DorpsGoed: De Blauwe Scholk omver?

DorpsGoed: De Blauwe Scholk omver?

Een persbericht van een kantje. De Blauwe Scholk wordt gesloopt. Daar kijkt Mariska Sturkenboom van DorpsGoed van op: “Ja, ik las de kop en dacht: Nu meteen en was dat wel de afspraak? Toen ik het artikel verder las, begreep ik dat wethouder van der Aa en wethouder Mathijssen wel een poging willen doen de gevel te bewaren, dat is immers beloofd in de visie die het college voor het centrum van Den Dungen heeft opgesteld.”

Lukt dat, de gevel behouden?

Mariska Sturkenboom: “Nou, vanuit DorpsGoed hebben we daar wel wat vragen bij. De sloop wordt ineens in gang gezet. Binnen 4 tot 9 maanden. De vraag is natuurlijk of er op korte termijn alweer gebouwd gaat worden, zodat de gevel gebruikt kan worden. Als er weer jaren een gat ligt, kan de gevel vast niet blijven staan. Dus daar hebben we bij de wethouders opheldering over gevraagd.”

Best wel een verrassing die sloop!

“Tja, dat is het voor ons ook”, gaat Mariska verder. “We begrepen dat er voor een activiteit in september 2020 nog toestemming van het college was om de Blauwe Scholk te gebruiken. En nu is het ineens te gevaarlijk. Dus voor ons komt de sloop nogal uit de lucht vallen. Daarnaast wordt er wat gezegd over de geurcirkel die gelegd wordt op de Blauwe Scholk, maar die is natuurlijk weg als de boerderij op de Donksestraat weg is. Dus daar hoeft de Blauwe Scholk niet voor afgebroken te worden. Als de schoorsteen een probleem is, haal die dan weg. Straks zitten we weer met een groot gat in het centrum dat jaren leeg blijft. Of het moet zo zijn dat er al plannen zijn, maar daar heeft het college niets over gezegd.”

Maar wat wil DorpsGoed dan?

“We juichen nieuwe ontwikkelingen zeker toe. Zo is het positief dat er een plan is om ca. 40 woningen rond de Donksestraat te bouwen. Daar zijn we zeker kritisch op de verkeersafwikkeling. En dat er woningen komen op de plek van de Blauwe Scholk, is iets wat ook in de visie van het college staat. Het dorp heeft behoefte aan kleinere woningen en appartementen voor ouderen en starters.

Wat wil je het college meegeven over de Blauwe Scholk?

We zijn trots op de geschiedenis van Den Dungen en voor veel Dungenaren is de Blauwe Scholk verbonden met het dorp. Prima dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, maar laten we de trots op ons dorp meenemen naar de toekomst, zodat we dat goede gevoel door kunnen geven aan volgende generaties.”

Wilt u meer weten over wat DorpsGoed de afgelopen tijd heeft gedaan? Neem dan contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl of kijk op onze vernieuwde website www.DorpsGoed.nl. Voor de laatste updates kijk je op facebook.com/dorpsgoed.

DorpsGoed: politiek in bijzondere tijden

En toen lag ineens alles stil. Vanaf half maart 2020 was Nederland plotseling aan het overleven. Veel mensen werden ernstig ziek en gingen zelfs dood. Ook in de eigen omgeving werden we getroffen door het overlijden van naasten van wie afscheid nemen moeilijk was en die we erg missen. Sommigen zijn nog steeds bezig met genezen. Langzaamaan komen we uit deze coronacrisis, maar het zal nog lang duren, voordat we het verdriet en de angst hebben verwerkt.

Onder invloed van de crisis stopten we met werken op kantoor, in fabriek of op school. We stopten met bijna alles buiten de deur. Zo kwam eveneens de plaatselijke politiek tot stilstand. Hieruit blijkt dat politiek ook een zaak van mensen is: mensen die bij elkaar komen, zaken overdenken, bespreken en samen besluiten. Toen de politiek in pauzestand ging, ging de gemeente in de regelstand. DorpsGoed zat in deze crisis echter niet stil. Her en der pakte de fractie zaken op of zette ze in gang, uiteraard rekening houdend met alle RIVM-richtlijnen.

Verslaafdenopvang in Dungense Polder

Zo ging de fractie meteen met bewoners van de Dungense Polder in overleg, toen het nieuws rond ging dat Den Bosch daar een verslaafdenopvang wil plaatsen. De bedoeling van dat plan is dat er twintig tijdelijk woonunits komen, waar Bossche daklozen gaan wonen, die niet meer in de stad kunnen blijven. DorpsGoed vindt, net als de omwonenden, dat er vooraf wel heel goede afspraken gemaakt moeten worden. De gemeente Den Bosch en de gemeente Sint-Michielsgestel moeten sowieso de veiligheid waarborgen van de omwonenden en de tweehonderd fietsers die elke dag door dit gebied naar Den Bosch gaan. De fractie van DorpsGoed roept het college van Sint-Michielsgestel op zo snel mogelijk in gesprek te gaan met Den Bosch en zich krachtig op te stellen in het belang van onze inwoners.

Handhaving in Den Dungen

Ook de situatie rond slachterij Cooymans in Den Dungen vroeg om aandacht van de fractie. De gemeente is daar nu eindelijk aan het handhaven, maar pas nadat de buurt er herhaaldelijk op aangedrongen had. Blijkbaar moet eerst de juridische weg bewandeld worden, voordat de gemeente gehoor geeft aan klachten van burgers. DorpsGoed keek mee in de buurt en luisterde naar wat er speelt. DorpsGoed vraagt het college in de eerstvolgende raadsvergadering om een reactie.

Wilt u meer weten over wat DorpsGoed de afgelopen tijd heeft gedaan? Neem dan contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl of kijk op onze vernieuwde website www.DorpsGoed.nl. Voor de laatste updates kijk je op facebook.com/dorpsgoed.

DorpsGoed: vóór bloeiende dorpsgemeenschappen

De gemeente Sint-Michielsgestel bestaat uit meerdere dorpskernen. Deze kernen zijn niet even groot en vragen uiteraard ieder om een andere aanpak en andere middelen om ervoor te zorgen dat het levendige en bloeiende gemeenschappen blijven. 

Het dorp Sint-Michielsgestel kent zijn eigen uitdagingen met een nieuw centrum en een nieuw gemeenschapshuis. Daarin is het volgens DorpsGoed echter niet uniek in onze gemeente. Zo wordt er ook in Berlicum gebouwd aan een nieuw centrum en is daar sprake van enige leegstand. Daarnaast heeft Gemonde een nieuw gemeenschapshuis in aanbouw en nam het bestuur van Litserborg ook de uitdaging aan om tot een gezonde exploitatie te komen. Toch lijkt het er sterk op dat er op dit moment in Gestel extra personeel wordt ingezet en geld wordt uitgegeven. DorpsGoed vraagt zich of dat wel zo vanzelfsprekend is.

Centrummanager voor Gestel

In de kern Sint-Michielsgestel is een centrummanager aangesteld, deze moet de leegstand in de winkelpanden helpen voorkomen en oplossen. Mariska Sturkenboom vraagt zich of dit enkel aandacht verdient in het dorp Gestel en of er ook niet inzet nodig is in Berlicum en Den Dungen, waar leegstand van winkelpanden eveneens een probleem is. Mariska: “Bij de behandeling van de economische visie van de gemeente in augustus 2019 vroeg ik al aandacht voor de leegstand aan het Mercuriusplein.”

Programmamanager voor de Meander

In al onze dorpen hebben we gemeenschapshuizen, waarin veel activiteiten door de gebruikers van de verschillende verenigingen activiteiten worden georganiseerd. Opvallend is dat er in de Meander ter ondersteuning een programmamanager van Bint is aangesteld. Mariska: “Ook hier vraagt DorpsGoed zich af waarom er in de Meander door de gemeente wel geld is vrijgemaakt en in de andere gemeenschapshuizen niet. In de andere gemeenschapshuizen moeten de besturen zelf hun “programma managen” en in Gestel gebeurt dat met extra subsidie van de gemeente.” Mariska: “Ik vind dat vreemd en dus hoor ik graag van wethouder Van der Aa of zij ook vindt dat hier met twee maten wordt gemeten.”

Wil je meer weten over deze kwesties of je mening met DorpsGoed delen? Neem contact op met Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed: waardeer de lokale netwerken voor onze jeugd

Op donderdag 21 november stond het Regionaal Beleidsplan Jeugdzorg op de agenda van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Het Gestels college en veel regiogemeenten staan in de wachtstand als het gaat om de maatregelen van het kabinet wat betreft de regionalisering van de gespecialiseerde hulp. DorpsGoed blijft pleiten voor het principe van het belang van lokale netwerken en wil tegelijkertijd ook tempo.

Ouders als eerste aan zet

Uiteraard zijn de ouders van kinderen als eerste aan zet als het gaat om de opvoeding en begeleiding van hun kinderen. Maar iedereen weet dat sommige gezinssituaties en sommige kinderen om meer vragen dan wat de gemiddelde ouder kan bieden. Dat is geen schande, maar werkelijkheid. Veel van deze kinderen en gezinnen hebben allereerst behoefte aan begrip en steun van hun directe omgeving. Gelukkig kunnen we er in de dorpen van onze gemeente op vertrouwen dat er om elk gezin een heel natuurlijk netwerk van ondersteuning is.

It takes a village to raise a child

Voor het gros van de kinderen in onze dorpen is het netwerk van buurt, basisschool, verenigingen en jeugdwerk meer dan toereikend om hun plek in de samenleving te vinden. Diny Pennings: “Ook in deze digitale tijden worden kinderen naast het eigen gezin nog steeds ‘opgevoed’ en opgevangen door mensen die in diverse organisaties en verenigingen actief zijn. Er nog steeds sprake van een heel dorp dat een kind opvoedt. Iedereen snapt dat het om die reden van belang is, dat we die “goedkope” vorm van ondersteuning als gemeente blijven ondersteunen. Alles wat zij kunnen doen om kind en gezin te helpen is ongelooflijk waardevol, en dan niet alleen in euro’s!”

Complexe zorg ook onze zorg

Diny: “Tegelijkertijd weten we ook dat er kinderen zijn voor wie de steun van ouders en de directe omgeving absoluut niet toereikend is; wij pleiten ervoor dat er veel sneller werk wordt gemaakt van de regionale samenwerking om deze kinderen niet het ‘kind van de rekening’ te laten zijn en daarbij niet te wachten op initiatieven van het kabinet.”

Wil je meer weten over de lokale jeugdzorg of je mening met DorpsGoed delen? Neem contact op met Diny Pennings, dinypenningsb@gmail.com

DorpsGoedcafé over Dungense polder

Niet alleen de raadsvergadering over de centrumvisie van Den Dungen, maar ook de publicaties daarna over deze visie en de Dungense polder hebben in het nodige stof doen opwaaien; niet in de laatste plaats vanwege berichten over Bossche windmolens in de polder. Heeft u behoefte om uw vragen of zorgen met DorpsGoed te delen?  Kom dan op woensdag 20 november om 20.00 uur naar het DorpsGoedcafé in de Litserborg. 

Geen vergadering, maar “op de koffie”

Mariska Sturkenboom: “De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat mensen niet meer zitten te wachten op het bijwonen van vergaderingen van politieke partijen; ook niet op die van onze partij. Om die reden zijn we toen aan de slag gegaan met heel veel wijkbezoeken en gesprekken op locatie. Toen we na de zomer in de Gemondse kiosk stonden om te horen hoe die gemeenschap dacht over de nieuwe MFA in de Lambertusschool, trok dat erg veel bezoekers. Een paar maanden geleden stonden we voor de Litserborg om over de centrumvisie van Den Dungen te praten en prompt trok dat bewoners die er met ons over wilden praten.” 

DorpsGoed wil ook nu niet vergaderen over dat onderwerp, maar biedt geïnteresseerden aan om  “op de koffie te komen” in de foyer van de Litserborg. Daar kunnen zij aan de grote tafel met de (raads)leden van DorpsGoed in gesprek over die centrumvisie, over de mooie polder en de windmolenplannen van Den Bosch. Mariska: “Kom dus gerust op de koffie en laat je horen over de Dungense polder! Met deze vorm van meepraten en meedenken willen we graag doorgaan, dus wie weet welk onderwerp er de volgende keer “op tafel” komt.”

Wil je meer weten over de Dungense polder of je mening met DorpsGoed delen? Neem contact op met Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed blijft strijden voor Dungense polder

Donderdag 31 oktober stond de centrumvisie Den Dungen op de Gestelse raadsagenda. Een breed palet aan ontwikkelingen, die in die visie is opgenomen, kwam bij de bespreking van die visie voorbij. DorpsGoed staat hier vooral stil bij een onderwerp waar de partij zich sinds de oprichting in 1999 sterk voor maakte en niet zonder succes.

DorpsGoed blij met enkele stappen

Om te beginnen benadrukte Mariska Sturkenboom in de raad blij te zijn met een aantal ontwikkelingen die vertaald zijn in deze visie en die nu eindelijk opgepakt worden. Mariska: “Het is goed dat eindelijk het gebied Grienselhof en het gebied rondom de Blauwe Scholk ontwikkeld worden. Ik ben wel reëel en denk dat er op de ene plek sneller succes is te behalen dan op de andere. Daarom begrijp ik ook niet dat het college in deze visie zaken heeft opgenomen, die eigenlijk alleen maar zand in hun toch al haperende motor strooien.”

Dungense polder moet open blijven

De afgelopen decennia is er vaak verzet geweest en uiteindelijk ook constructief overleg gevoerd tussen de gemeente Sint-Michielsgestel en de Bossche politiek over de Dungense polder. Uitkomst van die inspanningen van vooral DorpsGoed is dat er ook vanuit de stad Den Bosch een andere kijk ontstond op dit bijzondere gebied tussen stad en platteland. Mariska: “Wat begon met inspanningen van Harrie en Jos Maas werd opgepakt door anderen in onze partij en leidde met vooral de inzet van Martijn van Meurs tot de huidige situatie: het behoud van een waardevol open en groen gebied. Ik weet dat veel inwoners DorpsGoed dankbaar zijn. Dit was natuurlijk alleen mogelijk met de steun van de overige partijen in de Gestelse raad en de diverse colleges. 

Geen steun voor amendement

“Ik begrijp dan ook helemaal niets van dit college dat nu in deze centrumvisie een ontwikkeling opneemt die grotendeels buiten dit gebied ligt,” zucht Mariska. “Daarnaast wordt met een visie op woningbouw aan deze westkant van Den Dungen, het openhouden van dit bijzondere gebied teniet gedaan.” Mariska meent dat Den Bosch zich bekocht zal voelen: wij laten het open en Gestel gaat aan de slag. Bovendien verwacht zij verzet tegen een visie waarin deze ontwikkeling is opgenomen. “Je organiseert met het bouwen aan de westkant van Den Dungen je eigen verzet tegen deze centrumvisie,” verwacht Mariska. Helaas kreeg het amendement van DorpsGoed, de Gestelse Coalitie en de PvdA om deze passage uit dit plan te schrappen onvoldoende steun.

Wil je meer weten over deze centrumvisie of je mening met DorpsGoed delen? Neem contact op met Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed voor afkoppelen en tegen hittestress

In september stond de duurzaamheidsvisie van de gemeente Sint-Michielsgestel op de raadsagenda. Goed dat het college met een visie komt, maar eerlijk gezegd: het duurt wel allemaal erg lang bij een thema waar burgers gewoon ook actie willen zien. Teneur van het document was vergroten van het bewustwording van onze inwoners. Een goed uitgangspunt wat DorpsGoed betreft, maar als je daar als lokale overheid ook direct eigen acties aan verbindt, ben je voor diezelfde burger geloofwaardiger.

Voor afkoppelen regenwater

Vanuit DorpsGoed pleitten we in de vergadering voor meer initiatief op het vlak van het afkoppelen van regenwater. Gezien de verdroging, is dit een ingreep die snel uitgevoerd moet worden en waarvan het effect bij concrete acties direct merkbaar is. Momenteel loopt het afkoppelen van regenwater (d.w.z. dat het regenwater niet via het rioolstelsel afgevoerd wordt) gelijk op met de vervanging van het rioolstelsel. DorpsGoed wil dat er sneller actie plaatsvindt en diende een motie in die de “Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater” naar voren haalt. Deze motie kreeg unaniem steun in de gemeenteraad en zo kunnen inwoners al vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van deze regeling en dus ook zelf tot afkoppeling overgaan. DorpsGoed hoopt dat velen gebruik maken van deze regeling. Martijn van Meurs: “Een aantal bewoners van de Van Rijckevorselstraat in Den Dungen is al een tijdje bezig met een aantal proeven om het regenwater niet af te voeren, maar direct op te nemen in de grond. Dergelijke initiatieven zullen hopelijk toenemen als de gemeente Gestel zich proactief opstelt met een stimuleringsregeling.”

DorpsGoed tegen hittestress

Bij de inrichting in de openbare ruimte wordt steeds meer rekening gehouden met hittestress. DorpsGoed juicht dit van harte toe. Wij menen echter dat er in onze gemeente nog genoeg plaatsen zijn waar voorlopig de buitenruimte niet anders wordt ingericht, maar waar wel hittestress wordt ervaren. DorpsGoed daagde ter vergadering het college uit te zorgen dat kleinschalige pilots en samenwerking met inwoners, onderzoekers en studenten, juist op die plekken plaats kunnen vinden. Martijn van Meurs: “In veel van die gevallen snijdt het mes aan twee kanten: er komt minder verharding (bestrating) en meer groen. Het gevolg is dat meer regenwater direct opgenomen wordt en dat de temperatuur bij hitte afneemt.

DorpsGoed: afvalbeleid Gestels college aan de straat gezet!

Eind september stond het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Sint-Michielsgestel op de agenda van de gemeenteraad. Onder de nieuwe, klinkende naam ‘grondstoffenplan’ presenteerde het college een plan dat inhoudelijk géén ambitie uitstraalde, maar wel héél duur mocht zijn. DorpsGoed is voor goede plannen en ambities en die mogen als het gaat om terugdringen van afval, best geld kosten. DorpsGoed was tegen dit collegeplan, maar hoefde uiteindelijk niet tegen te stemmen: het plan haalde de stemming niet eens!

Gestels college: lastenverzwaring voor onze burgers

Voor het tweede jaar op rij belooft het kabinet Rutten dat volgend jaar de koopkracht van alle burgers omhoog gaat. Blijkbaar vond het Gestels college deze belofte van dit kabinet dusdanig overtuigend dat het met een plan kwam, dat deze koopkrachtstijging grotendeels ongedaan maakt. DorpsGoed vindt het onbegrijpelijk dat dit college in deze tijd waarin duurzaamheid hoog op de agenda staat met een ongeïnspireerd afvalplan durft te komen en daar vervolgens vanwege slecht financieel beleid de burger de forse rekening (1 miljoen euro!) voor presenteert.

Géén wijn in nieuwe zakken

Mariska Sturkenboom: “ De titel ‘grondstoffenplan’ deed iets nieuws vermoeden, maar de werkelijkheid was onthutsend. Het woord ‘grondstoffenplan’ bleek niet meer dan een mooie afleidingsmanoeuvre voor een gebrek aan ideeën en beleid op het gebied van afval. Dit nieuwe beleid bleek niet meer dan een aantal ondergrondse afvalcontainers bij wooncomplexen en wat extra voorlichting over afval.” Mariska vervolgt: “Daarnaast was er een groot tekort in het Gestels spaarpotje om de kosten van het afdekken van voormalige regionale afvalstort Vlagheide op te hoesten. De kosten voor deze ‘plannen’ mochten opgehoest worden door de Gestelse burger door een forse prijsstijging op het vastrechttarief op de afvalheffing.” De voltallige raad had kritiek op het plan en zij gaf het college de opdracht met een beter plan te komen.

DorpsGoed: uw mening over centrumvisie Den Dungen

Er is al jaren sprake van leegstand van een paar karakteristieke panden in de kom van Den Dungen. In diezelfde jaren drong DorpsGoed aan op actie richting college, maar tot nu toe zonder resultaat. Het plan “Centrumvisie Den Dungen” dat nu eindelijk in oktober in de raad komt, moet duidelijkheid geven over wat de gemeente met deze locaties kan gaan doen, maar ook er in het hele centrum van Den Dungen aan ontwikkelingen mogelijk zijn. U begrijpt een heel belangrijk plan, dat het karakter van het dorp sterk kan beïnvloeden.

Meer dan Blauwe Scholk en Grienselhof

Zoals gezegd, gaat de opgestelde centrumvisie niet alleen over de gemeentelijke eigendommen Blauwe Scholk en Grienselhof, ook allerlei andere zaken komen voorbij. Waar in het dorp zou je aan horeca kunnen denken, waar aan een plek voor een supermarkt, waar breiden we het dorp uit met woningen? Over veel van deze vragen hebben inwoners bij de totstandkoming van het plan al mogen meepraten, maar ondanks die interactie ligt er toch een plan dat tot nu toe weer veel schriftelijke reacties heeft opgeroepen.

Vragen of reageren?

Op woensdagavond 4 september om 19.30 uur stellen de raadsleden en andere leden van DorpsGoed u in de gelegenheid om vragen te stellen over dit plan. U kunt die avond ook uw reactie geven op deze centrumvisie. Voor DorpsGoed is het van belang om vóór de behandeling van dit plan goed op de hoogte te zijn van wat de inwoners van Den Dungen/Maaskantje hiervan vinden. Als uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad, willen de raadsleden goed voorbereid zijn.

Waar moet u zijn?

Het gesprek over het Dungens centrum hoort plaats te vinden in het centrum. U vindt de leden van DorpsGoed die avond bij redelijk weer op het plein voor de Litserborg. DorpsGoed staat u graag te woord en/of hoort graag uw mening.