Drukte bij bezoek DorpsGoed aan Parkhagen

Op zaterdag 21 mei waren leden van DorpsGoed op bezoek in de mooie Gestelse wijk Parkhagen. Voorafgaand aan het bezoek had de partij huis aan huis brieven en vragenlijsten verspreid om aandacht te vragen voor dit bezoek en respons los te weken over de woon- en leefervaringen in deze bijzondere wijk.IMG_2857[1]

Vanaf het moment dat de partytent opgebouwd was tot na de eindtijd van het bezoek was het een komen en gaan van bewoners die hun vragenlijsten inleverden en met een bekertje thee of koffie hun ervaringen deelden met de DorpsGoedleden.

Prettig wonen in een gevarieerde en groene wijk

Eensluidend waren de geluiden over de mooie uitstraling van de wijk als geheel en variatie in woningen. Ook waren bewoners overwegend positief over het autoluwe, parkachtige binnenparkje met speelgelegenheid. Gaven sommigen aan dat ze het fijn vinden dat er veel jonge gezinnen wonen, anderen missen de wat oudere bewoner in de wijk. Ook het dorp Sint-Michielsgestel wordt gewaardeerd om zijn groene, landelijke karakter en zijn centrale ligging.

Kritische noten

Hoewel de boventoon positief was, werden er ook kritische opmerkingen geplaatst. Zo was de wadi voor enkelen een bron van ergernis: in hun ogen is het vooral een onkruidverspreider. Ook het onderhoud van het openbaar groen laat in de ogen van de bewoners te wensen over. Eveneens was er ergernis over het parkeren. Zo stoort men zich aan het parkeergedrag van sommige wijkbewoners, maar kern van het probleem is vooral de onduidelijkheid met betrekking tot het parkeren.

Met stip op één staat echter de verkeersveiligheid in en om de wijk. In de verkeersluwe wijk komt het zelfs voor dat er te hard wordt gereden, zeker in relatie tot de vele spelende kinderen. De verkeersveiligheid op de Schijndelseweg en de Vestdijkstraat kregen de meeste punten van kritiek. Bewoners vragen de gemeente werk te maken van verkeersmaatregelen die maken dat de automobilisten zich hier aan de voorgeschreven snelheid houden. Helaas hebben herhaaldelijke verzoeken nog niet geleid tot aanpassingen. Gelukkig wist een bewoner te melden dat hij binnenkort een afspraak met de gemeente had om mee te denken over oplossingen

Ervaringen met de gemeente

Over de ervaringen met de gemeente hoorden we wisselende geluiden: van klantvriendelijk tot nalatig in het geven van respons. Van zorgen over onterechte overschotten bij WMO-gelden en slechte digitale bereikbaarheid tot een gezellige kennismakingsbijeenkomst. De DorpsGoedleden luisterden niet alleen naar de gehoorde opmerkingen en gaven adviezen hoe te handelen in een aantal gevallen. De raadsleden zegden ook toe een aantal zaken op de voet te volgen en deze zo nodig aan het college voor te leggen. DorpsGoed kijkt terug op een geanimeerd en geslaagd bezoek. Heeft u vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom.

DorpsGoed op bezoek in Parkhagen

Op zaterdag 21 mei gaat de lokale politieke partij DorpsGoed op bezoek in de wijk Parkhagen in Sint-Michielsgestel. Van 10.00 uur ’s morgens tot 12.00 uur ’s middags zullen diverse leden van de partij in de wijk aanwezig zijn om van de nieuwe bewoners te horen hoe de ervaringen zijn met het wonen op deze mooie plek in Sint-Michielsgestel.
Het bezoek van deze zaterdag wordt voorafgegaan door een uitnodiging en een vragenlijst die huis aan huis in de relatief nieuwe wijk verspreid wordt. Mariska Sturkenboom: “Deze bijzondere wijk werd ontwikkeld in de tijd dat DorpsGoed deel uitmaakte van het Gestelse college, om die reden was de partij zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van deze wijk. Wij vinden dat je dan ook betrokken moet blijven bij deze wijk na realisatie. Vandaar dus dit gesprek met de bewoners van deze buurt. Wij horen graag van hen wat hun ervaringen zijn met het wonen in deze qua opzet ongewone wijk.”DorpsGoed bezoekt Parkhagen in Sint-Michielsgestel

Interesse in kwaliteit van wonen
Door vooraf een vragenlijst te verspreiden, wil DorpsGoed de bewoners prikkelen om na te denken over hun woonervaringen tot nu toe. “We zijn niet alleen geïnteresseerd in hun ervaringen in de wijk, maar ook met het dorp Sint-Michielsgestel en de gemeente in zijn algemeenheid,” aldus fractievoorzitter Mariska Sturkenboom. Zoals gezegd, diverse leden van DorpsGoed staan aanstaande zaterdag midden in de woonwijk Parkhagen. Iedereen die interesse heeft om met hen in gesprek te gaan is van harte welkom. Voor degenen die een vragenlijst in de bus hebben gekregen en deze inlevert, ligt er een kleine verrassing klaar. Uiteraard is er ook koffie, thee en fris in de partytent van DorpsGoed. Heeft u vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom.

DorpsGoed en PvdA: extra natuurcompensatie weg Den Bosch – Veghel

Eind 2015 maakte de provincie bekend dat zij een extra inspanning wil doen om de gevolgen van de ombouw van weg langs de Zuid-Willemsvaart te verzachten. Hiervoor stelt zij een bedrag van 1,2 miljoen ter beschikking voor extra natuurcompensatie. Deze compensatie komt ten goede aan de inrichting van het landschap in de directe omgeving van de weg. Bij de aanvang van het project bleek de provincie niet in staat om aan de wens van de gemeente Sint-Michielsgestel te voldoen. Door de raad werd in 2013 namelijk geëist dat de compenserende maatregelen op Gestels grondgebied plaatsvinden. Dat gebeurde helaas niet. Maar nu komt de provincie daar op terug.

natuurfotoZowel DorpsGoed als de PvdA hebben zich sterk gemaakt om nu met concrete voorstellen en ideeën te komen voor natuurcompensatie in Den Dungen en Berlicum / Middelrode. Hiervoor zijn door beide partijen de actieve natuur- en landschapsgroepen in onze dorpen benaderd om mee te werken. Zij hebben het initiatief direct opgepakt. Naast deze groepen is de rol van de gemeente van belang. Ook zij moet zich actief opstellen richting provincie om dit plan kansrijk te maken.

Aanzet tot actie!
Daarom hebben DorpsGoed en PvdA In de raadsvergadering van 14 april samen een motie ingediend om het college te bewegen actief te worden en voorstellen en ideeën uit te werken. Daarbij gebruikmakend van de kennis van de natuurgroepen. De voorstellen worden ingebracht bij de provincie. Een ruime meerderheid van de raad ondersteunt het initiatief en geeft daarmee aan de kwaliteit van onze Groene Gemeente te willen bewaken.

Voor meer informatie of een reactie: mvanmeurs@hetnet.nl of www.dorpsgoed.nl.

DorpsGoed: opgeruimd staat en ruikt netjes

Dungense polder weer schoon, nu de lucht nog !

Ook dit jaar werd door een flinke groep vrijwilligers weer deelgenomen aan de zwerfvuilactie in Sint-Michielsgestel. Een flink deel van de Dungense polder, het gebied Kloosterstraat, ligt echter op het grondgebied van Den Bosch. Vandaar dat vanuit DorpsGoed ieder jaar zich met een groep vrijwilligers aansluit bij de actie in ’s-Hertogenbosch en daarmee dit deel van de Dungense polder onder handen neemt.  Voor ons is dat vanzelfsprekend, omdat wij de polder met zijn dijken, waar gefietst en gewandeld wordt, ook beleven als onze ‘achtertuin’. Het was opnieuw de moeite waard, er lag “genoeg” afval, maar gelukkig zien we de laatste jaren ook duidelijk verbetering. We kregen de indruk dat de grote vuildumpingen zoals die afgelopen jaren veelvuldig plaatsvonden, nu minder worden. Dat zal zeker te maken hebben met de sluiting van de vuilstort De Meerendonk en de afsluiting van de weg Kloosterstraat.

dorpsgoed zwerfvuilactie 2016

Nertsenfarm

Sinds enkele jaren is het landelijk beleid om een eind te maken aan het fokken van nertsen. Wij zijn het inhoudelijk daarmee eens en het verbod heeft nog een bijkomend groot voordeel. Het houden van nertsen veroorzaakt namelijk enorme stankoverlast. Ook in onze polder is zo’n bedrijf gevestigd; dat zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan. De overlast hiervan is veel groter dan van andere veehouderijen. Uit berichten van de gemeente Den Bosch blijkt dat zij als eigenaar de pachtovereenkomst met de nertsenfokker zal beëindigen. Het ziet er naar uit dat dit snel zal gebeuren. De fokker heeft namelijk voor dit seizoen geen nieuwe dieren geplaatst. Zo wordt ook de lucht in de Dungense achtertuin een stuk schoner. Mooi toch!

Voor reacties of contact: mvanmeurs@hetnet.nl of www.dorpsgoed.nl

DorpsGoed en Diny Pennings: sturen of gestuurd worden?

Naam:        Diny Pennings
Leeftijd:     57 jaar
Getrouwd met Hans Pennings en moeder van vier kinderen
Vanaf 1984 woonachtig in Den Dungen
Ervaring:  20 jaar in de zorgsector en 10 jaar horeca;
42 jaar in het vrijwilligerswerk;
10 jaar politiek actief, waarvan 8 jaar als raadslid en

vanaf 10 maart weer raadslid namens DorpsGoed in Sint-Michielsgestel

Diny Pennings maart 2016 

Mijn motto: ik moet niets.

Met bovenstaande ingrediënten, “moet” ik dus eigenlijk heel veel: echtgenote, moeder, huisvrouw, zorgverlener, politiek bewust,  luisteren naar burgers, problemen analyseren en oplossingen zoeken. Waarom ik dat allemaal doe? Voor mij is motivatie heel belangrijk. Zonder motivatie kun je niet veel, met motivatie kun je veel. Iets wat je graag doet, kost geen moeite. Dit is de energie, die een vrijwilliger heeft om iets voor de club of vereniging te doen zonder dat hij of zij ervoor betaald wordt.

Zo sta je dus het ene moment aan het stuur als raadslid en/of bestuurder en het andere moment word je gestuurd door wat mensen uit het dorp van je vragen. Veel hangt samen met de verantwoordelijkheid die je bij jezelf of bij de ander neerlegt. Welke ruimte is er om te handelen als bestuurder en welke ruimte biedt wet en regelgeving?

Sturen of gestuurd worden? Een doel bereiken kun je niet alleen, je hebt de bereidheid van anderen nodig en goede communicatie is vaak een belangrijke voorwaarde. Iets opleggen geeft weerstand, maar als we ons bewust zijn van het nut en noodzaak worden er meer schouders onder gezet worden en kun je je doel te bereiken.

Ik zit in het bestuur van onze gemeente en u kunt meesturen. Laat weten wat u belangrijk vindt in onze gemeente, ik hoor het graag!

Contact? dinypenningsb@gmail.com of kom op onze volgende achterbanvergadering in De Litserborg, op 6 april bent u om 20.00 uur welkom.

DorpsGoed: mooie, nieuwe initiatieven.

Veel initiatieven komen de laatste jaren van de grond. Initiatieven om elkaar te leren kennen, om elkaar te helpen en zo samen een gemeenschap te maken. We spreken erover met de fractie van DorpsGoed.

boximages-3961

Dorpstafel

Fractievoorzitter Mariska Sturkenboom: “Het is mooi te zien dat er steeds meer initiatieven komen om onze dorpen levendig te houden. Neem bijvoorbeeld de Dorpstafels: vanuit Berlicum als burgerinitiatief gestart en nu zie je dat Partis bezig is ook de organisatie in Gemonde en Den Dungen voor elkaar te krijgen.”

Zorg

Jos Maas valt bij: “Ik houd me vooral bezig met de zorg en daar loopt niet alles goed, maar ik zie wel dat mensen bezig zijn met de verbetering van de kwaliteit van zorg voor hun medemens. We zijn weer meer bezig om voor elkaar zorgen en dat maakt een gemeente leefbaar en prettig om te wonen. Als DorpsGoed zijn we actief betrokken door alert te blijven op de uitvoering van de taken die de gemeente behoort te spelen en de ondersteuning die zij kan geven aan burgerinitiatieven.”

Spelen en bewegen

“En dan hebben we de verschillende speeltuininitiatieven in de gemeente,” vullen Rik Sieben en Mariska aan. “In Gestel zijn mensen bezig een natuurspeeltuin te maken. Een prachtige plek waar kinderen samen kunnen spelen,” weet Rik. “Net als het initiatief speel- en beweegpark Maaskantje, bij basisschool De Wegwijzer. Daar is een groep buurtbewoners samen met SKIPOS bezig een prachtig park te maken om te spelen en bewegen voor iedereen. De plannen zijn klaar en er is nog wel geld nodig, maar met het enthousiasme van de werkgroep moet dat lukken,” zegt Mariska.

Vrijwilligers

Martijn van Meurs wil ook aandacht voor de vrijwilligers: “Er zijn zoveel mensen die zich inzetten om van alles te organiseren. Ik ben iedere keer onder de indruk hoeveel werk er verzet wordt door vrijwilligers. Laten we die ook koesteren.”

Politiek

Welke rol heeft de politiek nu? Mariska: “De politiek kan er soms voor zorgen dat initiatieven ondersteund worden, kijk naar het besluit rond de Grienselhof in Den Dungen. De politieke partijen hebben er voor gezorgd dat een initiatief in dit gebouw een kans krijgt. Maar ook afzonderlijke leden van DorpsGoed dragen hun steentje bij. Zo gaan we met een aantal leden de Scouting in Sint Michielsgestel helpen op de NL-Doetdag. Gewoon, omdat wij begaan zijn met het leven in onze dorpen en mensen die erin wonen.”

Heeft u ook een nieuw initiatief? Wij horen het graag! Neem contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl. Of kom 2 maart om 20.00 uur naar onze achterbanvergadering in De Litserborg. U bent van harte welkom.

 

NLdoet: DorpsGoed deed mee!

Zaterdag 12 maart trok DorpsGoed er op uit om mee te doen met NLdoet. Het Oranjefonds wil met deze dag het vrijwilligerswerk in Nederland stimuleren, door iedereen op te roepen om samen met vrienden, bekenden en collega’s of met onbekenden je in te zetten voor de ander. NLdoet is een initiatief dat helemaal bij DorpsGoed past. Om die reden gingen we met een vijftal leden op zaterdagochtend naar Scouting Petrus Donders in Sint-Michielsgestel om hen te helpen met een aantal klussen.

Cda9F5-WIAA1ju3 We troffen het, want het was een prachtige ochtend om aan de slag te gaan. Bovendien was er genoeg te doen, zowel binnen als buiten. Dat Scouting Petrus Donders een actieve vereniging is bleek ook al gauw: meer dan tien vrijwilligers waren aan de slag om het clubgebouw aan binnen- en buitenkant te schoon te maken. De vloeren werden geschrobd, de ramen gezeemd en de keuken gereinigd. Maar ook buiten was er genoeg te doen:  er werd fors gesnoeid en gezaagd en van het groenafval werd een prachtige houtwal rondom het terrein gemaakt. Met zoveel fanatieke mensen was het prettig en snel werken en het werd duidelijk dat er in een korte tijd een heleboel klussen konden worden gedaan.

Ook actief buiten de raadzaal

 DorpsGoed vindt dat maatschappelijk actief zijn zich niet alleen afspeelt in de raadszaal, maar dat het eveneens daarbuiten moet gebeuren met het helpen van mensen en het ondersteunen van het verenigingsleven. Op 12 maart werd dat weer duidelijk met deze vorm van actieve politiek.

Omdat wij blijvend aandacht hebben voor mens en milieu, gaat zaterdag 19 maart ook weer een hele ploeg van DorpsGoed op pad om de Dungense polder schoon te maken in het kader van de landelijke zwerfvuilactie.

Wil je ook meedoen met het opruimen van de Dungense polder? Geef je dan op bij Martijn van Meurs: mvanmeurs@hetnet.nl

Afscheid Rik Sieben als raadslid

Acht jaar lang heeft Rik Sieben DorpsGoed vertegenwoordigt in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Op 10 maart neemt hij op eigen verzoek afscheid van de raad. Werk, gezin en gemeenteraad zijn niet meer te combineren. We vragen Rik hoe hij die periode ervaren heeft.

Hoe kijk je terug op acht jaar Gestelse politiek?

“Ik vond het een boeiende periode. Ik heb veel geleerd en me op diverse punten ontwikkeld daarnaast vond ik het debatteren in de raad leuk. In de Gestelse raad is dat soms scherp, maar meestal met respect voor elkaar.”

Wat is je opgeDorpsgoedvallen?

“De invloed van de raad is groter dan ik vooraf dacht . Je zag dat rond het onderwerp bibliotheek. We konden niet de hele bezuiniging terugdraaien, maar kregen wel de toezegging dat er twee vestigingen open blijven,” vertelt Rik enthousiast. “En bij de beslissing rond het Grienselhof: daar heeft de raad gezorgd voor mogelijkheden die er vooraf niet waren. Daarnaast is politiek ook iets van de lange adem, zie alle ontwikkelingen rond de Dungense Polder. Dat duurt erg lang!”

Wat zou je anders willen zien?

“Het valt mij op dat politiek zich veel bezig houdt met verkiezingen. Na de verkiezingen zijn veel partijen en raadsleden al weer bezig met de volgende verkiezingen, terwijl ze dan juist hun beloftes moeten uitvoeren. Ik vind dat zorgelijk en dit is niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Daarnaast hoop ik dat burgers meer betrokken worden. Je ziet alleen betrokkenheid als een onderwerp henzelf raakt. Het zou goed zijn als meer mensen zich voor het algemeen belang inzetten.”

Wat ga je missen?

“Niet het vele lezen en de lange vergaderingen,” lacht Rik, “maar wel het contact met collega-raadsleden. Ik heb enorme bewondering voor de raadsleden van kleine fracties; zij verzetten veel werk. En hoewel politiek ook een spel is, heb ik de samenwerking met andere raadsleden altijd plezierig gevonden.”

Nog een laatste opmerking?

“Ik wil een aantal mensen bedanken: burgemeester Pommer, voor zijn attente houding en zijn oog voor de mens achter het raadslid. De griffie, deze dames hebben altijd goede ondersteuning geboden en zijn bijzonder prettig om mee samen te werken. En als laatste bedank ik de fractieleden van DorpsGoed: zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik acht jaar vol heb gemaakt!”

Rik, de fractie van DorpsGoed is bijzonder blij met de bijdrage die je leverde. We zullen je missen in de fractie, maar je blijft gelukkig verbonden aan DorpsGoed.

een dagje in Hoptuinen

Met regelmaHoptuinen info wijkat bezoekt DorpsGoed een wijk in onze gemeente om de woonervaringen te horen van de bewoners en om verder te horen wat er bij hen leeft. Afgelopen maand stond onze stand in Hoptuinen, het nieuwe wijkje tussen Vaart en Grinsel.

Wonen in de wijk

Mensen wonen hier met plezier: de kleinschaligheid, de rust, het weinige verkeer en het groen zorgen voor deze kwaliteit van wonen.  Ook de afwisseling in huizentypen spreekt de wijkbewoners  aan. Er is een mix van starterswoningen, tweekappers en vrijstaande woningen wat vervolgens zorgt voor bewoning door zowel jong als oud. Blij is men eveneens met de diverse buurtinitiatieven die er zijn ontstaan op het verlanglijstje staat nog wel de eigen buurt-App.

Terugkijkend zeggen bewoners dat het bouwproces erg lang duurde en “nog steeds staan er bouwobstakels in de buurt. Daardoor blijf je het idee houden dat de wijk niet af is. De weg is ook lang afgesloten geweest,” aldus één van de bewoners van het eerste uur.

Wadi

Even wennen is ook de wadi in de wijk. Bij deze groene ruimte, die bedoeld is voor het opvangen en laten bezinken van overtollig regenwater, hoort namelijk ander groenonderhoud dan bij een gazon: en dat blijft lastig of wennen. Langs deze wadi vindt een enkele bewoner het aantal parkeerplaatsen te gering en de oplossing van grasbetonblokken wordt als rommelig ervaren.

Ervaring met gemeente

Er zijn natuurlijk ook zaken waarbij je als nieuwe inwoner een beroep op de gemeente doet. Wisselende reacties peilden wij. Vaak reageerde de gemeente Sint-Michielsgestel snel en direct, maar het gebeurde ook dat afspraken niet werden nagekomen. Positief was de reactie op de bewonersbijeenkomst die de gemeente organiseerde. Alleen was deze wat laat voor de groep mensen, die er al woonde en deze werd daarom een beetje beschouwd als mosterd na de maaltijd.

DorpsGoed heeft met dit bezoek weer zicht gekregen op onderwerpen waarvoor door onze inwoners aandacht voor wordt gevraagd. De contacten opgedaan op deze dag zijn waardevol voor onze (raads)leden.

Voor uw reactie of meer informatie neem contact op met Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl. of ga naar www.dorpsgoed.nl

Wilt u dat wij de stemming bij u in de wijk komen peilen? Neem dan ook contact met ons op!

DorpsGoed: een toekomst voor Grienselhof en De Blauwe Scholk

In Den Dungen staat de voormalige bibliotheek Grienselhof aan het Grinsel, al geruime tijd leeg. Ook de laatste gebruikers van De Blauwe Scholk aan de Bosscheweg zijn het pand aan het verlaten. Het is al een tijdje bekend, maar wat gaat er met de leegstaande gebouwen gebeuren?

Bibliotheek Den DungenActief aan de slag met leegstand

DorpsGoed heeft al lang geleden de oproep gedaan om eindelijk plannen te ontwikkelen om langdurige leegstand en verval te voorkomen. Burgers hebben, mede naar aanleiding van de oproep, initiatieven ontwikkeld. De burgerinitiatieven zijn gericht op (tijdelijk) gebruik om het dorpscentrum van Den Dungen levendiger te maken.

Grienselhof

De wethouder geeft aan dat de panden verkocht gaan worden. Onduidelijk is wat er nu precies verkocht wordt en onder welke voorwaarden. In het geval van het Grienselhof praten we over een monument. En er ligt nog grond achter het pand, behorende bij het zogenaamde “inbreidingsplan Jacobs”. En komen er dan woningen, zoals oorspronkelijk was bedoeld? Wethouder Mathijssen zegt in het Brabants Dagblad dat er voor beide panden gegadigden zijn. Maar hij maakt niet duidelijk waarvoor en hoe ze gebruikt gaan worden.

Leegstand

Wijziging van het bestemmingsplan lijkt nodig als de gemeente het pand voor een goede prijs wil verkopen. Voordat dat gerealiseerd is, De Blauwe Scholkzal het pand nog een tijdje leeg staan. We roepen de wethouder op open te staan voor initiatieven die leegstand tegengaan. De houding van het college is nog steeds niet duidelijk.

Initiatieven van de bevolking

De initiatieven vanuit de bevolking zijn gericht op tijdelijk maatschappelijk gebruik waaraan duidelijk behoefte is. De afgelopen jaren lijken verloren te zijn gegaan aan niets. Het wordt in de ogen van DorpsGoed hoog tijd om te beginnen met tijdelijke invulling en die tijd te gebruiken voor het ontwikkelen van gebruiksplannen voor de toekomst, met respect voor de monumentale status van de gebouwen en levendigheid van het dorpscentrum.

Jos MaasWilt u meepraten of uw mening geven, kom naar een van onze openbare achterbanvergaderingen. Kijk voor meer informatie op www.dorpsgoed.nl. Of neem contact op met Jos Maas, tel 06-19448053