten en gaat alles op alles zetten om de bibliotheken met haar vaste vestigingen, te bewaren voor onze gemeente.

Daarom roept DorpsGoed u op om te laten horen wat u vindt van deze bezuiniging.  U kunt uw reactie mailen naar rsieben@home.nl, u kunt bellen naar 06-40260195 of hieronder een reactie zetten.

DorpsGoed: Geen bezuinigingen op sportverenigingen!

Een van de voorgestelde bezuinigingen van dit college heeft verstrekkende gevolgen voor binnen- en buitensportverenigingen en sportverenigingen die zich inzetten voor sporters met een beperking.

In een tijd waarin sport en bewegen zo belangrijk is, vindt DorpsGoed dit niet acceptabel.

De afgelopen weken heeft een aantal verenigingen ons al benaderd. Al jaren worden zij gekort op hun subsidie. Al jaren proberen zij elders geld te vinden om al die jongeren en ouderen in onze dorpen te laten sporten en al die jaren moeten zij een steeds groter beroep doen op hun vrijwilligers en sponsors. Het spreekt voor zich dat dit bij de ene club beter lukt, dan bij de andere.

Mariska Sturkenboom

Mariska Sturkenboom

Belangrijke rol sportverenigingen

DorpsGoed vindt het belangrijk dat sporten voor iedereen bereikbaar blijft en dat dit sociale netwerk, waarin mensen van verschillende achtergrond en leeftijd met elkaar omgaan, overeind blijft. Binnen deze verenigingen gebeuren zeer waardevolle dingen, die we moeten koesteren. Het ligt voor de hand stil te staan bij het belang van beweging voor jong en oud. Maar de vereniging van vroeger en nu is ook een plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten en waar zij veel van elkaar leren: respect en waardering voor jezelf en de ander, belangeloze inzet voor een ander, sportiviteit en verdraagzaamheid, omgaan met tegenslag, zelfbeheersing, verzorging van je lichaam, enz. enz.

Vanwege die belangrijke rol van onze sportverenigingen pleit DorpsGoed voor het schrappen van de bezuiniging van €40.000,- op de sportclubs vanaf 2017. Sterker nog, we willen graag €10.000,- extra beschikbaar stellen, om te stimuleren dat de sportclubs, die hun zaken goed voor elkaar hebben andere verenigingen vooruit helpen. Wij vinden dat de gemeente dit proces moet faciliteren.

Binnen de andere bezuinigingsideeën zien wij overigens mogelijkheden om dit extra geld vrij te maken.

Heeft u vragen over dit voorstel of over DorpsGoed zelf, kijk dan verder  rond op onze site of neem contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed: praat mee over bezuinigingen!

Er gaat weer fors bezuinigd worden in de gemeente Sint-Michielsgestel. U heeft in grote lijnen de krant kunnen lezen wat dat voor u inhoudt. Het kan heel goed zijn dat het allemaal nog niet zo duidelijk is voor u.

Bij DorpsGoed willen we graag horen wat u vindt van de plannen van dit college. We nodigen u uit om op 13 mei, tijdens onze achterbanvergadering, te vertellen wat u er van vindt.

U bent welkom op 13 mei om 20.00 uur in de Litserborg.

U kunt ook een afspraak maken met onze fractie of melden dat u mee wilt praten. Stuur een mail naar onze fractievoorzitter Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl of stuur een mail naar onze secretaris willemvanderpennen@kpnmail.nl. Ook kunt u hieronder een reactie plaatsen, deze komt dan automatisch terecht bij onze fractie.

Laat horen, wat u belangrijk vindt!

 

De fractie van DorpsGoed

De fractie van DorpsGoed bestaande uit vlnr; Jos Maas, Mariska Sturkenboom, Rik Sieben en Martijn van Meurs