DorpsGoed: De Blauwe Scholk omver?

DorpsGoed: De Blauwe Scholk omver?

Een persbericht van een kantje. De Blauwe Scholk wordt gesloopt. Daar kijkt Mariska Sturkenboom van DorpsGoed van op: “Ja, ik las de kop en dacht: Nu meteen en was dat wel de afspraak? Toen ik het artikel verder las, begreep ik dat wethouder van der Aa en wethouder Mathijssen wel een poging willen doen de gevel te bewaren, dat is immers beloofd in de visie die het college voor het centrum van Den Dungen heeft opgesteld.”

Lukt dat, de gevel behouden?

Mariska Sturkenboom: “Nou, vanuit DorpsGoed hebben we daar wel wat vragen bij. De sloop wordt ineens in gang gezet. Binnen 4 tot 9 maanden. De vraag is natuurlijk of er op korte termijn alweer gebouwd gaat worden, zodat de gevel gebruikt kan worden. Als er weer jaren een gat ligt, kan de gevel vast niet blijven staan. Dus daar hebben we bij de wethouders opheldering over gevraagd.”

Best wel een verrassing die sloop!

“Tja, dat is het voor ons ook”, gaat Mariska verder. “We begrepen dat er voor een activiteit in september 2020 nog toestemming van het college was om de Blauwe Scholk te gebruiken. En nu is het ineens te gevaarlijk. Dus voor ons komt de sloop nogal uit de lucht vallen. Daarnaast wordt er wat gezegd over de geurcirkel die gelegd wordt op de Blauwe Scholk, maar die is natuurlijk weg als de boerderij op de Donksestraat weg is. Dus daar hoeft de Blauwe Scholk niet voor afgebroken te worden. Als de schoorsteen een probleem is, haal die dan weg. Straks zitten we weer met een groot gat in het centrum dat jaren leeg blijft. Of het moet zo zijn dat er al plannen zijn, maar daar heeft het college niets over gezegd.”

Maar wat wil DorpsGoed dan?

“We juichen nieuwe ontwikkelingen zeker toe. Zo is het positief dat er een plan is om ca. 40 woningen rond de Donksestraat te bouwen. Daar zijn we zeker kritisch op de verkeersafwikkeling. En dat er woningen komen op de plek van de Blauwe Scholk, is iets wat ook in de visie van het college staat. Het dorp heeft behoefte aan kleinere woningen en appartementen voor ouderen en starters.

Wat wil je het college meegeven over de Blauwe Scholk?

We zijn trots op de geschiedenis van Den Dungen en voor veel Dungenaren is de Blauwe Scholk verbonden met het dorp. Prima dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, maar laten we de trots op ons dorp meenemen naar de toekomst, zodat we dat goede gevoel door kunnen geven aan volgende generaties.”

Wilt u meer weten over wat DorpsGoed de afgelopen tijd heeft gedaan? Neem dan contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl of kijk op onze vernieuwde website www.DorpsGoed.nl. Voor de laatste updates kijk je op facebook.com/dorpsgoed.

DorpsGoed: politiek in bijzondere tijden

En toen lag ineens alles stil. Vanaf half maart 2020 was Nederland plotseling aan het overleven. Veel mensen werden ernstig ziek en gingen zelfs dood. Ook in de eigen omgeving werden we getroffen door het overlijden van naasten van wie afscheid nemen moeilijk was en die we erg missen. Sommigen zijn nog steeds bezig met genezen. Langzaamaan komen we uit deze coronacrisis, maar het zal nog lang duren, voordat we het verdriet en de angst hebben verwerkt.

Onder invloed van de crisis stopten we met werken op kantoor, in fabriek of op school. We stopten met bijna alles buiten de deur. Zo kwam eveneens de plaatselijke politiek tot stilstand. Hieruit blijkt dat politiek ook een zaak van mensen is: mensen die bij elkaar komen, zaken overdenken, bespreken en samen besluiten. Toen de politiek in pauzestand ging, ging de gemeente in de regelstand. DorpsGoed zat in deze crisis echter niet stil. Her en der pakte de fractie zaken op of zette ze in gang, uiteraard rekening houdend met alle RIVM-richtlijnen.

Verslaafdenopvang in Dungense Polder

Zo ging de fractie meteen met bewoners van de Dungense Polder in overleg, toen het nieuws rond ging dat Den Bosch daar een verslaafdenopvang wil plaatsen. De bedoeling van dat plan is dat er twintig tijdelijk woonunits komen, waar Bossche daklozen gaan wonen, die niet meer in de stad kunnen blijven. DorpsGoed vindt, net als de omwonenden, dat er vooraf wel heel goede afspraken gemaakt moeten worden. De gemeente Den Bosch en de gemeente Sint-Michielsgestel moeten sowieso de veiligheid waarborgen van de omwonenden en de tweehonderd fietsers die elke dag door dit gebied naar Den Bosch gaan. De fractie van DorpsGoed roept het college van Sint-Michielsgestel op zo snel mogelijk in gesprek te gaan met Den Bosch en zich krachtig op te stellen in het belang van onze inwoners.

Handhaving in Den Dungen

Ook de situatie rond slachterij Cooymans in Den Dungen vroeg om aandacht van de fractie. De gemeente is daar nu eindelijk aan het handhaven, maar pas nadat de buurt er herhaaldelijk op aangedrongen had. Blijkbaar moet eerst de juridische weg bewandeld worden, voordat de gemeente gehoor geeft aan klachten van burgers. DorpsGoed keek mee in de buurt en luisterde naar wat er speelt. DorpsGoed vraagt het college in de eerstvolgende raadsvergadering om een reactie.

Wilt u meer weten over wat DorpsGoed de afgelopen tijd heeft gedaan? Neem dan contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl of kijk op onze vernieuwde website www.DorpsGoed.nl. Voor de laatste updates kijk je op facebook.com/dorpsgoed.

DorpsGoed: vóór bloeiende dorpsgemeenschappen

De gemeente Sint-Michielsgestel bestaat uit meerdere dorpskernen. Deze kernen zijn niet even groot en vragen uiteraard ieder om een andere aanpak en andere middelen om ervoor te zorgen dat het levendige en bloeiende gemeenschappen blijven. 

Het dorp Sint-Michielsgestel kent zijn eigen uitdagingen met een nieuw centrum en een nieuw gemeenschapshuis. Daarin is het volgens DorpsGoed echter niet uniek in onze gemeente. Zo wordt er ook in Berlicum gebouwd aan een nieuw centrum en is daar sprake van enige leegstand. Daarnaast heeft Gemonde een nieuw gemeenschapshuis in aanbouw en nam het bestuur van Litserborg ook de uitdaging aan om tot een gezonde exploitatie te komen. Toch lijkt het er sterk op dat er op dit moment in Gestel extra personeel wordt ingezet en geld wordt uitgegeven. DorpsGoed vraagt zich of dat wel zo vanzelfsprekend is.

Centrummanager voor Gestel

In de kern Sint-Michielsgestel is een centrummanager aangesteld, deze moet de leegstand in de winkelpanden helpen voorkomen en oplossen. Mariska Sturkenboom vraagt zich of dit enkel aandacht verdient in het dorp Gestel en of er ook niet inzet nodig is in Berlicum en Den Dungen, waar leegstand van winkelpanden eveneens een probleem is. Mariska: “Bij de behandeling van de economische visie van de gemeente in augustus 2019 vroeg ik al aandacht voor de leegstand aan het Mercuriusplein.”

Programmamanager voor de Meander

In al onze dorpen hebben we gemeenschapshuizen, waarin veel activiteiten door de gebruikers van de verschillende verenigingen activiteiten worden georganiseerd. Opvallend is dat er in de Meander ter ondersteuning een programmamanager van Bint is aangesteld. Mariska: “Ook hier vraagt DorpsGoed zich af waarom er in de Meander door de gemeente wel geld is vrijgemaakt en in de andere gemeenschapshuizen niet. In de andere gemeenschapshuizen moeten de besturen zelf hun “programma managen” en in Gestel gebeurt dat met extra subsidie van de gemeente.” Mariska: “Ik vind dat vreemd en dus hoor ik graag van wethouder Van der Aa of zij ook vindt dat hier met twee maten wordt gemeten.”

Wil je meer weten over deze kwesties of je mening met DorpsGoed delen? Neem contact op met Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed blijft strijden voor Dungense polder

Donderdag 31 oktober stond de centrumvisie Den Dungen op de Gestelse raadsagenda. Een breed palet aan ontwikkelingen, die in die visie is opgenomen, kwam bij de bespreking van die visie voorbij. DorpsGoed staat hier vooral stil bij een onderwerp waar de partij zich sinds de oprichting in 1999 sterk voor maakte en niet zonder succes.

DorpsGoed blij met enkele stappen

Om te beginnen benadrukte Mariska Sturkenboom in de raad blij te zijn met een aantal ontwikkelingen die vertaald zijn in deze visie en die nu eindelijk opgepakt worden. Mariska: “Het is goed dat eindelijk het gebied Grienselhof en het gebied rondom de Blauwe Scholk ontwikkeld worden. Ik ben wel reëel en denk dat er op de ene plek sneller succes is te behalen dan op de andere. Daarom begrijp ik ook niet dat het college in deze visie zaken heeft opgenomen, die eigenlijk alleen maar zand in hun toch al haperende motor strooien.”

Dungense polder moet open blijven

De afgelopen decennia is er vaak verzet geweest en uiteindelijk ook constructief overleg gevoerd tussen de gemeente Sint-Michielsgestel en de Bossche politiek over de Dungense polder. Uitkomst van die inspanningen van vooral DorpsGoed is dat er ook vanuit de stad Den Bosch een andere kijk ontstond op dit bijzondere gebied tussen stad en platteland. Mariska: “Wat begon met inspanningen van Harrie en Jos Maas werd opgepakt door anderen in onze partij en leidde met vooral de inzet van Martijn van Meurs tot de huidige situatie: het behoud van een waardevol open en groen gebied. Ik weet dat veel inwoners DorpsGoed dankbaar zijn. Dit was natuurlijk alleen mogelijk met de steun van de overige partijen in de Gestelse raad en de diverse colleges. 

Geen steun voor amendement

“Ik begrijp dan ook helemaal niets van dit college dat nu in deze centrumvisie een ontwikkeling opneemt die grotendeels buiten dit gebied ligt,” zucht Mariska. “Daarnaast wordt met een visie op woningbouw aan deze westkant van Den Dungen, het openhouden van dit bijzondere gebied teniet gedaan.” Mariska meent dat Den Bosch zich bekocht zal voelen: wij laten het open en Gestel gaat aan de slag. Bovendien verwacht zij verzet tegen een visie waarin deze ontwikkeling is opgenomen. “Je organiseert met het bouwen aan de westkant van Den Dungen je eigen verzet tegen deze centrumvisie,” verwacht Mariska. Helaas kreeg het amendement van DorpsGoed, de Gestelse Coalitie en de PvdA om deze passage uit dit plan te schrappen onvoldoende steun.

Wil je meer weten over deze centrumvisie of je mening met DorpsGoed delen? Neem contact op met Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed voor afkoppelen en tegen hittestress

In september stond de duurzaamheidsvisie van de gemeente Sint-Michielsgestel op de raadsagenda. Goed dat het college met een visie komt, maar eerlijk gezegd: het duurt wel allemaal erg lang bij een thema waar burgers gewoon ook actie willen zien. Teneur van het document was vergroten van het bewustwording van onze inwoners. Een goed uitgangspunt wat DorpsGoed betreft, maar als je daar als lokale overheid ook direct eigen acties aan verbindt, ben je voor diezelfde burger geloofwaardiger.

Voor afkoppelen regenwater

Vanuit DorpsGoed pleitten we in de vergadering voor meer initiatief op het vlak van het afkoppelen van regenwater. Gezien de verdroging, is dit een ingreep die snel uitgevoerd moet worden en waarvan het effect bij concrete acties direct merkbaar is. Momenteel loopt het afkoppelen van regenwater (d.w.z. dat het regenwater niet via het rioolstelsel afgevoerd wordt) gelijk op met de vervanging van het rioolstelsel. DorpsGoed wil dat er sneller actie plaatsvindt en diende een motie in die de “Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater” naar voren haalt. Deze motie kreeg unaniem steun in de gemeenteraad en zo kunnen inwoners al vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van deze regeling en dus ook zelf tot afkoppeling overgaan. DorpsGoed hoopt dat velen gebruik maken van deze regeling. Martijn van Meurs: “Een aantal bewoners van de Van Rijckevorselstraat in Den Dungen is al een tijdje bezig met een aantal proeven om het regenwater niet af te voeren, maar direct op te nemen in de grond. Dergelijke initiatieven zullen hopelijk toenemen als de gemeente Gestel zich proactief opstelt met een stimuleringsregeling.”

DorpsGoed tegen hittestress

Bij de inrichting in de openbare ruimte wordt steeds meer rekening gehouden met hittestress. DorpsGoed juicht dit van harte toe. Wij menen echter dat er in onze gemeente nog genoeg plaatsen zijn waar voorlopig de buitenruimte niet anders wordt ingericht, maar waar wel hittestress wordt ervaren. DorpsGoed daagde ter vergadering het college uit te zorgen dat kleinschalige pilots en samenwerking met inwoners, onderzoekers en studenten, juist op die plekken plaats kunnen vinden. Martijn van Meurs: “In veel van die gevallen snijdt het mes aan twee kanten: er komt minder verharding (bestrating) en meer groen. Het gevolg is dat meer regenwater direct opgenomen wordt en dat de temperatuur bij hitte afneemt.

DorpsGoed: afvalbeleid Gestels college aan de straat gezet!

Eind september stond het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Sint-Michielsgestel op de agenda van de gemeenteraad. Onder de nieuwe, klinkende naam ‘grondstoffenplan’ presenteerde het college een plan dat inhoudelijk géén ambitie uitstraalde, maar wel héél duur mocht zijn. DorpsGoed is voor goede plannen en ambities en die mogen als het gaat om terugdringen van afval, best geld kosten. DorpsGoed was tegen dit collegeplan, maar hoefde uiteindelijk niet tegen te stemmen: het plan haalde de stemming niet eens!

Gestels college: lastenverzwaring voor onze burgers

Voor het tweede jaar op rij belooft het kabinet Rutten dat volgend jaar de koopkracht van alle burgers omhoog gaat. Blijkbaar vond het Gestels college deze belofte van dit kabinet dusdanig overtuigend dat het met een plan kwam, dat deze koopkrachtstijging grotendeels ongedaan maakt. DorpsGoed vindt het onbegrijpelijk dat dit college in deze tijd waarin duurzaamheid hoog op de agenda staat met een ongeïnspireerd afvalplan durft te komen en daar vervolgens vanwege slecht financieel beleid de burger de forse rekening (1 miljoen euro!) voor presenteert.

Géén wijn in nieuwe zakken

Mariska Sturkenboom: “ De titel ‘grondstoffenplan’ deed iets nieuws vermoeden, maar de werkelijkheid was onthutsend. Het woord ‘grondstoffenplan’ bleek niet meer dan een mooie afleidingsmanoeuvre voor een gebrek aan ideeën en beleid op het gebied van afval. Dit nieuwe beleid bleek niet meer dan een aantal ondergrondse afvalcontainers bij wooncomplexen en wat extra voorlichting over afval.” Mariska vervolgt: “Daarnaast was er een groot tekort in het Gestels spaarpotje om de kosten van het afdekken van voormalige regionale afvalstort Vlagheide op te hoesten. De kosten voor deze ‘plannen’ mochten opgehoest worden door de Gestelse burger door een forse prijsstijging op het vastrechttarief op de afvalheffing.” De voltallige raad had kritiek op het plan en zij gaf het college de opdracht met een beter plan te komen.

DorpsGoed: uw mening over centrumvisie Den Dungen

Er is al jaren sprake van leegstand van een paar karakteristieke panden in de kom van Den Dungen. In diezelfde jaren drong DorpsGoed aan op actie richting college, maar tot nu toe zonder resultaat. Het plan “Centrumvisie Den Dungen” dat nu eindelijk in oktober in de raad komt, moet duidelijkheid geven over wat de gemeente met deze locaties kan gaan doen, maar ook er in het hele centrum van Den Dungen aan ontwikkelingen mogelijk zijn. U begrijpt een heel belangrijk plan, dat het karakter van het dorp sterk kan beïnvloeden.

Meer dan Blauwe Scholk en Grienselhof

Zoals gezegd, gaat de opgestelde centrumvisie niet alleen over de gemeentelijke eigendommen Blauwe Scholk en Grienselhof, ook allerlei andere zaken komen voorbij. Waar in het dorp zou je aan horeca kunnen denken, waar aan een plek voor een supermarkt, waar breiden we het dorp uit met woningen? Over veel van deze vragen hebben inwoners bij de totstandkoming van het plan al mogen meepraten, maar ondanks die interactie ligt er toch een plan dat tot nu toe weer veel schriftelijke reacties heeft opgeroepen.

Vragen of reageren?

Op woensdagavond 4 september om 19.30 uur stellen de raadsleden en andere leden van DorpsGoed u in de gelegenheid om vragen te stellen over dit plan. U kunt die avond ook uw reactie geven op deze centrumvisie. Voor DorpsGoed is het van belang om vóór de behandeling van dit plan goed op de hoogte te zijn van wat de inwoners van Den Dungen/Maaskantje hiervan vinden. Als uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad, willen de raadsleden goed voorbereid zijn.

Waar moet u zijn?

Het gesprek over het Dungens centrum hoort plaats te vinden in het centrum. U vindt de leden van DorpsGoed die avond bij redelijk weer op het plein voor de Litserborg. DorpsGoed staat u graag te woord en/of hoort graag uw mening.

DorpsGoed: wonen bereikbaar voor iedereen

Op donderdag 19 september deed de fractie van DorpsGoed, ondersteunt door drie partijen in de Gestelse gemeenteraad, tevergeefs een beroep de wethouder Van der Aa. Een motie om te onderzoeken of het concept van Tiny Houses óf andere alternatieve woonvormen realiseerbaar is binnen de woningbouwprojecten in onze gemeente, kreeg onvoldoende steun. De wethouder én coalitie staan niet open voor onderzoek naar andere mogelijkheden en geloven vooral in het eigen gelijk.

Woningbouwmarkt nu voor velen niet toegankelijk

Gezien de lage doorstroming in de sociale huurmarkt en de lange wachtlijsten, is de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad een onderwerp met hoge prioriteit. Uit onderzoek blijkt dat het knelpunt in de sociale huursector vooral bij jongeren onder de 30 jaar ligt. Zij ondervinden grote problemen bij het vinden van een huurwoning of een koopwoning. Binnen onze gemeente is de doelstelling voor het aantal dure eengezinswoningen ruimschoots gehaald, maar de bouw van goedkope en middeldure huur- en koopwoningen moet extra aandacht krijgen.

DorpsGoed pleit voor Tiny Houses

Mariska Sturkenboom geeft aan: “DorpsGoed pleit er al jaren voor dat onze senioren en jongeren meer mogelijkheden hebben om onze gemeente te blijven wonen. We kunnen woningbouw, anders dan eengezinswoningen en dure appartementen niet meer als enig alternatief aanbieden. Het is nu echt tijd om serieus naar alternatieven te kijken.” Mariska vervolgt: “Om te zorgen dat jongeren niet massaal naar Schijndel en Den Bosch vertrekken en om te zorgen dat onze ouderen in passende woonruimte kunnen wonen, willen we bijvoorbeeld graag de braakliggende stukken grond binnen onze gemeente, waar de komende jaren nog niet op gebouwd gaat worden, inzetten voor alternatieve vormen van tijdelijk wonen. Tiny Houses is zo’n alternatief, deze woningen zijn zowel tijdelijk als permanent te plaatsen. DorpsGoed vindt dat het tijd wordt dat de gemeente Sint-Michielgestel serieus kijkt naar dit alternatief”

Bereidheid bij college en coalitie ontbreekt volledig

DorpsGoed, Groen Links, PvdA en D66 hadden niet de intentie het college of de coalitie iets als Tiny Houses op te leggen. Mariska: “Het enige wat we vroegen om onderzoek te doen naar deze of een vergelijkbare mogelijkheid. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom zo’n belangrijk onderwerp als huisvesting ‘politiek’ wordt gemaakt en er niet eens naar serieus gekeken wordt. Overal om Sint-Michielsgestel heen is er aandacht voor andere oplossingen voor de problemen op de woningmarkt, maar niet in onze gemeente. Waar zijn ze bang voor?”

Wilt u een reactie geven op dit artikel? Benader Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed in gesprek over centrumvisie Den Dungen

Op woensdagavond 4 september gingen leden van DorpsGoed met Dungenaren in gesprek over de gemeentelijke visie op het centrum Den Dungen. Ruim twintig betrokken inwoners van Den Dungen en Maaskantje wist de weg naar de partytent voor de ingang van de Litserborg te vinden en ging in gesprek.

Voor en tegen in gesprek

Raadslid Diny Pennings: “Wat mooi was dat er ter plekke ook gesprekken ontstonden tussen bewoners zelf over deze gebiedsvisie. Zo vindt de een het prima dat er meer gebouwd wordt en pleit de ander voor terughoudendheid en dus minder bebouwing.” Mariska Sturkenboom vult aan: “Er worden wel twijfels geuit over het verschuiven van de bebouwde kom. Is bouwen achter de Blauwe Scholk niet de eerste stap verder de polder in en wat betekent dit voor de achterblijvende agrariër? Landelijk ervaren we ook allemaal de gevolgen van de stikstof normen.” Het viel Mariska bovendien op dat er een duidelijke roep was om meer groen of een parkachtige inrichting bij de ontwikkeling nabij de Grienselhof.

Supermarkt en zorgen over verkeer

Meerdere bezoekers stonden stil bij de gedachte van een extra locatie voor een supermarkt. Wie krijgt het bedacht om in deze visie een supermarkt achter Boer Goossens te plannen? Is er überhaupt wel behoefte aan nog een supermarkt? Is deze plek wel geschikt vanuit het perspectief van bereikbaarheid? Was het niet beter geweest deze te plannen in Maaskantje of ergens in het gebeid langs de Hoogstraat? Martijn van Meurs (steunfractielid namens DorpsGoed): “Terugkerend was ook de zorg over de verwachte toename van verkeer op wegen die daar niet op ingericht zijn.”

Vervolg

Deze geanimeerde gesprekken over de centrumvisie hebben ertoe bijgedragen dat DorpsGoed nog beter voorbereid is op de bespreking van deze visie in de Gestelse raad. Mariska: “We willen ons als raadsleden niet beperken tot het lezen van plannen en ingediende zienswijzen. Wij willen ook letterlijk horen wat er leeft bij onze inwoners. Het is aan ons om dit soort signalen bij de bespreking van dit voorstel aan de orde te stellen. Uiteindelijk gaat het er om dat onze burgers ervaren dat hun reacties en zienswijzen gewogen worden en ertoe leidt dat deze visie een breed gedragen visie wordt.”

Wilt u een reactie geven op de visie “Centrumvisie Den Dungen” of op dit artikel? Benader Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed, vóór een goede bibliotheek

Al jaren zijn de bibliotheken belangrijk voor onze inwoners: niet alleen om boeken uit te lenen, maar ook om te zorgen dat we mee kunnen blijven doen in onze informatiemaatschappij.

En ook in deze nieuwe tijden maakt de bibliotheek mensen wegwijs in de informatiemaatschappij. Daarnaast ondersteunt de bieb het onderwijs en helpt zij mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Onze bibliotheken zorgen ervoor dat kinderen op een leuke manier kennismaken met boeken, verhalen en dus lezen. Kortom, de bibliotheek is meer dan een uitleenpunt.

Bijzonder voor onze gemeente is bovendien dat de bibliotheken onderdeel zijn van de dorpshuizen in onze gemeente; sterker nog zij zorgen voor een deel van de dagelijkse ‘loop’ in D’n Durpsherd, Litserborg, Meander en straks in het dorpshuis in Gemonde. De gemeente Sint-Michielsgestel vindt dat de bieb in vijf dorpen aanwezig moet zijn, maar tegelijkertijd bezuinigt zij er al jaren op.

Motie DorpsGoed: geef de bibliotheken een reële kans!

DorpsGoed vindt dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de bieb. Mariska Sturkenboom diende een motie in om dat voor elkaar te krijgen: “Per inwoner geeft onze gemeente ongeveer 8 euro per inwoner uit aan de bibliotheek. In Boxtel is dat 16 euro en in Vught bijvoorbeeld 20 euro per inwoner”. Met vijf vestigingen is het dan heel moeilijk om iets van die plekken te maken. We zien nu dat alle extra dingen die een bibliotheek de moeite van het bestaan waard maken, niet gedaan kunnen worden. Dat zien we graag anders.”

Steun voor motie DorpsGoed

Sommige raadsleden wilden de begrotingsbehandeling afwachten en gaven geen steun aan de motie, maar de meeste raadsleden vonden het onderwerp zo belangrijk om daar duidelijk over te zijn. De motie van DorpsGoed kreeg vijftien stemmen vóór en zes stemmen tegen. De wethouder zal nu aan de slag gaan met de bibliotheek om afspraken te maken over het aanbod en de hoeveelheid geld die daarvoor nodig is.

DorpsGoed staat erop dat de bieb een faire kans krijgt om haar rol te blijven spelen in onze dorpen. Bij de begrotingsbehandeling in oktober zal duidelijk worden of dit college daar werk van wil maken. Wordt vervolgd!