Wij wensen iedereen een prettig 2024

Het nieuwe jaar is alweer even van start en de gemeenteraad is nog rustig begonnen. Afgelopen donderdag stonden er alleen hamerstukken op de agenda. Maar voor dit jaar hoopt de fractie nog diverse raadsvoorstellen te zien passeren. Op een aantal stukken wachten wij al geruime tijd. Denk hierbij aan de volgende bestemmingsplannen: Christinastraat, Wonen op de Donk, Veldstraat en Dommeloever. Maar wij zijn ook zeker nieuwsgierig naar het mobiliteitsplan, de omgevingsvisie, het integraal sociaal beleid en nog veel meer. We hoeven dit jaar zeker niet stil te zitten!

Gebiedsontwikkeling Heidelust

Tijdens de raadsvergadering van 21 december is een raadsvoorstel besproken voor de gebiedsontwikkeling Heidelust. Het gaat hier over het stuk grond op het voormalige SCI-terrein. Hiervoor zijn de afgelopen jaren al diverse plannen geweest maar deze moesten voortdurend worden bijgesteld door inzichten vanuit waterschap en provincie.
In het raadsvoorstel wat nu werd aangeboden werd gevraagd te kiezen om het educatief cluster van de Bolster te verplaatsen naar het terrein om daarnaast een landschapspark te realiseren met tijdelijke woningen. Op de huidige locatie van de Bolster aan de Ericastraat komt dan ruimte voor woningbouw. Dit scenario heeft de voorkeur van het schoolbestuur. Zij denken hier een prachtige plek te kunnen maken voor de kinderen die gebruik maken van de school en de opvang. Daarnaast heeft dit plan de grootste kans op goedkeuring vanuit de provincie en waterschap.

DorpsGoed is voorstander van het inzetten van flexibele woningen om sneller te kunnen voldoen aan de huidige hoge vraag naar woningen. Dit geeft lucht op de woningmarkt en biedt kleinere woningen waar vanuit jongeren en ouderen extra vraag naar is. Maar ook om daarna weer ruimte te maken voor groen of andere ontwikkelingen.

Tijdens de raadsvergadering werd er door diverse partijen ook een amendement ingediend om halverwege de looptijd van de geplaatste tijdelijke woningen een onderzoek in te stellen voor permanente woningen. DorpsGoed heeft hierin niet meegestemd. Wij vinden dat tijdelijke woningen ook als zodanig moeten worden ingezet. Hierbij blijft de overheid betrouwbaar en weten omwonenden waar ze aan toe zijn. Mocht gedurende het proces een nieuw plan voor een locatie ontstaan, dan kan er op dat moment een onderzoek worden gestart. DorpsGoed vindt het niet passend om dat al bij de start vast te leggen. Helaas had de meerderheid van de raad een andere mening en zal dit onderzoek er wel komen.

Meer weten over dit raadsbesluit? Lees het op het raadsinformatiesysteem. 

Motie van Treurnis

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar is er door DorpsGoed samen met De Gestelse Coalitie, VVD en D66 een motie van treurnis uitgesproken. In deze motie spreken de partijen hun treurnis uit over de procesvoering van het dossier die het college jarenlang heeft gevolgd.
Al diverse bestuursperiodes heeft het college dit dossier niet zorgvuldig opgepakt. Er was een afwachtende houding en de vastgelegde inspanningsverplichtingen zijn mogelijk onwerkbaar. Daarnaast was bij de raadsleden de deadline van 1 januari 2024 niet bekend. Door dit bestemmingsplan nu 10 dagen voor een belangrijke deadline aan de gemeenteraad aan te bieden zorgt dit ervoor dat wij met de rug tegen de muur staan.
Door het indienen van deze motie wil DorpsGoed het signaal afgeven dat wij teleurgesteld zijn. We zijn het beu om steeds op het laatste moment geconfronteerd te worden met plannen die al jaren liggen. Zo hoort het college niet om te gaan met de gemeenteraad en zeker niet met onze inwoners.

Helaas vond deze motie geen meerderheid in de gemeenteraad waardoor deze niet is aangenomen. 
De motie kun je hier teruglezen.
Lees hier meer over de behandeling van het bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar

Bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar

Op 21 december, net voor het kerstreces, behandelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar in Berlicum. In dit plan gaat het om een omgeving waarbij zich een aantal agrarische bedrijven hebben gevestigd. Een groot aantal hiervan stopt en ontvangt daarvoor Ruimte voor Ruimte titels. Twee agrarische bedrijven willen uitbreiden. Dit was in opvolging van de gebiedsvisie die in 2017 door de gemeenteraad werd vastgesteld. DorpsGoed stemde in 2017 al tegen deze gebiedsvisie omdat wij vonden dat er niet aannemelijk kon worden gemaakt dat de twee uitbreidende bedrijven dit op een verantwoorde manier konden doen. Maar het plan werd wel aangenomen door de meerderheid.

In aanloop tot de raadsvergadering van 21 december heeft de fractie diverse gesprekken gevoerd en vele stukken gelezen om opnieuw een beeld te vormen. Er kwam een extra complexiteit bij omdat er een deadline voor de besluitvorming bij was gekomen. Het bestemmingsplan moest vóór 1 januari 2024 worden vastgesteld omdat de stoppende bedrijven anders geen aanspraak meer konden maken op de Ruimte voor Ruimte titels. Er is door de gemeenteraad juridisch advies gevraagd of het mogelijk was om een splitsing te maken in het bestemmingsplan. Zodat er aparte keuzes konden worden gemaakt voor de stoppende en uitbreidende partijen. Daarop gaf de adviseur aan dat dit grote risico’s met zich mee zou brengen dat dit niet rechtsgeldig zou zijn.

De fractie van DorpsGoed heeft haar hoofd gebroken over dit duivelse dilemma. Er is oog voor de omwonenden met vragen en zorgen over gezondheid, geur, en handhaving bij de twee bedrijven die willen uitbreiden. Dit is ook door de provincie en in de milieueffectrapportage aangegeven. Er is oog voor de zes stoppende partijen die jaren wachten op duidelijkheid en tot de laatste minuut zo in spanning blijven. Zij zouden niet belemmerd moeten worden in hun plannen. Er is oog voor de uitbreidende bedrijven die overeenkomsten hebben gesloten met de gemeente en een betrouwbare overheid verwachten. De vraag is of de gemeente toen wel de juiste keuzes heeft gemaakt.

DorpsGoed heeft uiteindelijk gekozen om bij het standpunt te blijven van 2017. Er werd toen en ook nu weer door diverse partijen aangegeven dat het een lastige keuze is. Maar zij voelden niet de ruimte om hier anders in te stemmen. DorpsGoed wil niet wegblijven van deze lastige keuze en bij het oorspronkelijke standpunt blijven. Als stemverklaring is er aangegeven: “Met een steen in onze maag stemmen wij tegen. Niet om de stoppers te benadelen, maar om onze rug recht te houden tegen de uitbreiding.”
Uiteindelijk is het raadsvoorstel is toch aangenomen in de gemeenteraad. Met 4 stemmen tegen en 16 stemmen voor.

In een interview met DTV Nieuws is de besluitvorming besproken. Hierin deelt fractievoorzitter Miriam Cooijmans het standpunt van DorpsGoed.

Informeer inwoners Sint-Michielsgestel over AZC Kruithoorn

Onze omgeving is voortdurend in beweging. Als dat nu gaat om nieuwe bouwprojecten, het verkeer of opvanglocaties. Als er een verandering in je omgeving komt levert dat vragen en onzekerheden op. DorpsGoed vraagt altijd aandacht voor de inwoners die met vragen zitten. Wij vinden het belangrijk dat zij tijdig worden geïnformeerd en de mogelijkheid hebben om te laten weten wat hen bezig houdt.

Om die reden hebben wij samen met de VVD een motie ingediend om onze inwoners tijdig te informeren over de komst van het asielzoekercentrum op de Poeldonkweg, de Kruithoorn. Deze locatie is onderdeel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, als vanzelfsprekend informeren zij de direct omwonenden. Maar deze locatie ligt voor onze inwoners op de route richting ‘s-Hertogenbosch. Dag en nacht passeren jong en oud de weg langs het kanaal voor school, werk en vrije tijd. Bij die passanten komt nu de vraag op hoe de situatie zal veranderen met de komst van de opvanglocatie. Daar liggen bij sommigen zorgen over veiligheid en handhaving. Laten wij als gemeente Sint-Michielsgestel ervoor zorgen dat onze inwoners hierover goed geïnformeerd worden.

Onze motie is helaas niet aangenomen in de raadsvergadering van 23 november. Het signaal is wel overgekomen en de burgemeester heeft aangegeven dat hij de achterliggende boodschap serieus neemt. Er zijn al goede contacten met de gemeente ‘s-Hertogenbosch over de uitwerking van de plannen. Vanzelfsprekend volgt DorpsGoed dat proces op de voet.

In het Brabants Dagblad van 24 november is hierover geschreven:

Rekenkameronderzoek Grote Bouwprojecten

Op maandag 13 november is het rapport van het onderzoek naar grote bouwprojecten door de rekenkamer van Sint-Michielsgestel en het bureau Lysias Advies  gepresenteerd. Er is de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de sturing van grote bouwprojecten en de werking in de praktijk. Hiervoor is gedoken in vier geselecteerde projecten
1) Centrumplan (Sint-Michielsgestel.
2) Beekveld (Berlicum)
3) Christinastraat (Middelrode)
4) Jacobskamp (Den Dungen)

In het rapport worden tien conclusies weergeven en daaruit zijn zeven aanbevelingen gedaan. Deze gaan over het in positie brengen van de raad, afspraken maken, archivering, projectmatig werken, risicomanagement en lerend werken.
DorpsGoed herkent zich in het rapport en ziet veel zaken terug waar de afgelopen jaar al op is gewezen. Het is fijn om dit alles terug te zien in een onafhankelijk rapport. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat het ook wel schrikken is wanneer we alles zo op een rijtje zien staan. Dit laat zien dat het noodzakelijk is om verbeteringen door te voeren waar onze inwoners en ondernemers in de gemeente positieve gevolgen van zullen ondervinden.

In het interview met DTV Nieuws geeft de fractievoorzitter van DorpsGoed aan blij te zijn dat er in het rapport wordt gesproken over de communicatie naar inwoners. Dat is een herkenbaar onderwerp wat zowel bij grote als kleinere bouwprojecten naar voren is gekomen. De manier waarop de gemeente in contact treedt met omwonenden is erg belangrijk.
Daarnaast geeft Miriam Cooijmans aan dat hierin ook een les zit voor de raad. De afgelopen jaren heeft men er wellicht te veel op het college vertrouwd. Het is goed om nu kritischer te zijn op wat er in het verleden is gebeurd en te kijken wat dit betekent voor het heden.

Tijdens de raadsvergadering van 23 november 2023 zal het rapport worden besproken door de gemeenteraad.
Het interview met DTV Nieuws kun je hieronder terugkijken.
Ook benieuwd naar het rapport? Dit kun je vinden op de website van de gemeenteraad.

Algemene beschouwingen

Tijdens de raadsvergadering op 2 november zijn de begroting 2024, meerjarenbegroting en de najaarsnota 2023 vastgesteld. Dit is een hoogtepunt in het politieke jaar omdat deze vergadering de kans geeft om over het totale beleid te spreken. Die kans hebben wij natuurlijk met beide handen aangegrepen.
De begroting ziet er financieel netjes uit maar DorpsGoed vraagt zich af of we onszelf niet voor de gek houden. Er zijn een aantal grote ontwikkelingen voor onze gemeente die nog niet financieel meegenomen zijn in deze cijfers. Als reden wordt hiervoor gegeven dat er nog te veel onduidelijk is maar ondertussen wordt er ook geen extra geld voor gereserveerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het mobiliteitsplan, iets waar iedereen met smart op zit te wachten. Er is de afgelopen jaren aan inwoners gevraagd om verkeersknelpunten door te geven maar er is daarna ogenschijnlijk nog niets mee gebeurd. Daarvoor wachten we op het plan.  Wat we wel weten is dat voor de uitkomsten veel geld nodig is, maar hoeveel is nog niet bekend. Het is wel duidelijk dat dit een grote impact gaat hebben op de meerjarenbegroting.
Dit is niet alleen zichtbaar bij de grote zaken maar ook bij de kleinere ontwikkelingen. Meermaals wordt er genoemd dat het niet duidelijk is hoe groot de investeringen zijn. Dat er later om meer budget wordt gevraagd. Of worden er dure onderzoeken gedaan maar lijkt er nergens nagedacht te zijn over de fase na het onderzoek, die vast ook geld gaat kosten.
Op deze manier is het mogelijk om een sluitende meerjarenbegroting op te leveren die er netjes uit ziet. Maar wanneer je dieper kijkt rekenen we onszelf rijk.
De vraag is wanneer er duidelijkheid komt over deze kosten en de raad een integrale afweging kan maken. Op sommige raadsvoorstellen wordt al geruime tijd gewacht. Beleidstukken en visiedocumenten worden chronisch vooruitgeschoven. Er lijkt een onderschatting te zijn in hoelang zaken duren. Of er wordt te weinig doorgepakt. Het voelt soms als pappen en nathouden.

Het volledige betoog van DorpsGoed lees je hier.
Of luister je terug op de website van de gemeenteraad.

DorpsGoed motie: meer geld voor onze bibliotheken

In onze gemeente hebben we drie bibliotheken. In de kern van Berlicum én Sint-Michielsgestel is Huis73 gevestigd. In Den Dungen is er een unieke parochiële bibliotheek te vinden. In deze drie bibliotheken wordt hard gewerkt door medewerkers én vrijwilligers om invulling te geven aan deze bibliotheekvoorziening.

Straks wettelijke zorgplicht
Gemeenten hebben nu als taak om de bibliotheekvoorziening te bevorderen. Vanaf januari 2025 komt er een wettelijke zorgplicht voor onze gemeente. We dienen dan te zorgen voor voldoende én volwaardige bibliotheken. Bibliotheken krijgen er een wettelijke taak bij om vijf maatschappelijke functies aan te bieden. De tijd is nu officieel voorbij dat we bij bibliotheken alleen kunnen denken aan het uitlenen van boeken. Er is de afgelopen jaren al flink ingezet op het voorlezen aan peuters, ontvangen van scholen, aanpakken van laaggeletterdheid, hulp bij digitale zelfredzaamheid en veel meer. De uitbreiding van het takenpakket kost natuurlijk geld.

Al jaren ver onder het landelijk gemiddelde
De budgetten voor de bibliotheken in onze gemeente lopen al jaren flink achter op het landelijk gemiddelde. Dit jaar besteden we ongeveer € 12 euro per inwoner, het landelijk gemiddelde ligt op ongeveer € 26 per inwoner. Dat verschil is wel erg groot.

Motie aangenomen
Daarom heeft DorpsGoed bij de jaarlijkse begrotingsvergadering een motie ingediend voor structureel meer geld voor onze bibliotheken. Samen met CDA en GroenLinks/PvdA hebben wij duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede bibliotheekvoorziening is. Met steun van andere raadsfracties is deze motie aangenomen. Volgend jaar ontvangt de gemeenteraad een voorstel waarin zal worden aangegeven hoe de wettelijke taken worden opgepakt en hoeveel geld daarvoor wordt ontvangen. DorpsGoed hoopt dat we zo onze bibliotheken structureel in hun kracht gaan zetten.

Verslaafdenopvang in Dungense polder

In juni schreven we in onze nieuwsbrief al iets over de verslaafdenopvang in de Dungense polder. DorpsGoed had toen vragen gesteld aan het college wat er is gedaan in het contact met de gemeente ’s-Hertogenbosch om alles duidelijk en veilig te laten verlopen. Hierbij is aangegeven dat er een beheergroep wordt gestart om periodiek met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Ook wordt er door een onafhankelijk onderzoeksbureau regelmatig onderzoek gedaan naar hoe mensen de veiligheid en leefbaarheid ervaren. 
Inmiddels is bekend dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan dat de 23 cabines voor deze  Voorziening Langdurig Verblijf (VLV) er nu gewoon mogen komen. Dat is nu ook te zien aan de werkzaamheden die zijn verricht op het terrein aan de Nieuwe Dijk. De cabines zijn inmiddels geplaatst. 
Vanuit omwonenden zijn er zorgen over de veiligheid van omwonenden, passanten en de bewoners van deze opvang. DorpsGoed is erg benieuwd hoe hier uitvoering aan wordt gegeven daarom volgen we dit proces op de voet.

Benieuwd naar de antwoorden op de schriftelijke vragen? Die vind je op de website van de gemeente.

Bestemmingsplan de Rietstok

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met het voorgestelde bestemmingsplan voor Rietstok in Gemonde. Dit plan maakt de realisatie mogelijk van 28 woningen, waaronder 13 rijwoningen, 2 twee-onder-een-kapwoningen, 7 seniorenwoningen en 6 vrije kavels.

Dit project duurt al geruime tijd en houdt de gemoederen goed bezig. Dit was bijvoorbeeld te zien aan de ingezonden brieven in De Brug. DorpsGoed heeft ook meerdere malen gesprekken gevoerd met omwonenden. Zij hadden ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij het Raadsplein. Wij waarderen de betrokkenheid van eenieder bij dit bestemmingsplan.
Na alles afgewogen te hebben heeft de fractie van DorpsGoed ervoor gekozen om akkoord te gaan met dit bestemmingsplan. De nood voor woningen is in Gemonde erg groot. In dit dorp zijn in de afgelopen jaren niet of nauwelijks nieuwe woningen gebouwd. Dit zorgt ervoor dat de doorstroom stil is blijven staan.

DorpsGoed heeft extra aandacht gevraagd voor de omgevingsdialoog. Sommige omwonenden hebben aangegeven dat deze niet goed is verlopen. Hoewel de projectontwikkelaar en de gemeente aangeven dat er wel degelijk een dialoog heeft plaatsgevonden wordt dit toch anders ervaren. De verwachtingen lijken hierover uiteen te lopen. Het is goed om daar op voorhand duidelijk in te zijn en tussentijds opnieuw af te stemmen. In december 2022 heeft de gemeenteraad een nieuw participatiebeleid aangenomen. De omgevingsdialoog horende bij dit plan heeft nog daarvoor plaatsgevonden. DorpsGoed is zeer benieuwd hoe de omgevingsdialogen volgens de nieuwe richtlijnen worden ervaren, want dit moet beter. DorpsGoed begrijpt dat dit proces niet vlekkeloos is verlopen en betreurt de weerstand van omwonenden. Desondanks zien wij de noodzaak van bouwen in Gemonde. Hopelijk brengt dit plan meer in beweging zodat er nog meer voor Gemonde wordt ontwikkeld. Want met 28 woningen zijn we er nog niet.