Jong en oud hadden hier al 10 jaar kunnen wonen!

Het terrein aan de Veldstraat in Den Dungen ligt al ruim 10 jaar braak, sinds de samenvoeging van basisschool Sint Jozef met basisschool ’t Kiemveld. DorpsGoed vraagt zich af waarom het toch zo lang duurt voor hier woningen worden gebouwd. Want dat hier gebouwd gaat worden is van meet af aan bekend.

Daarom heeft de fractie onlangs schriftelijke vragen bij het College ingediend. Vragen over onder meer de status van plan Veldstraat. En wanneer we een bestemmingsplan wijziging kunnen verwachten.

Wat DorpsGoed betreft hadden hier al 10 jaar tijdelijke woningen kunnen staan. DorpsGoed vindt het een gemiste kans. Braakliggend terrein kan in de tussenfase  ingezet worden voor tijdelijke woningen totdat er een definitief bestemmingsplan is. Zowel jongeren als ouderen hadden op deze plek al jaren een woonplek kunnen vinden.

Het is niet alleen jammer dat deze mogelijke woonruimte niet al die tijd is ingezet. Maar voor omwonenden ook lastig om na zulke lange leegstand weer te gaan wennen aan ontwikkelingen in de omgeving. Hopelijk kan er op korte termijn doorgepakt worden.

De jeugd heeft de toekomst en bepaalt die zelf!

Zo klonk de hartenkreet van een aantal jongeren op onze kandidatenlijst twee jaar geleden. Het is belangrijk om de inbreng van jongeren ruimte te geven bij verschillende onderwerpen. Veel projecten hebben uiteindelijk ook effect op de jongeren in onze gemeente en gaan dus ook hun aan. En zo ontstond het idee van het instellen van een jongerenraad.

Steeds meer gemeenten geven de stem van jongeren een plek binnen de organisatie en het op te stellen beleid. Het idee achter het instellen van de jongerenraad is om de drempel tussen jongeren en het gemeentebestuur te verlagen. Via de jongerenraad kunnen jongeren zelf kwesties aandragen die vervolgens door de gemeente of gemeenteraad kunnen worden opgepakt of legt de gemeente zelf een vraag voor aan de jongeren.

In de afgelopen raadsvergadering werd opgeroepen om samen een initiatiefvoorstel te schrijven voor een op te stellen jongerenraad. De gemeenteraad reageerde unaniem positief op deze oproep. DorpsGoed is blij dat onze jongeren een zaadje hebben geplant en wil hier dan ook heel graag mee aan de slag gaan, samen met onze jongeren!

Jij bent belangrijk! De gemeente is ook van jou. De jongerenraad is er om jouw stem te laten horen en jouw ideeën te laten tellen. Lijkt het jou leuk om je in te zetten voor jongeren? Wil je meedenken bij het vormgeven van de jongerenraad? Neem dan contact op met fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Nog een weg in het centrum van Den Dungen

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2024 is er een besluit genomen over het bestemmingsplan Wonen op de Donk. Een ontwikkeling van 43 woningen in het centrum van Den Dungen voor een brede doelgroep. Door het saneren van het daar gevestigde agrarische bedrijf komen er mogelijkheden voor ontwikkelingen in de dorpskern. Iets wat DorpsGoed toejuicht.

Maar waar wij niet blij mee zijn is de verkeerskundige wijziging die ook in dit plan is opgenomen. Er komt een weg tússen de Blauwe Scholk en het Raadhuis. Een weg die uitkomt op de Bosscheweg, een paar meter voor het kruispunt bij de Dungense kerk. Een kruispunt wat nu al bekritiseerd wordt als het gaat om verkeersveiligheid. Rond de kerk komen met dit plan straks 6 wegen bij elkaar. Dat is niet niks.
Er is de afgelopen jaren uitgebreid gesproken en gekeken naar de ontsluiting van deze nieuwe wijk. Ook zijn er rapporten over geschreven. Wij erkennen dat dit een lastige opgave is waarbij diverse belangen meespelen. Maar DorpsGoed vindt de gekozen oplossing niet toekomstbestendig.

Hiervoor zijn twee redenen. Deze weg is verkeersonveilig. Er is slecht zicht op dit punt om de weg op te komen. De extra weg die uitkomt op het drukke kruispunt kan leiden tot meer verkeersonveiligheid op het kruispunt. In een verkeerskundig onderzoek is gekeken naar vijf scenario’s. De gekozen weg werd in dit rapport afgeraden. De gemeente heeft er toch voor gekozen om voor deze variant te gaan met wat aanpassingen. DorpsGoed gelooft niet dat dit voldoende is.

Daarnaast denken wij dat deze weg, die direct langs de Blauwe Scholk loopt de herontwikkeling van dit pand in de weg staat. Onlangs is dit historische pand benoemd als monument en zal binnenkort verkocht worden. Wij hopen dat de nieuwe bestemming een meerwaarde heeft voor onze inwoners. Een weg zo dicht langs dit monument zal niet meehelpen in de mogelijkheden.

DorpsGoed heeft in samenwerking met de PPA en De Gestelse Coalitie een motie opgesteld waarbij deze verkeerssituatie onder de aandacht blijft en geëvalueerd gaat worden. Daarmee hopen we dat er uiteindelijk een optimale oplossing komt voor het centrum van Den Dungen.

Waar is de fractie mee bezig?

Het is rustig in de raad. Er zijn nauwelijks stukken ter behandeling, veelal zijn het hamerstukken. In maart is zelfs helemaal geen vergadering bij gebrek aan punten. Tijdens de begroting besprekingen in november 2023 riep DorpsGoed het college al op tot meer daadkracht, doorpakken en duidelijkheid. Het is zichtbaar dat men moeite heeft met plannen en er chronisch wordt doorgeschoven. Waarschijnlijk zal net voor de zomervakantie weer een berg aan stukken worden opgeleverd die dan met moeite zorgvuldig verwerkt kunnen worden.

Het betekent wel dat de raad nu meer tijd heeft voor andere zaken. Zo is de gemeenteraad afgelopen week op werkbezoek geweest naar het voedselbos Den Food Bosch. De naam is misleidend, dit mooie plekje ligt aan de Schuilenburg in Sint-Michielsgestel. Wij werden uitgenodigd door AgriFood Capital om meer inzicht te krijgen in wat zij doen voor onze gemeente en de regio Noordoost-Brabant. Hebben een mooie rondleiding gehad over het perceel met een duidelijke uitleg over het voedselbos en de inzet van AgriFood Capital bij dergelijke initiatieven.

Daarnaast zijn leden van de fractie aanwezig geweest bij een regionale bijeenkomst met onder andere de GGD. Zij vroegen aandacht voor de toekomst van de zorg. Gezien de vergrijzing en de bijbehorende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is een transformatie nodig in onze samenleving. Iedereen zal een verandering in denken, handelen en organiseren moeten inzetten. Natuurlijk op het gebied van zorg en gezond leven. Maar als gemeente kunnen wij daar ook in bijdragen bijvoorbeeld in de woningbouw. Er zijn diverse woonvormen denkbaar waardoor oudere inwoners langer zelfstandig kunnen wonen. Of de mogelijkheden om mantelzorg dichterbij aan te bieden. DorpsGoed volgt dit op de voet en zal zich inspannen om hieraan bij te dragen.

De Dommeloever blijft groen

Ruim 6 jaar geleden, op 24 februari 2018, plantte DorpsGoed een notenboom aan de Schijndelseweg in Sint-Michielsgestel.  Op deze manier wilden we aandacht vragen voor de groene inrichting van de Dommeloever. Inmiddels is bekend geworden dat er definitief niet gebouwd gaat worden op deze plek. Dit is mede op advies van het Waterschap De Dommel en de Provincie Noord-Brabant. Wij zijn erg blij om te horen dat ons beeld van de groene Dommeloever na al die jaren zal worden behouden voor ons en onze kinderen.

De notenboom van DorpsGoed kan blijven staan en krijgt hopelijk een mooie plek in de gehele inrichting. Wij zijn benieuwd welke plannen de gemeente heeft om recht te doen aan deze ecologische verbindingszone.

DorpsGoed maakte zich al sinds 2012 sterk om dit mooie stukje van Sint-Michielsgestel niet te bebouwen. Projectontwikkelaar Heijmans had bouwplannen voor het stukje Dommeloever aan de Schijndelsweg, bij de voormalige Adrianusboerderij. Door een meerderheid van de gemeenteraad werd in 2019 een principebesluit genomen voor de mogelijkheid van bebouwing op deze plek. DorpsGoed was het daar niet mee eens en heeft toen tegen gestemd. Dat maakt dat wij nu extra blij zijn met het nieuws dat er niet gebouwd mag worden.

DorpsGoed is natuurlijk voor het bouwen van voldoende woningen voor onze jongeren en senioren in de gemeente. DorpsGoed vindt dat er nog voldoende plekken in de gemeente zijn waar dit kan worden gerealiseerd. Zowel voor reguliere woningbouw als flexwoningen. Wij zien die plannen dan ook graag tegemoet.


Lees eerdere berichten op onze website:
10-09-2017 – Groen perspectief voor centrum Gestel
10-02-2018 – De eerste boom voor groene Dommeloevers
25-02-2018 – DorpsGoed: plantte eerste boom op Dommeloevers


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Benieuwd wat er speelt in de gemeente Sint-Michielsgestel vanuit de gemeenteraad en de fractie van DorpsGoed? Schrijf je dan in voor de DorpsGroet van DorpsGoed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Wij wensen iedereen een prettig 2024

Het nieuwe jaar is alweer even van start en de gemeenteraad is nog rustig begonnen. Afgelopen donderdag stonden er alleen hamerstukken op de agenda. Maar voor dit jaar hoopt de fractie nog diverse raadsvoorstellen te zien passeren. Op een aantal stukken wachten wij al geruime tijd. Denk hierbij aan de volgende bestemmingsplannen: Christinastraat, Wonen op de Donk, Veldstraat en Dommeloever. Maar wij zijn ook zeker nieuwsgierig naar het mobiliteitsplan, de omgevingsvisie, het integraal sociaal beleid en nog veel meer. We hoeven dit jaar zeker niet stil te zitten!

Gebiedsontwikkeling Heidelust

Tijdens de raadsvergadering van 21 december is een raadsvoorstel besproken voor de gebiedsontwikkeling Heidelust. Het gaat hier over het stuk grond op het voormalige SCI-terrein. Hiervoor zijn de afgelopen jaren al diverse plannen geweest maar deze moesten voortdurend worden bijgesteld door inzichten vanuit waterschap en provincie.
In het raadsvoorstel wat nu werd aangeboden werd gevraagd te kiezen om het educatief cluster van de Bolster te verplaatsen naar het terrein om daarnaast een landschapspark te realiseren met tijdelijke woningen. Op de huidige locatie van de Bolster aan de Ericastraat komt dan ruimte voor woningbouw. Dit scenario heeft de voorkeur van het schoolbestuur. Zij denken hier een prachtige plek te kunnen maken voor de kinderen die gebruik maken van de school en de opvang. Daarnaast heeft dit plan de grootste kans op goedkeuring vanuit de provincie en waterschap.

DorpsGoed is voorstander van het inzetten van flexibele woningen om sneller te kunnen voldoen aan de huidige hoge vraag naar woningen. Dit geeft lucht op de woningmarkt en biedt kleinere woningen waar vanuit jongeren en ouderen extra vraag naar is. Maar ook om daarna weer ruimte te maken voor groen of andere ontwikkelingen.

Tijdens de raadsvergadering werd er door diverse partijen ook een amendement ingediend om halverwege de looptijd van de geplaatste tijdelijke woningen een onderzoek in te stellen voor permanente woningen. DorpsGoed heeft hierin niet meegestemd. Wij vinden dat tijdelijke woningen ook als zodanig moeten worden ingezet. Hierbij blijft de overheid betrouwbaar en weten omwonenden waar ze aan toe zijn. Mocht gedurende het proces een nieuw plan voor een locatie ontstaan, dan kan er op dat moment een onderzoek worden gestart. DorpsGoed vindt het niet passend om dat al bij de start vast te leggen. Helaas had de meerderheid van de raad een andere mening en zal dit onderzoek er wel komen.

Meer weten over dit raadsbesluit? Lees het op het raadsinformatiesysteem. 

Motie van Treurnis

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar is er door DorpsGoed samen met De Gestelse Coalitie, VVD en D66 een motie van treurnis uitgesproken. In deze motie spreken de partijen hun treurnis uit over de procesvoering van het dossier die het college jarenlang heeft gevolgd.
Al diverse bestuursperiodes heeft het college dit dossier niet zorgvuldig opgepakt. Er was een afwachtende houding en de vastgelegde inspanningsverplichtingen zijn mogelijk onwerkbaar. Daarnaast was bij de raadsleden de deadline van 1 januari 2024 niet bekend. Door dit bestemmingsplan nu 10 dagen voor een belangrijke deadline aan de gemeenteraad aan te bieden zorgt dit ervoor dat wij met de rug tegen de muur staan.
Door het indienen van deze motie wil DorpsGoed het signaal afgeven dat wij teleurgesteld zijn. We zijn het beu om steeds op het laatste moment geconfronteerd te worden met plannen die al jaren liggen. Zo hoort het college niet om te gaan met de gemeenteraad en zeker niet met onze inwoners.

Helaas vond deze motie geen meerderheid in de gemeenteraad waardoor deze niet is aangenomen. 
De motie kun je hier teruglezen.
Lees hier meer over de behandeling van het bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar

Bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar

Op 21 december, net voor het kerstreces, behandelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar in Berlicum. In dit plan gaat het om een omgeving waarbij zich een aantal agrarische bedrijven hebben gevestigd. Een groot aantal hiervan stopt en ontvangt daarvoor Ruimte voor Ruimte titels. Twee agrarische bedrijven willen uitbreiden. Dit was in opvolging van de gebiedsvisie die in 2017 door de gemeenteraad werd vastgesteld. DorpsGoed stemde in 2017 al tegen deze gebiedsvisie omdat wij vonden dat er niet aannemelijk kon worden gemaakt dat de twee uitbreidende bedrijven dit op een verantwoorde manier konden doen. Maar het plan werd wel aangenomen door de meerderheid.

In aanloop tot de raadsvergadering van 21 december heeft de fractie diverse gesprekken gevoerd en vele stukken gelezen om opnieuw een beeld te vormen. Er kwam een extra complexiteit bij omdat er een deadline voor de besluitvorming bij was gekomen. Het bestemmingsplan moest vóór 1 januari 2024 worden vastgesteld omdat de stoppende bedrijven anders geen aanspraak meer konden maken op de Ruimte voor Ruimte titels. Er is door de gemeenteraad juridisch advies gevraagd of het mogelijk was om een splitsing te maken in het bestemmingsplan. Zodat er aparte keuzes konden worden gemaakt voor de stoppende en uitbreidende partijen. Daarop gaf de adviseur aan dat dit grote risico’s met zich mee zou brengen dat dit niet rechtsgeldig zou zijn.

De fractie van DorpsGoed heeft haar hoofd gebroken over dit duivelse dilemma. Er is oog voor de omwonenden met vragen en zorgen over gezondheid, geur, en handhaving bij de twee bedrijven die willen uitbreiden. Dit is ook door de provincie en in de milieueffectrapportage aangegeven. Er is oog voor de zes stoppende partijen die jaren wachten op duidelijkheid en tot de laatste minuut zo in spanning blijven. Zij zouden niet belemmerd moeten worden in hun plannen. Er is oog voor de uitbreidende bedrijven die overeenkomsten hebben gesloten met de gemeente en een betrouwbare overheid verwachten. De vraag is of de gemeente toen wel de juiste keuzes heeft gemaakt.

DorpsGoed heeft uiteindelijk gekozen om bij het standpunt te blijven van 2017. Er werd toen en ook nu weer door diverse partijen aangegeven dat het een lastige keuze is. Maar zij voelden niet de ruimte om hier anders in te stemmen. DorpsGoed wil niet wegblijven van deze lastige keuze en bij het oorspronkelijke standpunt blijven. Als stemverklaring is er aangegeven: “Met een steen in onze maag stemmen wij tegen. Niet om de stoppers te benadelen, maar om onze rug recht te houden tegen de uitbreiding.”
Uiteindelijk is het raadsvoorstel is toch aangenomen in de gemeenteraad. Met 4 stemmen tegen en 16 stemmen voor.

In een interview met DTV Nieuws is de besluitvorming besproken. Hierin deelt fractievoorzitter Miriam Cooijmans het standpunt van DorpsGoed.