Algemene beschouwingen

Tijdens de raadsvergadering op 2 november zijn de begroting 2024, meerjarenbegroting en de najaarsnota 2023 vastgesteld. Dit is een hoogtepunt in het politieke jaar omdat deze vergadering de kans geeft om over het totale beleid te spreken. Die kans hebben wij natuurlijk met beide handen aangegrepen.
De begroting ziet er financieel netjes uit maar DorpsGoed vraagt zich af of we onszelf niet voor de gek houden. Er zijn een aantal grote ontwikkelingen voor onze gemeente die nog niet financieel meegenomen zijn in deze cijfers. Als reden wordt hiervoor gegeven dat er nog te veel onduidelijk is maar ondertussen wordt er ook geen extra geld voor gereserveerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het mobiliteitsplan, iets waar iedereen met smart op zit te wachten. Er is de afgelopen jaren aan inwoners gevraagd om verkeersknelpunten door te geven maar er is daarna ogenschijnlijk nog niets mee gebeurd. Daarvoor wachten we op het plan.  Wat we wel weten is dat voor de uitkomsten veel geld nodig is, maar hoeveel is nog niet bekend. Het is wel duidelijk dat dit een grote impact gaat hebben op de meerjarenbegroting.
Dit is niet alleen zichtbaar bij de grote zaken maar ook bij de kleinere ontwikkelingen. Meermaals wordt er genoemd dat het niet duidelijk is hoe groot de investeringen zijn. Dat er later om meer budget wordt gevraagd. Of worden er dure onderzoeken gedaan maar lijkt er nergens nagedacht te zijn over de fase na het onderzoek, die vast ook geld gaat kosten.
Op deze manier is het mogelijk om een sluitende meerjarenbegroting op te leveren die er netjes uit ziet. Maar wanneer je dieper kijkt rekenen we onszelf rijk.
De vraag is wanneer er duidelijkheid komt over deze kosten en de raad een integrale afweging kan maken. Op sommige raadsvoorstellen wordt al geruime tijd gewacht. Beleidstukken en visiedocumenten worden chronisch vooruitgeschoven. Er lijkt een onderschatting te zijn in hoelang zaken duren. Of er wordt te weinig doorgepakt. Het voelt soms als pappen en nathouden.

Het volledige betoog van DorpsGoed lees je hier.
Of luister je terug op de website van de gemeenteraad.

DorpsGoed motie: meer geld voor onze bibliotheken

In onze gemeente hebben we drie bibliotheken. In de kern van Berlicum én Sint-Michielsgestel is Huis73 gevestigd. In Den Dungen is er een unieke parochiële bibliotheek te vinden. In deze drie bibliotheken wordt hard gewerkt door medewerkers én vrijwilligers om invulling te geven aan deze bibliotheekvoorziening.

Straks wettelijke zorgplicht
Gemeenten hebben nu als taak om de bibliotheekvoorziening te bevorderen. Vanaf januari 2025 komt er een wettelijke zorgplicht voor onze gemeente. We dienen dan te zorgen voor voldoende én volwaardige bibliotheken. Bibliotheken krijgen er een wettelijke taak bij om vijf maatschappelijke functies aan te bieden. De tijd is nu officieel voorbij dat we bij bibliotheken alleen kunnen denken aan het uitlenen van boeken. Er is de afgelopen jaren al flink ingezet op het voorlezen aan peuters, ontvangen van scholen, aanpakken van laaggeletterdheid, hulp bij digitale zelfredzaamheid en veel meer. De uitbreiding van het takenpakket kost natuurlijk geld.

Al jaren ver onder het landelijk gemiddelde
De budgetten voor de bibliotheken in onze gemeente lopen al jaren flink achter op het landelijk gemiddelde. Dit jaar besteden we ongeveer € 12 euro per inwoner, het landelijk gemiddelde ligt op ongeveer € 26 per inwoner. Dat verschil is wel erg groot.

Motie aangenomen
Daarom heeft DorpsGoed bij de jaarlijkse begrotingsvergadering een motie ingediend voor structureel meer geld voor onze bibliotheken. Samen met CDA en GroenLinks/PvdA hebben wij duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede bibliotheekvoorziening is. Met steun van andere raadsfracties is deze motie aangenomen. Volgend jaar ontvangt de gemeenteraad een voorstel waarin zal worden aangegeven hoe de wettelijke taken worden opgepakt en hoeveel geld daarvoor wordt ontvangen. DorpsGoed hoopt dat we zo onze bibliotheken structureel in hun kracht gaan zetten.

Verslaafdenopvang in Dungense polder

In juni schreven we in onze nieuwsbrief al iets over de verslaafdenopvang in de Dungense polder. DorpsGoed had toen vragen gesteld aan het college wat er is gedaan in het contact met de gemeente ’s-Hertogenbosch om alles duidelijk en veilig te laten verlopen. Hierbij is aangegeven dat er een beheergroep wordt gestart om periodiek met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Ook wordt er door een onafhankelijk onderzoeksbureau regelmatig onderzoek gedaan naar hoe mensen de veiligheid en leefbaarheid ervaren. 
Inmiddels is bekend dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan dat de 23 cabines voor deze  Voorziening Langdurig Verblijf (VLV) er nu gewoon mogen komen. Dat is nu ook te zien aan de werkzaamheden die zijn verricht op het terrein aan de Nieuwe Dijk. De cabines zijn inmiddels geplaatst. 
Vanuit omwonenden zijn er zorgen over de veiligheid van omwonenden, passanten en de bewoners van deze opvang. DorpsGoed is erg benieuwd hoe hier uitvoering aan wordt gegeven daarom volgen we dit proces op de voet.

Benieuwd naar de antwoorden op de schriftelijke vragen? Die vind je op de website van de gemeente.

Bestemmingsplan de Rietstok

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met het voorgestelde bestemmingsplan voor Rietstok in Gemonde. Dit plan maakt de realisatie mogelijk van 28 woningen, waaronder 13 rijwoningen, 2 twee-onder-een-kapwoningen, 7 seniorenwoningen en 6 vrije kavels.

Dit project duurt al geruime tijd en houdt de gemoederen goed bezig. Dit was bijvoorbeeld te zien aan de ingezonden brieven in De Brug. DorpsGoed heeft ook meerdere malen gesprekken gevoerd met omwonenden. Zij hadden ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij het Raadsplein. Wij waarderen de betrokkenheid van eenieder bij dit bestemmingsplan.
Na alles afgewogen te hebben heeft de fractie van DorpsGoed ervoor gekozen om akkoord te gaan met dit bestemmingsplan. De nood voor woningen is in Gemonde erg groot. In dit dorp zijn in de afgelopen jaren niet of nauwelijks nieuwe woningen gebouwd. Dit zorgt ervoor dat de doorstroom stil is blijven staan.

DorpsGoed heeft extra aandacht gevraagd voor de omgevingsdialoog. Sommige omwonenden hebben aangegeven dat deze niet goed is verlopen. Hoewel de projectontwikkelaar en de gemeente aangeven dat er wel degelijk een dialoog heeft plaatsgevonden wordt dit toch anders ervaren. De verwachtingen lijken hierover uiteen te lopen. Het is goed om daar op voorhand duidelijk in te zijn en tussentijds opnieuw af te stemmen. In december 2022 heeft de gemeenteraad een nieuw participatiebeleid aangenomen. De omgevingsdialoog horende bij dit plan heeft nog daarvoor plaatsgevonden. DorpsGoed is zeer benieuwd hoe de omgevingsdialogen volgens de nieuwe richtlijnen worden ervaren, want dit moet beter. DorpsGoed begrijpt dat dit proces niet vlekkeloos is verlopen en betreurt de weerstand van omwonenden. Desondanks zien wij de noodzaak van bouwen in Gemonde. Hopelijk brengt dit plan meer in beweging zodat er nog meer voor Gemonde wordt ontwikkeld. Want met 28 woningen zijn we er nog niet.

Afvalprikken

Als DorpsGoed zijn wij niet alleen in de raadzaal te vinden om de leefbaarheid van onze dorpen te verbeteren. Wij steken ook de handen uit de mouwen op straat. Begin deze maand was een groep leden te vinden in het Maaskantje om afval te prikken. Dit doen wij zo’n 3 á 4 keer per jaar een ochtend. Vind je het leuk om een keer mee te gaan dan ben je van harte welkom. Samen houden we onze dorpen schoon.
Meehelpen kan ook op andere manieren. Dit start natuurlijk door geen afval achter te laten in onze natuur. Maar helaas lukt dat nog niet iedereen. Help mee door elke dag iets kleins op te ruimen. Wil je het groter aanpakken? Bij de gemeente Sint-Michielsgestel kun je materiaal lenen om aan de slag te gaan als ZwerfAfvalPakker (ZAP’er).

Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente.

Klimaatadaptatie

Afgelopen donderdag stond ook het onderwerp Strategie klimaatadaptatie 2023-2030 op de raadsagenda. Een belangrijk onderwerp om onze gemeente toekomstbestendiger te maken. Het klimaat verandert en daarop moet onze leefomgeving worden aangepast. Om ons beter te wapenen tegen wateroverlast, droogte en hitte.
DorpsGoed vindt hierbij vergroening een belangrijk thema. Vergroening draagt niet allen bij aan gezondheid en herstel van biodiversiteit maar ook in de verminderen van de hitte. Op versteende pleinen kan het soms wel 10 graden warmer zijn. Op kritieke plekken in onze dorpskernen zien wij daarom graag meer groen, meer vitamine-G, verschijnen.
De vastgestelde strategie is een klein kijkje naar de toekomst. Het belangrijkste is de uitvoeringsagenda waarin wordt beschreven hoe de gemeente aan alle doelen gaat werken. Daar is DorpsGoed erg benieuwd naar.

Woon-welzijn-zorg visie

Afgelopen donderdag 21 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Op de agenda stond onder andere de visie rondom wonen-welzijn-zorg. Een belangrijk stuk waarin de ambities voor de periode 2023-2028 op gebied van ontwikkeling van wonen in onze gemeente. Een programma waar vol verwachting naar uit werd gekeken. De ambities beschreven in het stuk komen overeen met de diverse oproepen die DorpsGoed de afgelopen jaren heeft gedaan. Meer aandacht voor passende woningbouw met name voor jongeren en senioren. Meer ruimte voor vernieuwende woonvormen en versnelling van de woningbouw door realisatie van flexwoningen. Dit alles zal bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen.
Naast het raadsvoorstel zijn er nog drie moties unaniem aangenomen waar DorpsGoed ook achterstond. Het gaat hier om de moties:
1) Pilot voor CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)
2) Beleid voor pré-mantelzorgwoningen voor familieleden in de leeftijd van 55 jaar en ouder.
3) Beleid voor tijdelijke starterswoningen voor familieleden op het eigen erf.
DorpsGoed is blij om te zien dat al deze onderwerpen door de raad zo breed gedragen worden. En hoopt dat er de komende jaren een verschil zichtbaar en voelbaar wordt in de woningopgave van onze gemeente. Dat er naast mooie ambities op papier, er ook het verschil wordt gemaakt in de wijken. Dat vraagt lenigheid en lef.

Nieuwsgierig naar de genoemde stukken? Alles is terug te vinden op de website van de gemeente: https://sint-michielsgestel.raadsinformatie.nl

Schriftelijke vragen over verslaafdenopvang in Dungense Polder

Al enige jaren wordt er gesproken over een verslaafdenopvang in de polder. Feitelijk is dit Bosch grondgebied. Dus ook de verantwoordelijkheid van die gemeenteraad. Maar deze locatie ligt erg dicht tegen onze gemeente aan. Daardoor heeft dit initiatief voornamelijk invloed op inwoners van Den Dungen en Sint-Michielsgestel. Om die reden heeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel in november 2020 unaniem een motie aangenomen over deze opvang. Daarin werd het college verzocht om:

  • Het gevoel van onrust en bezorgdheid van de burgers uit onze gemeente te onderkennen met betrekking tot dit voorgenomen initiatief. 
  • Bij de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te geven dat er onvoldoende randvoorwaarden en waarborgen zijn met betrekking tot veiligheid en handhaving rond dit initiatief waar burgers van de gemeente Sint-Michielsgestel de dupe van kunnen zijn. 
  • Afspraken te maken met de gemeente ’s-Hertogenbosch over handhaving, veiligheid en bereikbaarheid van instanties in het hele gebied dat aangeduid wordt als Dungense Polder en omstreken (Keerdijk, Brandsestraat, Horziksestraat, Pleinsestraat) 

Omwonenden hebben de gang naar de Raad van State gemaakt. Maar inmiddels is bekend geworden dat de gemeente ’s-Hertogenbosch niet gaat wachten op deze uitspraak. Zij willen alvast aan de slag. 
DorpsGoed is benieuwd wat er door het college is gedaan om te voldoen aan de vastgestelde punten. Daarom hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld.

Alle schriftelijke vragen zien?
Kijk dan op de website van de gemeente of klik hier

Benieuwd naar de motie uit 2020?
Kijk dan op de website van de gemeente of klik hier

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Schriftelijke vragen over zwembad De Zegenwerp

Vanuit de samenleving krijgen wij verontrustende geluiden over de krappe openingstijden van Optisport Zwembad Zegenwerp.


Het stimuleren en faciliteren van sporten en bewegen is belangrijk. Beweging zorgt voor fysiek welzijn en voor mentale weerbaarheid. DorpsGoed vindt het belangrijk dat onze inwoners (jong én oud) daarom zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van het zwembad.

We hebben daarom hierover schriftelijke vragen aan het College gesteld.

Alle schriftelijke vragen zien?
Kijk dan op de website van de gemeente of klik hier

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Thema-avond over participatie op 14 juni

ONZE GEMEENTE DICHTBIJ OF VERAF?

DorpsGoed wil graag met je in gesprek over burgerparticipatie.
Luisteren naar de burger, waarbij inspraak geen uitspraak is.
Over de kloof tussen de burger en de (gemeentelijke) overheid en het vertrouwen hebben in elkaar.

Wij willen graag actief deelnemen in onze gemeente maar waar komen we samen?
Ben je je wel voldoende bewust van de mogelijkheden die je als burger hebt?

Graag nodigen we je uit voor een bijeenkomst over dit onderwerp.
Woensdag 14 juni, aanvang 20.30 in de Litserborg, Den Dungen.

Als gespreksleider treedt op mevrouw Gon Boers, raadslid in de gemeente Hilvarenbeek en voorheen jarenlang fractievoorzitter van HOI Werkt en heeft samen met die partij een gemeenschapsakkoord gesloten met de inwoners. Kortom iemand met veel ervaring op dit gebied.

Aanmelden is niet nodig.
Je bent van harte welkom!

Foto: Gon Boers

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld