Bomenkap in Den Dungen

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Begin dit jaar heeft de gemeente tijdens een inloopmiddag in de Litserborg, het onderhoudsplan voor het bomenbestand in de verschillende dorpen, bekend gemaakt. Daarbij viel ons op het grote aantal bomen wat men van plan is te kappen in Den Dungen langs het weggedeelte Litserstraat – Hooidonk. Het gaat om totaal 12 volwassen eiken die worden gekapt en waarvoor een herplant van slechts 3 nieuwe eiken plaats vindt. Er wordt gesteld dat de bomen in slechte conditie zijn, ziek of een risico vormen.

Wij vinden het terecht dat bomen verdwijnen als deze echt aan hun eind zijn. Maar onder de genoemde bomen zijn er ook die nog een tijdje kunnen blijven. Ons verzoek is dan ook om niet alle bomen te kappen of dit over meer jaren te spreiden. Nu alle bomen kappen betekent dat vrijwel alle groen in dit deel van de Litserstraat verdwijnt en een gehavend straatbeeld overblijft. Daarbij heeft onze gemeente met haar leuze ‘Gestel Groene Gemeente’ een houding waar te maken: herplant van hetzelfde aantal bomen moet de doelstelling zijn! Wat is uw mening hierover? Reageer hieronder of stuur een mail naar Martijn van Meurs

mvanmeurs@hetnet.nl.

Hoe worden mensen die echt hulp nodig geholpen?

De gemeente is verantwoordelijk geworden voor de huishoudelijke hulp aan hun inwoners, die het echt nodig hebben. De gemeente heeft vervolgens contracten gesloten met zorgaanbieders en er een bedrag voor beschikbaar gesteld. De zorgaanbieders indiceren met het beschikbaar gestelde bedrag in hun achterhoofd en het uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk zelf moet doen of zelf moet regelen.

Krijgen dan de zwakste schouders het meeste hulp?

DorpsGoed ging op verzoek van Mia Cooymans, een hulpverleenster púr sang die haar sporen ruimschoots heeft verdiend en zelf nu ook een beroep moet doen op hulp, op bezoek. Dan blijkt dat de praktijk toch wat anders is dan de theorie. Afgelopen vrijdag verscheen een nota van het college van Burgemeester en wethouders die een aantal gesignaleerde knelpunten aanpakken. Positief in het verhaal is dat de gemeente, op aangeven van DorpsGoed, erkent dat de huishoudelijke hulp meer doet dan het huis op ooghoogte schoonhouden. Zij is ook de vaak de eerste die constateert dat het met iemand niet goed gaat of niet goed eet.

Er was een potje, voor 2015 inmiddels leeg, waaruit mensen voor 5 euro per uur extra zorg in konden kopen. Het is echter de vraag of het geld bij de minst draagkrachtigen of bescheiden mensen terecht komt. Het overgrote deel van de ouderen leeft van een AOW, soms aangevuld met een heel klein pensioentje. Dat betekent dat elke euro voor hen telt.

De gemeente geeft aan dat het in 2015 goed is gegaan en meet dat af aan het aantal mensen die een beroep hebben gedaan op het potje. Maar het zou moeten gaan over de kwaliteit in plaats van de hoeveelheid. Om de grootste groep, de 75 plussers, ook de komende jaren gebruik te kunnen laten maken van de regeling is er een leeftijdsgrens gesteld en het bedrag per uur aan eigen bijdrage verhoogd. Goed voor degene die het kunnen betalen. Maar er zou ook gedacht en gewerkt moeten worden aan een vangnetconstructie voor de mensen die dat niet op kunnen brengen. Dat geldt evenzeer voor de mensen die jonger zijn dan 75 jaar die het echt niet kunnen. De gemeente en gemeentelijke diensten zouden beter bereikbaar moeten zijn en ‘hulp bieden’ moet het uitgangspunt zijn.

Eigen sociale netwerk

Lang niet iedereen heeft een netwerk waarop zij, aanvullend op wat er al gedaan wordt, een beroep kunnen doen. Bovendien leven ouderen veelal in een omgeving met leeftijdsgenoten. Het probleem komt terecht op het bordje van de hulpvrager. De gemeente heeft het probleem verlegd naar de hulpvrager en de zorgaanbieders. De gemeente en gemeentelijke steunpunten hebben een taak te vervullen door oog en oor te hebben voor de problematiek.

Eenzaamheid

Tijd voor persoonlijk contact tussen hulpvrager en hulpverlener is er nauwelijks meer. En dat is voor veel ouderen nou net dat moment waarop ze met de buitenwereld contact hebben, waarop er even besproken wordt hoe het met hen gaat. Mede door hun financiële beperkingen komen veel ouderen zelden buiten de deur en doen ze alleen mee wanneer er gratis activiteiten worden georganiseerd. De KBO doet veel maar kan niet alles.

Wordt het vangnet geen valkuil?

Jos MaasDe gemeente geeft aan dat we op de goede weg zijn.  De papieren en cijfermatige verslaglegging doet dat ook geloven. Heel veel mensen, die hulp krijgen of nodig hebben, ervaren dit niet zo. De gemeente zou meer contact moeten hebben met de mensen en zich minder moeten laten leiden door papieren verslaglegging door derden. Anders dreigt de bedoelde verbetering een verslechtering te worden en trappen we in een zelf gegraven kuil.

DorpsGoed wil graag uw verhalen en ervaringen horen. Neem gerust contact op met Diny Pennings, tel. 073-5033930 of Jos Maas, tel. 073-5943960. Mailen mag natuurlijk ook naar dinypenningsb@gmail.com of jos.ahm.maas@gmail.com. Ook kunt u uw situatie met de KBO bespreken.

U helpt ons met uw ervaringen om in de gemeenteraad uw belangen te behartigen.

DorpsGoed: samen voor een mooi centrum in Berlicum

Het centrum van Berlicum houdt de gemoederen in de gemeente al een tijd bezig. En dan betreft het zowel het Mercuriusplein als het gebied Kerkwijk bij de toren. DorpsGoed heeft zich over dit onderwerp uitgesproken in de raadsvergadering van vorige week. In die vergadering werd een visie op die beide gebieden besproken en vastgesteld.

Levendig centrum

DorpsGoed wil graag een levendig centrum in Berlicum behouden. Rond het Mercuriusplein zijn nu al veel ondernemers actief. Zij hebben ideeën over het plein en zijn de dragers van de activiteiten. Wanneer zij plannen hebben voor een verbetering of verfraaiing van hun winkelpand in combinatie met de inrichting van het terrein vóór de winkel, de openbare ruimte, is het goed te weten in hoeverre zij bereid zijn om samen met de gemeente te investeren in die openbare ruimte.

Gemeente en ondernemers

Mariska Sturkenboom

Mariska Sturkenboom fractievoorzitter DorpsGoed

DorpsGoed wil graag dat deze ondernemers, samen met de gemeente aan de slag gaan. Om die reden heeft de fractie het voorstel gedaan een fonds in het leven te roepen. Een fonds dat door de gemeente wordt ingesteld en waar belanghebbenden een geldelijke bijdrage in kunnen doen. Op deze manier kun je tot een samenhangende inrichting komen en het Mercuriusplein een frisse uitstraling geven en daar ook samen verantwoordelijkheid voor dragen. De verantwoordelijk wethouder vond dit een goed idee en neemt het mee in de uitwerking van de visie op het Mercuriusplein. Op die manier hoopt DorpsGoed inderdaad samen een mooi, duurzaam en gezellig centrum in Berlicum te realiseren!

Heeft u vragen of een opmerking? Mail dan naar Martijn van Meurs of Mariska Sturkenboom (m.sturkenboom@kpnmail.nl). U bent ook welkom op onze achterbanvergadering op 25 november 20.00 uur in de Litserborg in Den Dungen.

Buurgemeenten zoeken elkaar op

Onlangs heeft een afvaardiging van gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch een bezoek gebracht aan Sint-Michielsgestel. Het initiatief lag bij de Gestelse gemeenteraad die het van belang vindt om belangrijke onderwerpen die beide gemeenten raken, rechtstreeks met de Bossche raadsleden te bespreken. De bijeenkomst, gehouden op de Poeldonk in Den Dungen, bestond uit een informatieavond over drie onderwerpen en een korte fietstocht door het buitengebied.

De Dungense polder / Kloosterstraat

Rond de Kloosterstraat is het lange tijd stil gebleven. Er bestaat weliswaar een afspraak met Den Bosch dat voor de inrichting van de polder een nieuwe visie moet komen, maar het initiatief kwam niet echt van de grond. De bouwstenen voor die visie liggen klaar. Nu is de afspraak gemaakt dat binnen enkele maanden het onderwerp op de Bossche raadsagenda verschijnt.

Windmolens bedrijventerrein De Brand

Sint-Michielsgestel is geen voorstander van de plaatsing van drie of vier windmolens langs het Maximákanaal. In oktober 2014 heeft de gemeenteraad deze boodschap overgebracht aan Den Bosch. Omdat de Gestelse raad hiervoor goede argumenten heeft, zijn deze nogmaals uitgelegd aan de raadsleden van onze buurgemeente.

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Verkeer A2 en weg Zuid-Willemsvaart

Het toenemende verkeer rond Den Bosch, o.a. op de A2, heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en zorgt mogelijk voor extra sluipverkeer in de kernen van Gestel, Berlicum en Den Dungen. Ook neemt de veiligheid af op onze lokale wegen, zoals bij de verbinding Den Dungen – Berlicum (Beusingsedijk). De ombouw van de weg langs het kanaal zorgt daarbij voor nieuwe, onwenselijke situaties. Langs deze weg ligt het bedrijventerrein van Den Bosch. Nu leeft er in Den Bosch de wens voor een tweede ontsluitingsweg voor De Brand. De Gestelse raadsleden zien deze tweede aansluiting, op de Beusing, niet zitten. Daarom is door ons gevraagd naar een alternatief te kijken.

Voor uw reactie of meer informatie, kunt u ons bereiken via www.dorpsgoed.nl of Martijn van Meurs, mvanmeurs@hetnet.nl.

DorpsGoed: wethouder geef duidelijkheid over openbare bibliotheek

Bibliotheek

Bibliotheek de Meierij

Openbare bibliotheek De Meierij is prominent in beeld bij het huidige college van Sint-Michielsgestel als het gaat om de forse bezuinigingen die het gaat doorvoeren. Dat heel veel inwoners het niet eens zijn met de bezuiniging op deze belangrijke voorziening, is de afgelopen maanden wel duidelijk geworden. Tientallen reacties kwamen er bij DorpsGoed binnen, naast de honderden die bibliotheek zelf kreeg.

Consequenties

DorpsGoed heeft er bij het college telkens weer op aangedrongen de consequenties van deze bezuiniging goed in beeld te brengen. De verantwoordelijk wethouder heeft wat ons betreft de gevolgen van die bezuiniging nog steeds niet goed doordacht. Tijdens de bespreking van de begroting vroeg DorpsGoed opnieuw om aandacht voor de bibliotheek.

Steun voor motie

We dienden een motie in om de wethouder te vragen nog voor het eind van dit jaar met een plan te komen waarin duidelijk wordt wat er met de openbare bibliotheek moet gebeuren. Dat D’n Durpsherd en De Huif daarin eveneens belangrijke schakels zijn, moge duidelijk zijn. Deze motie werd met overgrote meerderheid aangenomen. Daar zijn we heel blij om. De wethouder zal dus eind 2015 laten weten wat hij van een openbare bibliotheek in de toekomst verwacht. U kunt er van op aan dat DorpsGoed dit onderwerp samen met u op de voet blijft volgen!

Dorpsgoed

Rik Sieben, Raadslid DorpsGoed

Wilt u meer weten of uw mening geven over dit onderwerp? Mail dan naar Rik Sieben (rsieben@home.nl) of Mariska Sturkenboom (m.sturkenboom@kpnmail.nl).

DorpsGoed Ledendag: cultuur en historie in Boxtel en Gestel

De jaarlijkse Ledendag van DorpsGoed stond dit jaar in het teken van cultuur en historie, niet alleen in onze eigen gemeente, maar ook bij de buren!

In Boxtel zagen we, onder begeleiding van een enthousiaste gids, hoe bijzonder Ledendag 1kasteel Stapelen is: verschillende bouwstijlen naast en door elkaar die de tijdgeest weergeven waarin de verbouwingen plaats vonden. Stapelen is een sieraad voor Boxtel!

Ook de atelierroute in Den Dungen bezochten we. DorpsGoed werd uitgebreid ontvangen bij Henk Groenendaal. Zijn reconstructie van de Tuin de Lusten is een megaproject dat prachtig wordt. We leerden over schildertechnieken, waar Henk heel Europa voor doorgetrokken is om zich te laten informeren door deskundigen. We spraken over de symboliek op het schilderij en al die waanzinnige, prachtige en rare figuren die Jeroen Bosch heeft uitgebeeld. Henk, veel dank voor je verhaal en succes met je project in het Zwanenbroederhuis.

Ledendag

De organisatie bedanken we uiteraard voor een programma waarbij we Boxtel en Sint-Michielsgestel van een prachtige kant hebben gezien!

 

DorpsGoed in de bres voor Elde College

Het Elde College verzorgt een belangrijk deel van het voortgezet onderwijs in onze gemeente. Dat dit al jaren gebeurt in een pand, dat nodig onderhoud behoeft, is eveneens duidelijk. De gemeenteraad heeft dat zelf kunnen constateren tijdens een werkbezoek aan de school. De gesprekken daarover tussen het Gestelse college en het Elde College werden uiteindelijk gevoerd en de financiën werden geregeld. De gemeenteraad hoefde daar alleen nog een besluit over te nemen. Maar helaas, door een regiefout van het Gestelse college kwam het voorstel niet (op tijd) op de raadsagenda.

Het Elde College in Sint-Michielsgestel

 

DorpsGoed wees wethouder Loose op de belofte die werd gedaan aan het Elde College: uiterlijk 9 juli zou de gemeenteraad een besluit nemen over het benodigde geld. 1,5 Miljoen euro was voor het Elde College nodig volgens de kadernota. Maar, zoals gezegd, stond dit belangrijke punt niet op de raadsagenda en zou er geen besluit genomen kunnen worden!

Uiteindelijk is het onderwerp alsnog, op verzoek van DorpsGoed, 9 juli 2015 op de raadsagenda geplaatst, met de mededeling dat 9 juli 2015 het laatste moment zou zijn waarop het besluit zou kunnen worden genomen. Was dit niet gebeurd, dan zou het Elde College in de problemen zijn gekomen met de planning. De gemeenteraad werd zo echter eveneens voor het blok gezet snel te beslissen. Daarnaast werd er in het voorstel ook nog eens twee ton extra voor de verbouwing gevraagd.

Slordige omgang met belangen van Elde College

DorpsGoed vindt dat de leerlingen, docenten en andere medewerkers van het Elde College in een goed gebouw moeten kunnen werken. DorpsGoed weet dat besluitvorming over de verbouwing/renovatie een langlopend traject is, maar verbaast zich over de slordige afwerking van dit zo belangrijke onderwerp. Als politieke partij vinden we een dergelijke afwikkeling beschamend naar het Elde College toe, maar ook beschamend voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Ter raadsvergadering heeft wethouder Loose hier uiteindelijk het boetekleed voor aangetrokken: het siert hem, maar het kon in onze ogen ook niet anders!

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Ondertussen werden er door de wethouder ook nog wat proefballonnetjes over een schoolcampus opgelaten. DorpsGoed gaat er van uit dat de geïnvesteerde 1,7 miljoen ervoor zorgt dat het Elde College weer tien jaar in het gebouw vooruit kan. Een eerder vertrek is in onze ogen  kapitaalvernietiging. We wensen het Elde College een goede verbouwing toe, dat ondanks dit ‘vergeten agendapunt’ toch deze zomervakantie kan beginnen met de werkzaamheden.

Meer informatie of meepraten? Neem contact op met Rik Sieben via riksieben@home.nl, Mariska Sturkenboom via m.sturkenboom@kpnmail.nl of reageer onder dit bericht op de website.

DorpsGoed: aansluiting De Brand op Beusingsedijk ongewenst

Binnenkort start de ombouw van de provinciale weg Den Bosch – Veghel, de N279. De provincie Noord-Brabant is samen met de aannemingscombinatie De Vaart bezig enkele wijzigingen aan te brengen in het eerder vastgestelde plan.

Aansluiting N279 -de Brand

Aansluiting N279 -de Brand

Zo wordt gedacht aan het doortrekken van het fietspad aan de Dungense kant van het kanaal tot aan Veghel. Dit is een prima plan, maar er zijn nog twee andere veranderingen in beeld waar DorpsGoed minder blij mee is. De huidige aansluiting bij het industrieterrein De Brand wil men ongelijkvloers maken: in de vorm van een viaduct. Dat is misschien  voor het verkeer een verbetering, maar wat betekent dit voor het ruimtegebruik en de geluidhinder, als de weg hier de hoogte in gaat ? Welke effecten heeft dit voor de bewoners aan De Poeldonk?

Vrachtverkeer via Beusingsedijk

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Het is door de provincie niet openlijk naar buiten gebracht, maar DorpsGoed verwacht dat de aangepaste ontsluiting (ongelijkvloers) met De Brand een derde verandering met zich meebrengt. Een aanpassing daar, roept opnieuw de discussie op over een tweede ontsluiting voor het vrachtverkeer vanaf de Brand naar de Beusingsedijk. Deze optie is vorig jaar ook al door de gemeente Den Bosch aangedragen. In november 2014 heeft de Gestelse gemeenteraad in een brief aan Den Bosch duidelijk gemaakt, dat zij dit niet acceptabel vindt.  De gemeenteraad verzocht de voorgestelde aansluiting op de Beusingsedijk uit het  plan te schrappen. Nu dreigt deze optie weer in beeld te komen, nu ook bij de provincie. DorpsGoed heeft over deze laatste ontwikkelingen vragen gesteld aan het college van B&W en daarbij te kennen gegeven, dat wij van het college een stevige opstelling verwachten tégen deze ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij Martijn van Meurs, mvanmeurs@hetnet.nl of voor een reactie naar www.dorpsgoed.nl .

DorpsGoed: in gesprek met bewoners van Jacobskamp

DorpsGoed in gesprek

De zon kwam die dag heel even kijken, maar toen bleek direct wat een mooi plaatje de nieuwe woningen met het groen in de wijk Jacobskamp tezamen vormen. Dat geldt in ieder geval in die delen waar de wijk bijna klaar is. Er wordt uiteraard nog volop gebouwd in de wijk. De bewoners die de DorpsGoed-enquête invulden en inleverden op 13 juni tussen 10.00 uur en 13.00 uur merken dat natuurlijk dagelijks, maar hebben er alle begrip voor.

Zo is er ook veel begrip, sterker nog, plezier met het “leven” dat van de sportvelden komt. “Wel gezellig,” zegt een bewoonster met kleine kinderen. “Hopelijk gaan mijn kinderen hier ook sporten, dat is lekker makkelijk dichtbij.” Ook de diversiteit in de wijk spreekt bewoners aan.

Verkeer en hangjeugd

Dat het verkeer af en toe hinderlijk kan zijn in de wijk, is eveneens duidelijk. Het parkeerbezoek voor het sportpark brengt soms overlast met zich mee, maar het is vooral het harde rijden over de weg tussen het Tennispad en de Poeldonk dat bezorgdheid oproept. De snelheidsbeperkende maatregelen die de gemeente nam, werken wel, maar die zijn voor sommige automobilisten nog onvoldoende. Ook de hangjeugd die naast de sporthal verblijft, doet vaak aan dit onveilige gedrag mee!

Enthousiasme overheerst

Een aantal buurtbewoners is echt nieuw in Den Dungen. Zij zijn zeer aangenaam verrast over de vele sportmogelijkheden, de georganiseerde activiteiten en de goede voorzieningen in Den Dungen. En dan daarnaast nog het voordeel van dicht bij die prettige stad Den Bosch. Het is een veel gehoorde opmerking dat men blij is, dat men hier is komen wonen.

Kortom, veel enthousiasme over het wonen en leven in Den Dungen en in deze nieuwe wijk. Aandachtspunten zijn de verkeersveiligheid en de hangplek naast de sporthal.

Was u zaterdag 13 juni niet in de gelegenheid uw vragenlijst in te leveren? U kunt deze nog inleveren op Middelblok 13

Daarnaast kunt altijd een bericht sturen naar onze fractievoorzitter Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl

Reacties op artikel DorpsGoed: de bibliotheek moet blijven!

De reacties die DorpsGoed kreeg van burgers uit de gemeente Sint-Michielsgestel op het artikel van begin juni in De Brug over de voorgenomen bezuinigingen op De Bibliotheek de Meierij zijn talrijk en zeer duidelijk.

Veel burgers hebben via e-mail, telefoontjes, gesprekken op straat en tijdens de inspreekmiddag aangegeven, dat zij niet willen dat de bibliotheken in hun huidige vorm, met vaste vestigingen in Sint-Michielsgestel en Berlicum, verdwijnen. Een voorbeeld van zo’n reactie: “De Bibliotheek in Berlicum MOET blijven. Zit pas drie jaar in het nieuwe gebouw, wat een geldverspilling zou dat zijn!!!!”

Inmiddels is de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel geïnformeerd door de directeur van de Bibliotheek de Meierij. Hij gaf aan dat de voorgenomen bezuiniging van het college, gesteund door de coalitiepartijen PPA, de Gestelse Coalitie en D’66, ervoor zorgt dat de beide vaste vestigingen van de bibliotheek in onze gemeente zullen verdwijnen.

Het is aan de gemeenteraad op 25 juni a.s. om over de toekomst van de bibliotheken in onze gemeente te besluiten. DorpsGoed is van mening dat de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheken niet mag doorgaan en dat het college in overleg moet gaan met de Openbare Bibliotheek De Meierij over de toekomst van de bibliotheken in onze gemeente.

Luister naar je burgers

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Daarnaast vindt DorpsGoed dat het college meer gehoor moet geven aan de oproepen van de burgers. Veel van die burgers van de gemeente Sint-Michielsgestel hebben namelijk te kennen gegeven, dat zij de vaste vestigingen willen behouden. Het college kan hier niet zomaar aan voorbij gaan.

Immers, in een democratie wordt uitgegaan van het beginsel van volkssoevereiniteit. Volgens dat beginsel regeren politici, bestuurders en overheidsorganen in naam van het volk. Het is de bedoeling dat de politici, en dus ook dit college en deze coalitiepartijen, luisteren naar hun burgers. Om te voorkomen dat uw stem tot behoud van de bibliotheken nog niet is gehoord, roepen wij u nogmaals op mening te laten horen.

Laat uw mening achter op www.dorpsgoed.nl of mail naar rsieben@home.nl.